Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Zdania podrzędnie złożone

4. Zdanie podrzędne okolicznikowe

Wyobraź sobie

Cele lekcji

Obejrzyj

Zastanów się

W domu

Zapisz

Cele lekcji

1. Przypomnisz sobie wiadomości o okoliczniku.2.Nauczysz się stawiać pytania charakterystyczne dla zdań podrzędnych okolicznikowych.3. Poznasz różne rodaje zdań okolicznikowych.4. Rozpoznasz zdania podrzędne okolicznikowe.5. Zastosujesz zdania podrzędne okolicznikowe do opisu sytuacji.

Cel osiągnięty!

Wyobraź sobie

Posłuchaj opisów planów na przyszłość przeczytanych przez Twoich kolegów i koleżanki.

Zwróć uwagę na zdania złożone, opisujące okoliczności realizacji tych marzeń.

Na jakie pytania odpowiadają te zdania podrzędne?

Obejrzyj

Zdania podrzędne okolicznikowe wymagają zdolności detektywistycznych!

Jakie pytania mógł zadać detektyw?

A teraz... kto był spostrzegawczy?

Obejrzyjcie film i opiszcie tyle okoliczności domniemanego morderstwa, ile dacie radę.

Zastanów się

Wyróżniamy kilka rodzajów zdań podrzędnych okolicznikowych.Zdanie podrzędne okolicznikowe miejsca odpowiada na pytania:gdzie?,dokąd?,skąd?,którędy?, np.Udawali się tam, gdziemieli się spotkać.Zdanie podrzędne okolicznikowe czasu odpowiada na pytania:kiedy?,jak długo?,od kiedy?,do kiedy?, np.Debatowali tygodniami, ażwypracowali kompromis.Zdanie podrzędne okolicznikowe sposobu odpowiada na pytania:jak?,w jaki sposób?, np.Czasami posłowiepostępowali tak, że przez nichzrywano sejm.Zdanie podrzędne okolicznikowe celu odpowiada na pytania:po co?,w jakim celu?, np.Zdecydowali się na zasadę jednomyślność, abymożna było skuteczniejegzekwować prawo.Zdanie podrzędne okolicznikowe przyczyny odpowiada na pytania: dlaczego?, z jakiej przyczyny?, np. Postanowili przeprowadzić reformę, ponieważ ustalone zasady nie przyniosły oczekiwanych skutków.

Zdanie podrzędne okolicznikowe informuje o okolicznościach związanych z wykonywaniem czynności lub przebiegiem stanu, o którym mowa w zdaniu nadrzędnym, a więc pełni taką samą funkcję jak okolicznik w zdaniu pojedynczym.

Zapisz

Zdanie podrzędne okolicznikowe informuje o okolicznościach danej czynności lub stanu, o którym mowa w zdaniu nadrzędnym, a więc pełni taką samą funkcję jak okolicznik w zdaniu pojedynczym.Wyróżniamy kilka rodzajów zdań podrzędnych okolicznikowych. Zdanie podrzędne okolicznikowe miejsca (gdzie?, dokąd?, skąd?, którędy?) np. ...Zdanie podrzędne okolicznikowe czasu (kiedy?, jak długo?, od kiedy?, do kiedy?), np. ...Zdanie podrzędne okolicznikowe sposobu (jak?, w jaki sposób?), np. ...Zdanie podrzędne okolicznikowe celu (po co?, w jakim celu?), np. ...Zdanie podrzędne okolicznikowe przyczyny (dlaczego?, z jakiej przyczyny?), np. ...

W domu

1. Uzupełnij informację na temat rodzjów zdań okolicznikowych własnymi przykładami. Dobrze, gdyby były one powiązane tematycznie.2. Narysuj wykresy tych zdań, starając się zamieścić na nich trafne pytania.

Czy osiągnęliśmy zamierzony cel lekcji?