Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

Transcript

Szkoła Podstawowa nr 1 w Wodzisławiu Śląskim

INFORMACJE OGÓLNE

Od 15 marca o godz. 8:00 do 29 marca do godz. 15.00rusza nabór do wodzisławskich szkół.

klasa pierwsza

15 marca o godz. 8:00 rusza rekrutacja do klas pierwszych wodzisławskich szkół podstawowych.Rekrutacja będzie prowadzona w systemie elektronicznym. Nabór do szkół podstawowych, dla których miasto Wodzisław Śląski jest organem prowadzącym, będzie realizowany przy pomocy systemu na stronie internetowej:www.wodzislawslaski.podstawowe.vnabor.pl.Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie:https://wodzislaw-slaski.pl/start-naboru-do-podstawowek

klasa czwartasportowa szachowa

Dzieci z rocznika 2011 zapraszamy do klasy czwartej sportowej szachowej.Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy czwartej sportowej szachowej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wodzisławiu Śląskim–wniosekSzczegółowe informacje i terminy znajdziecie Państwohttps://sp1wodzislawslaski.pl/postepowanie-rekrutacyjne-do-klasy-czwartej-sportowej-szachowej

klasa siódmadwujęzyczna

Uczniowie przyszłorocznych klas VII mają możliwość nauki w klasie dwujęzycznej.Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy bilingwalnej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wodzisławiu Śląskim– wniosek pdf– wniosek docSzczegółowe informacje i terminy znajdziecie Państwo na:https://sp1wodzislawslaski.pl/postepowanie-rekrutacyjne-do-klasy-siodmej-dwujezycznej

+ zasady

Zasady przyjmowania do publicznych szkół podstawowych określone zostały w Rozdziale 6 ustawyz dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.).Jeżeli rodzic chce zapisać dziecko do szkoły w obwodzie, w którym mieszka, wystarczy, że wypełnielektroniczne zgłoszenie. Zgłoszenie dostępne będzie na stronie naboru. Należy je wydrukować i złożyć razem z oświadczeniem o miejscu zamieszkania w sekretariacie szkoły obwodowej. W tym przypadku dziecko nie musi spełniać żadnych kryteriów, ponieważ do szkoły obwodowej zostanie przyjęte z urzędu.Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły, na wniosek rodziców, mogą być przyjęci do pierwszej klasy po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowadysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteriaokreślone przez organ prowadzący, np. zamieszkanie kandydata na terenie Wodzisławia Śląskiego, uczęszczanie rodzeństwa kandydata do szkoły (szkoły/przedszkola w Zespole), do której ubiega się o przyjęcie.Załączniki:https://sp1wodzislawslaski.pl/files/uchwala1.pdfhttps://wodzislaw-slaski.pl/_files/articles/aktualnosci/2021/stycze%C5%84/Uchwa%C5%82aRM_kryteriaSP.pdfhttps://wodzislaw-slaski.pl/_files/articles/aktualnosci/2021/stycze%C5%84/Uchwa%C5%82aRM_kryteriaSP_zm2019.pdfhttps://wodzislaw-slaski.pl/_files/articles/aktualnosci/2021/stycze%C5%84/Zarz%C4%85dzenie%20Nr%20OR.0050.35.2021%20z%20dnia%2022.01.2021%20roku.pdf

+ terminy

Dalsze procedury związane z naborem do klasy czwartej sportowej szachowej:1. 15.03.2021 r. godz.8.00 - 29.03.2021r.godz.15.00Składanie (stacjonarne) wniosków o przyjęcie do oddziału sportowego. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarza podstawowej opieki zdrowotne, że dziecko posiada stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w oddziale sportowym szachowym. Jeśli niemożliwe będzie w obecnej sytuacji służby zdrowia uzyskanie zaświadczenia, prosimy o oświadczenie rodziców dołączone do wniosku.2. 30.03.2021 r. - 02.04.2021 r.Przeprowadzenie próby sprawności fizycznej3. 07.04.2021 r.godz.13.00Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listykandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik4. 28.06.2021 r.godz.13.00Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listykandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych wpostępowaniu rekrutacyjnym5. do 01.07.2021 r.do godz.15.00Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postacipisemnego oświadczenia6. 02.07.2021 r.godz.13.00Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych ikandydatów nieprzyjętych

+ procedury

Dalsze procedury związane z naborem do klasy siódmej dwujęzycznej:1. 15.03.2021 r. godz.8.00 - 29.03.2021r.godz.15.00Składanie wniosków o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego.2. 30.03.2021 r. - 02.04.2021 r.Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych3. 07.04.2021 r.godz.13.00Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listykandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik4. 28.06.2021 r.godz.13.00Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listykandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych wpostępowaniu rekrutacyjnym5. do 01.07.2021 r.do godz.15.00Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postacipisemnego oświadczenia6. 02.07.2021 r.godz.13.00Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych ikandydatów nieprzyjętychUWAGAW przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki niż liczba wolnych miejsc w oddziale dwujęzycznym, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:1) wynik sprawdzianu predyspozycji językowych,2) wymienione na świadectwie promocyjnym do klasy VII szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego;3) świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem.W takim przypadku rekrutacja do klasy dwujęzycznej odbędzie się w dniu otrzymania przez uczniów świadectw ukończenia klasy VII.

REKRUTACJA2021/22

Title 2

zapraszamy

15 marca o godz. 8:00 rusza rekrutacja do klas pierwszych wodzisławskich szkół podstawowych.Rekrutacja będzie prowadzona w systemie elektronicznym. Nabór do szkół podstawowych, dla których miasto Wodzisław Śląski jest organem prowadzącym, będzie realizowany przy pomocy systemu na stronie internetowej:www.wodzislawslaski.podstawowe.vnabor.plWięcej informacji znajdziecie Państwo na stronie:https://wodzislaw-slaski.pl/start-naboru-do-podstawowek

Dzieci z rocznika 2011 zapraszamy do klasy czwartej sportowej szachowej.Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy czwartej sportowej szachowej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wodzisławiu Śląskim–wniosekSzczegółowe informacje i terminy znajdziecie Państwo na:https://sp1wodzislawslaski.pl/postepowanie-rekrutacyjne-do-klasy-czwartej-sportowej-szachowej

Uczniowie przyszłorocznych klas VII mają możliwość nauki w klasie dwujęzycznej.Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy bilingwalnej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wodzisławiu Śląskim–wniosek pdf– wniosek docSzczegółowe informacje i terminy znajdziecie Państwo na:https://sp1wodzislawslaski.pl/postepowanie-rekrutacyjne-do-klasy-siodmej-dwujezycznej

(032) 4530144