Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Szukaj, klikaj, czytaj, rozwiązuj!

Edukacja wczesnoszkolna – klasy I-IIIW Szkole Podstawowej nr 8 klasy od pierwszej do trzeciej uczą się w osobnym segmencie. Każda klasa ma swoją salę lekcyjną i uczy się w systemie jednozmianowym. Każdy uczeń ma w szatni swoją szafkę na okrycia wierzchnie.Sale lekcyjne są duże, jasne, wyposażone oprócz niezbędnych sprzętów w tablicę interaktywną, projektor lub telewizor. Zajęcia z informatyki odbywają się w pracowni komputerowej. Zajęcia wychowania fizycznego realizowane są na jednej z dwóch sal gimnastycznych lub na salce zabaw.W szkole realizowane są różnorodne zajęcia wspomagające rozwój dziecka.Oprócz tego w zależności od potrzeb dziecko ma dostęp do całej gamy specjalistów: pedagog, psycholog, logopeda, rehabilitant, specjalista z zakresu SI.W szkole panuje atmosfera przyjazna dziecku. Bardzo ważne dla nas jest, by dziecko czuło się bezpiecznie i miało możliwość stałego i harmonijnego rozwoju.

PEDAGOG, PSYCHOLOG, LOGOPEDAW naszej palcówce uczniowie objęci są pomocą psychologaorazpedagoga szkolnego.Specjaliści wspierają i pomagają uczniom zmagać się z trudnościami m.in.: z nauką, z adaptacją w szkole, trudnościami w kontaktach z rodzicami, rówieśnikami.W zależności od indywidualnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych uczniów prowadzone są:- zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się,- zajęcia o charakterze terapeutycznym,- zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym,- terapia psychologiczna.Na terenie szkoły odbywają się również zajęcia logopedyczne, w ramach których realizowana jest diagnoza, terapia oraz profilaktycznych zapobiegających powstawaniu wad i zaburzeń mowy.Zajęcia w zależności od potrzeb uczniów, odbywają się indywidualnie lub grupowo.

Klasy starsze - IV-VIIISzkoła dysponuje odpowiednio wyposażonymi klasopracowniami do fizyki, biologii, chemii i języków obcych.Każda sala wyposażona jest w sprzęt multimedialny: monitory obrazu, rzutniki oraz tablice interaktywne. Posiadamy trzy sale komputerowe z dostępem do szerokopasmowego Internetu. Każda z klas posiada 12 indywidualnych stanowisk do pracy.Szkoła zapewnia naukę języków obcych:Język angielski od klasy pierwszejJęzyk mniejszości niemieckiej od klasy czwartejJęzyk francuski, rosyjski, niemiecki i włoski od szóstej klasy.

Świetlica szkolna.W Szkole Podstawowej nr 8 im. Krystyny Bochenek funkcjonuje świetlica szkolna, czynna od poniedziałku do piątku od 6.45 do 16.00. Dysponuje trzema przestronnymi salami, dwie sale przeznaczone dla dzieci młodszych (z pierwszych klas) oraz jednaprzeznaczona dla dzieci starszych, z drugich i trzecich klas.Świetlica wyposażona jest wtelewizory, komputery przeznaczone do gier dydaktycznych, a także gry, zabawki dostosowane do potrzeb i wieku dzieci. Świetlica zapewnia dzieciom opiekę przed i po zajęciach lekcyjnych.W świetlicy dzieci uczestniczą w przeróżnych zajęciach: ruchowych, plastycznych, muzycznych, czytelniczych, dydaktycznych (krzyżówki, zagadki, rebusy oraz odrabianie zadań domowych).Dzieci spędzają również dużo czasu na świeżym powietrzu, przy sprzyjających warunkach pogodowych.Świetlica co roku włącza się w liczne akcje charytatywne tj. „Pola Nadziei”, „Szkoło Pomóż i Ty”, zbieranie nakrętek dla potrzebujących dzieci.Organizowane są także kiermasze z dekoracjami ręcznie wykonanymi w okolicach Świąt Bożego Narodzenia oraz Świąt Wielkanocnych. Dochód z tych kiermaszów przeznaczamy na zakup nowych gier oraz materiałów do zajęć plastycznych czy ruchowych.Na stronie internetowej szkoły – zakładka świetlica znajdziecie Państwo informacje z ciekawych wydarzeń odbywających się w świetlicy, a także istotne informacje na temat funkcjonowania świetlicy.(

INTEGRACJAW naszej szkole od 1999 r funkcjonują klasy integracyjne. W klasach tych wspólnie uczą się, bawią i pracują uczniowie z niepełnosprawnościami z uczniami pełnosprawnymi.Klasa integracyjna jest klasą 15 – 20 osobową, w tym do 5 uczniów jest o specjalnych potrzebach edukacyjnych.W klasie integracyjnej zatrudnionych jest dwóch nauczycieli (nauczyciel przedmiotowy i wspomagający). Jeden prowadzi zajęcia z całą klasą, drugi w tym czasie wspomaga dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych, dostosowując zakres materiału i stopień trudności oraz zadania do ich możliwości i potrzeb. Wszyscy uczniowie realizują ten sam program.W szkole funkcjonują dwie klasy dla dzieci ze spektrum autyzmuNasi specjaliści :– pedagog– pedagodzy specjalni– pedagog terapeuta– psycholog– logopeda– instruktor terapii zajęciowej– rehabilitant ruchu– większość nauczycieli w szkole ma ukończony kurs oligofrenopedagogikiPosiadamy bardzo dobrze wyposażone sale do pracy z dziećmi, specjalistyczne pomoce dydaktyczne, specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny.Przy szkole działa Stowarzyszenie na Rzecz Integracji „Bądźmy Razem”

Sport w naszej szkole.Nasza szkoła w swojej ofercie posiada od klasy 1 do 8 klasy sportowe z 10 godzinami wychowania fizycznego w tygodniu.W oddziałach wczesnoszkolnych nie ma specjalizacji.Klasy od 4 do 8 już są profilowane na daną dyscyplinę sportową. Mamy klasę o profilu pływanie, siatkarsko- judo, czy siatkarsko- piłkarską.W naszej placówce wychowanie fizyczne z zakresu gimnastyki ogólnorozwojowej, gier i zabaw ruchowych, lekkoatletyki prowadzone są zarówno na salach gimnastycznych, jak i na świeżym powietrzu.W miesiącach wiosenno- jesiennych korzystamy z boiska typu "Orlik" mieszczącego się przy naszej szkole, placu zabaw, a także z terenów rekreacyjnych wokół szkoły.Szkoła dysponuje dwoma salami gimnastycznymi, salą zabaw dla najmłodszych uczniów, salą judo, siłownią i salą do gry w tenisa stołowego.Oprócz "tradycyjnych" lekcji w ramach zajęć ruchowych, prowadzimy od pierwszej klasy zajęcia na pływalni "Delfin", mające na celu opanowanie przez uczniów podstawowych technik pływackich.Nasi uczniowie z klas sportowych osiągają wiele sukcesów w zawodach sportowych w gminie, powiecie i województwie.“Sport pozwala pokazać wielu osobom piękną stronę życia”

“Dziecko ma prawo być sobą. Ma prawo do popełniania błędów. Ma prawo do posiadania własnego zdania. Ma prawo do szacunku.Nie ma dzieci – są ludzie.”

Dziękujemy i zapraszamy do naszej szkoły