Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Valors

Projecte educatiu

Educació Primària

Eduquem el cor i l’intel·lecte!

Estem convençuts que l’Educació del segle XXI ha de preparar els alumnes per poder adaptar-se als canvis constants i ser capaços de cercar la informació, entendre-la i incorporar-la. Així mateix, educar les habilitats que afavoreixin la comunicació i el treball en equip de manera cooperativa, responsable i eficaç.

En aquesta etapa educativa continuem el projecte educatiu començat a educació infantil. El centre de l’aprenentatge continua sent l’alumne que treballarà, a partir de projectes de comprensió, els continguts curriculars de les àrees.

La nostra metodologia es basa en el procés d’ensenyament i aprenentatge a partir de les intel·ligències múltiples.


Aquesta ofereix als alumnes les eines necessàries per aprendre, tot desenvolupant les pròpies capacitats i competències i per connectar els seus interessos amb els continguts curriculars.

La nostra base metodològica

Intel·ligència lògico matemàtica

INTEL·LIGÈNCIES

MÚLTIPLES

Intel·ligència

lingüística

Intel·ligència

musical

Intel·ligència

interpersonal

Intel·ligència

intrapersonal

Intel·ligència naturalista

Intel·ligència visual espacial

Intel·ligència

Cinestèsica

corporal

Intel·ligència interpersonal

És l'habilitat per formar i crear relacions i assumir diferents rols dins del grup.


L'aprenentatge cooperatiu permet convertir l'experiència d'aprendre dins l'aula en una pràctica grupal en què es desenvolupa la capacitat de treballar amb els altres.

Intel·ligència interpersonal

Campanyes solidàries

Co-avaluació

Educació en valors

Colònies

Aprenentatge cooperatiu

Padrins TIC

Treball intercicles

Equips base

I com ho duem a terme?

Intel·ligència intrapersonal

És l'habilitat d'autoreflexionar i la percepció que un té de si mateix. Inclou els nostres pensaments i sentiments.

La intel·ligència emocional permet als nens identificar les emocions pròpies i les alienes, desenvolupar l'empatia i l'autoestima i gestionar tant les frustracions i les pors com els èxits i les alegries.

Intel·ligència intrapersonal

Reflexionar

Prendre decisions

Connectar-se amb un mateix

Rutines i destreses de pensament

Cultura del pensament

celebracions

Educació emocional

Valors

Promovem una educació integral. Per això, eduquem l’intel·lecte però també el cor

I com ho duem a terme?

Intel·ligència lingüística

Llegir

Escoltar

Parlar

Escriure

Capacitat per gestionar i estructurar els significats i les funcions de les paraules i del llenguatge.

Intel·ligència lingüística

Biblioteca

Exposicions orals

Gust per la lectura

Jocs florals

Teatre

Escola plurilingüe

Certàmen de lectura

Exàmens Cambridge

Un nen que llegeix, serà un adult que pensa.

I com ho duem a terme?

Intel·ligència matemàtica

Capacitat per construir solucions, resoldre problemes, estructurar elements per realitzar deduccions i fomentar-les amb arguments sòlids.

EntusiasMAT és un programa matemàtic que treballa tots els continguts de manera cíclica des d'edats primerenques, els realitza durant tota l'etapa de Primària.

Aprendre a través del joc fomenta la interpretació i la interacció de l'alumnat.

Intel·ligència matemàtica

Escacs

Estratègies de pensament

Joc

Aprenentatge manipulatiu

Pensar críticament

Experimentar

Raonar

I com ho duem a terme?

Intel·ligència visual-espacial

Capacitat per utilitzar sistemes simbòlics i efectuar transformacions de les percepcions inicials que es tenen.

La creativitat és una eina per fer front a qualsevol situació inesperada i serveix a l'alumne per afrontar o adaptar-se als canvis de la societat actual.

Intel·ligència visual-espacial

Ambientació

Visual thinking

Educació artística

Mapes mentals

infografies

Robòtica

Visualitzar

creativitat

I com ho duem a terme?

Intel·ligència cinestèsica-corporal

Capacitat d’utilitzar el cos per expressar idees o realitzar activitats. Implica experimentar i manipular per comprendre i retenir la informació.

Actuar

Tocar

Ballar

Moure's

Intel·ligència cinestèsica-corporal

Educació física

Dramatitzacions

Rua de carnestoltes

Esports

I com ho duem a terme?

L'expressió corporal és el mitjà per expresar sensavions, sentiments, emocions i pensaments

Intel·ligència musical

Cantar

Jugar amb la musica

´

Tocar instruments

És l'habilitat per apreciar, transformar i expressar formes musicals, així com per ser sensible al ritme, al to i al timbre.

Intel·ligència musical

Festivals

Instruments musicals

Dansa

Audicions

Ritmes i cançons

Llenguatge musical

I com ho duem a terme?

La música expresa tot allò que no pot dir-se en paraules i que no pot quedar-se en el silenci

Intel·ligència naturalista

Capacitat per entendre el món natural i utilitzar les habilitats d'observació, plantejament i comprovació d'hipòtesis.

Els projectes de comprensió són la millor manera d'ajudar als alumnes, facilitar el seu aprenentatge i fomentar l'assimilació de continguts.

Intel·ligència naturalista

Projectes de comprensió

ecopatrulles

Excursions

Hort

Science

Explorar

Experimentar

colònies

Educació vial

Reciclatge

I com ho duem a terme?

Treballem des de l'ensenyament per a la comprensió

L’avaluació ha de tenir en compte el procés, no només els resultats.

L'autoavaluació i la co-avaluació permeten als alumnes prendre consciència del seu procés d'aprenentatge.

L’avaluació al servei de l’aprenentatge

Continuada

Formativa

Compartida

Diversificada

Transparent

L’avaluació al servei de l’aprenentatge

Escala de metacognició

Rúbriques

Co-avaluació

Exposicions

Autoavaluació

portfoli

Observació

Exàmens

Tenim en compte el procés, no només els resultats

I com ho duem a terme?

Ensenyament-aprenentatge

”Explica’m i oblido,

ensenya’m i recordo,

deixa’m fer i aprendré”

Benjamin Franklin