Want to make creations as awesome as this one?

victoria.sheyner@gmail.com

Transcript

חדר בריחה כיתה ח' מתמטיקה בכיף

מאת סביץ' ויקטוריה

להתחלה

לפתוח את חדר בריחה

דרך המחשב

תוכן עניינים

אסוף את כל המספרים על ידי השלמת כל אחד מהאתגרים, והזן אותם על מנת שבסעיף האחרון

!לסיים את האתגר

מבוא

פרס

01 חידון

02 מצא

03 תמונה נכונה

04 צורות

סיכום החומר הנלמד -פונקציה קווית

מבוא

חזרה לתוכן עניינים

להתחלה

חידון

השלם את החידון הבא וקבל את המספר הראשון לקראת תגמולך

בחן

שאלה 1/5

? מהי הנוסחה לחישוב השיפוע דרך שתי נקודות

m=(y₂-x₂)/(y₁-x₁)

m=(x₂-x₁)⁄(y₂-y₁)

m=(y₂-y₁)⁄(x₂-x₁)

הבא

!נכון מאוד

בחן

:הסבר
שיפוע שווה לגובה המדרגה חלקי רוחב המדרגה
לכן הנוסחה המתאימה
m=(y₂-y₁)⁄(x₂-x₁)

שאלה 2/5

האם ייתכן שפונקציה קווית עולה תהיה חיובית עבור


ייתכן

אם פונקציה לפונקציה נקודת האפס
(4,0)

לא ייתכן

בתחום הזה ,פונקציה תהיה שלילית

לא ייתכן

לא ידוע לגבי נקודת האפס של הפונקציה

בחן

x>4

הבא

!נכון מאוד

בחן

:הסבר

שאלה 3/5

מהי הפונקציה מבין הפונקציות הנתונות שהיא חיובית עבור
ושלילית עבור

y=-3x-12

y=-3x+12

y=3x-12

בחן

x<-4

?x>-4

הבא

!נכון מאוד

בחן

:הסבר
y=-3x-12
נקודת האפס של הפונקציה היא
(-4,0)
כאשר נסרטט את הפונקציה נראה שהיא מתאימה לנתוני השאלה

שאלה 4/5

:מהו תחום חיוביות ושליליות של הפונקציה

x>-5

x<-5

x<-5

x>-5

x<5

x>5

בחן

y=-x-5

תחום חיוביות

תחום חיוביות

תחום חיוביות

תחום שליליות

תחום שליליות

תחום שליליות

הבא

!נכון מאוד

בחן

:הסבר
נקודת האפס של הישר
(-5,0)
השיפוע שלילי לכן הישר יורד
זאת אומרת ערכים חיוביים מתקבלים כאשר
x<-5
וערכים שליליים כאשר
x>-5

שאלה 5/5

:מהי נקודת האפס של הישר הנתון

(0,1.5)

(1.5,0)

(-1.5,0)

בחן

4x-3y=6

הבא

!נכון מאוד

בחן

:הסבר
נקודת האפס זו נקודת חיתוך עם
x-ציר ה
לכן
y=0
נציב במשוואה ונקבל תשובה נכונה

!לא נכון
:רמז
תחפשו את נקודת האפס של הפונקציות הנתונות

!טעות

נסו שוב

בחן

!מצא

מבין כל ההצהרות שאתה מגלה, לחץ רק על ההצהרות הנכונות

להתחלה


1/3 לחץ רק על הציטוט הנכון

אתם יכולים לגרור את האור כדי לחפש דרך החושך

תחום חיוביות תמיד

x-מתחת לציר ה

תחום שליליות

רק לישר יורד

ישר יורד בעל שיפוע 0

תחום שליליות תמיד
x-מתחת לציר ה

2/3 לחץ רק על הציטוט הנכון

אתם יכולים לגרור את האור כדי לחפש דרך החושך

שיפוע של הישר המקביל

x-לציר ה
אינו מוגדר

שיפוע של הישר המאונך

x-לציר ה
הוא 0

שיפוע של הישר המקביל

y-לציר ה
0 הוא

שיפוע של הישר המאונך
x-לציר ה
אינו מוגדר

שיפוע של הישר המאונך

y-לציר ה
אינו מוגדר

!נכון

לחץ רק על הציטוט הנכון 3/3

אתם יכולים לגרור את האור כדי לחפש דרך החושך

ישרים מקבילים

בעלי שיפועים שונים

פונקציה קווית מהצורה

y=mx
y-אינה חותכת את ציר ה

פונקציה קווית חותכת את

y-ציר ה
(m,0) בנקודה

פונקציה קווית בעלת קצב

שינוי קבוע לכן לישרים מקבילים,שיפועים שווים

פונקציה קווית

בעלת קצב שינוי משתנה

!נכון

טעות

!לא נכון
הציטוט אינו נכון

נסו שוב

תמונה נכונה

בחרו את התמונה הנכונה

להתחלה

y=-2x-12 בחרו בגרף הנכון עבור הפונקציה

!נכון

y=4x בחרו בגרף הנכון עבור הפונקציה

!נכון

y=4x-8 בחרו בגרף הנכון עבור הפונקציה

!נכון

בחרו בגרף הנכון עבור הפונקציה

!נכון

:איזה מבין הגרפים מתאר את הפונקציה הבאה

!טעות

נסו שוב

להתחלה

צורות

בחר בצורה הנכונה על פי דרישות השאלה

?איזו נקודה מבין הנקודות הנתונות נמצאת על הישר הנתון

:בחרו בצורה הנכונה

01

02

03

04

05


(0,-16)


(0.5,4)


(12,-0.5)


(16,-1)


(-16,0)

?איזו נקודה מבין הנקודות הנתונות נמצאת מעל הישר הנתון

:בחרו בצורה הנכונה

y=-2x-2

01

02

03

04

05

06

!נכון

(-1,0.5)

(-1.5,1)

(-0.5,-1)

(-2,0)

(-2,2)

(0,-2)

?איזו נקודה מבין הנקודות הנתונות נמצאת מתחת לישר הנתון

!נכון

:בחרו בצורה הנכונה

?

01

02

03

04

05

06

(8,0)

(0.5,-1.5)

(1.5,-2.5)

(2,-0.5)

(-1,4)

(1,-1.75)

!טעות

:רמז
תציבו ערך אחד של שיעורי הנקודה לתוך הפונקציה
הנתונה. אם תקבלו לאחר הצבה ערך הזהה לשיעור השני
.של הנקודה אזי הנקודה נמצאת על הישר

!שגיאה

!נסו שוב

5

!מצויין

:המספר הוא

חזרה לתוכן עניינים

9

!מצויין

:המספר השני הוא

חזרה לתוכן העיינים

2

!מצויין

:המספר השלישי הוא

חזרה לתוכן עניינים

6

!מצויין

:המספר הרביעי הוא

חזרה לתוכן עניינים

הכניסו את הסיסמה הסודית

!מזל טוב

זכיתם ! כל הכבוד