Want to make creations as awesome as this one?

victoria.sheyner@gmail.com

Transcript

חדר בריחה כיתה ח' מתמטיקה בכיף

מאת סביץ' ויקטוריה

להתחלה

לפתוח את חדר בריחהדרך המחשב

תוכן עניינים

אסוף את כל המספרים על ידי השלמת כל אחד מהאתגרים, והזן אותם על מנת שבסעיף האחרון!לסיים את האתגר

מבוא

פרס

01חידון

02מצא

03תמונה נכונה

04 צורות

סיכום החומר הנלמד -פונקציה קווית

מבוא

חזרה לתוכן עניינים

להתחלה

חידון

השלם את החידון הבא וקבל את המספר הראשון לקראת תגמולך

בחן

שאלה 1/5

? מהי הנוסחה לחישוב השיפוע דרך שתי נקודות

m=(y₂-x₂)/(y₁-x₁)

m=(x₂-x₁)⁄(y₂-y₁)

m=(y₂-y₁)⁄(x₂-x₁)

הבא

!נכון מאוד

בחן

:הסברשיפוע שווה לגובה המדרגה חלקי רוחב המדרגהלכן הנוסחה המתאימהm=(y₂-y₁)⁄(x₂-x₁)

שאלה 2/5

האם ייתכן שפונקציה קווית עולה תהיה חיובית עבור

ייתכןאם פונקציה לפונקציה נקודת האפס(4,0)

לא ייתכןבתחום הזה ,פונקציה תהיה שלילית

לא ייתכןלא ידוע לגבי נקודת האפס של הפונקציה

בחן

x>4

הבא

!נכון מאוד

בחן

:הסבר

שאלה 3/5

מהי הפונקציה מבין הפונקציות הנתונות שהיא חיובית עבורושלילית עבור

y=-3x-12

y=-3x+12

y=3x-12

בחן

x<-4

?x>-4

הבא

!נכון מאוד

בחן

:הסברy=-3x-12נקודת האפס של הפונקציה היא(-4,0)כאשר נסרטט את הפונקציה נראה שהיא מתאימה לנתוני השאלה

שאלה 4/5

:מהו תחום חיוביות ושליליות של הפונקציה

x>-5x<-5

x<-5x>-5

x<5x>5

בחן

y=-x-5

תחום חיוביות

תחום חיוביות

תחום חיוביות

תחום שליליות

תחום שליליות

תחום שליליות

הבא

!נכון מאוד

בחן

:הסברנקודת האפס של הישר(-5,0)השיפוע שלילי לכן הישר יורדזאת אומרת ערכים חיוביים מתקבלים כאשרx<-5וערכים שליליים כאשרx>-5

שאלה 5/5

:מהי נקודת האפס של הישר הנתון

(0,1.5)

(1.5,0)

(-1.5,0)

בחן

4x-3y=6

הבא

!נכון מאוד

בחן

:הסברנקודת האפס זו נקודת חיתוך עםx-ציר הלכןy=0נציב במשוואה ונקבל תשובה נכונה

!לא נכון:רמזתחפשו את נקודת האפס של הפונקציות הנתונות

!טעות

נסו שוב

בחן

!מצא

מבין כל ההצהרות שאתה מגלה, לחץ רק על ההצהרות הנכונות

להתחלה

1/3 לחץ רק על הציטוט הנכון

אתם יכולים לגרור את האור כדי לחפש דרך החושך

תחום חיוביות תמידx-מתחת לציר ה

תחום שליליותרק לישר יורד

ישר יורד בעל שיפוע 0

תחום שליליות תמידx-מתחת לציר ה

2/3 לחץ רק על הציטוט הנכון

אתם יכולים לגרור את האור כדי לחפש דרך החושך

שיפוע של הישר המקבילx-לציר האינו מוגדר

שיפוע של הישר המאונךx-לציר ההוא 0

שיפוע של הישר המקבילy-לציר ה0 הוא

שיפוע של הישר המאונךx-לציר האינו מוגדר

שיפוע של הישר המאונךy-לציר האינו מוגדר

!נכון

לחץ רק על הציטוט הנכון 3/3

אתם יכולים לגרור את האור כדי לחפש דרך החושך

ישרים מקביליםבעלי שיפועים שונים

פונקציה קווית מהצורהy=mxy-אינה חותכת את ציר ה

פונקציה קווית חותכת אתy-ציר ה(m,0) בנקודה

פונקציה קווית בעלת קצבשינוי קבוע לכן לישרים מקבילים,שיפועים שווים

פונקציה קוויתבעלת קצב שינוי משתנה

!נכון

טעות

!לא נכוןהציטוט אינו נכון

נסו שוב

תמונה נכונה

בחרו את התמונה הנכונה

להתחלה

y=-2x-12 בחרו בגרף הנכון עבור הפונקציה

!נכון

y=4x בחרו בגרף הנכון עבור הפונקציה

!נכון

y=4x-8 בחרו בגרף הנכון עבור הפונקציה

!נכון

בחרו בגרף הנכון עבור הפונקציה

!נכון

:איזה מבין הגרפים מתאר את הפונקציה הבאה

!טעות

נסו שוב

להתחלה

צורות

בחר בצורה הנכונה על פי דרישות השאלה

?איזו נקודה מבין הנקודות הנתונות נמצאת על הישר הנתון

:בחרו בצורה הנכונה

01

02

03

04

05

(0,-16)

(0.5,4)

(12,-0.5)

(16,-1)

(-16,0)

?איזו נקודה מבין הנקודות הנתונות נמצאת מעל הישר הנתון

:בחרו בצורה הנכונה

y=-2x-2

01

02

03

04

05

06

!נכון

(-1,0.5)

(-1.5,1)

(-0.5,-1)

(-2,0)

(-2,2)

(0,-2)

?איזו נקודה מבין הנקודות הנתונות נמצאת מתחת לישר הנתון

!נכון

:בחרו בצורה הנכונה

?

01

02

03

04

05

06

(8,0)

(0.5,-1.5)

(1.5,-2.5)

(2,-0.5)

(-1,4)

(1,-1.75)

!טעות

:רמזתציבו ערך אחד של שיעורי הנקודה לתוך הפונקציההנתונה. אם תקבלו לאחר הצבה ערך הזהה לשיעור השני.של הנקודה אזי הנקודה נמצאת על הישר

!שגיאה

!נסו שוב

5

!מצויין

:המספר הוא

חזרה לתוכן עניינים

9

!מצויין

:המספר השני הוא

חזרה לתוכן העיינים

2

!מצויין

:המספר השלישי הוא

חזרה לתוכן עניינים

6

!מצויין

:המספר הרביעי הוא

חזרה לתוכן עניינים

הכניסו את הסיסמה הסודית

!מזל טוב

זכיתם ! כל הכבוד