Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Juss el Bécsbe és éld át közben a pesti forradalom eseményeit!

Kezdés

1

2

Bevezető

3

Leírás

Karakterek

Kedves Látogató!

Köszöntünk a BGSZC Pestszentlőrinci Technikumának 9. D osztályos tanulói és Molnár Sándor Tanár úr által létrehozott szabadulószobában, ahol az 1848-as forradalom emléke előtt tisztelgünk.

Kedves Látogató!

Az 1848. március 15-én lezajló pesti eseményeket már a kortársak is forradalomnak nevezték. Petőfi Sándor így írt egy Arany Jánoshoz címzett levelében: „Forradalom van barátom, s így képzelheted, mennyire vagyok elememben!”​Az uralkodó által is szentesített forradalmi vívmányok, mint például a közteherviselés, a jobbágyfelszabadítás, vagy a sajtószabadság nem jöhetett volna létre, ha a pesti ifjúság nem veszi kezébe békés formában az események alakítását ezen a 173 évvel ezelőtti napon. ​A 48-as magyar események végleg eltörölték a mintegy 800 éve fennálló feudális társadalmi berendezkedést. S mindezzel együtt olyan közjogi alapok teremtődtek meg ekkor, amelyek egészen a 20. század elejéig a magyar politikai élet szervezőerőivé váltak. ​

Tarts hát velünk ebben a játékban, ha szeretnéd Te is átélni 1848. március 15. előzményeit és eseményeit!​

Európát 1847 óta gazdasági válság sújtotta, amely végül a „népek tavaszának” is nevezett, nemzeteken átívelő forradalmi megmozdulásokat eredményezte. Az események fő kérdése Európa térképének átrajzolódása volt. Német területeken és Itáliában a forradalmárok törekvései egységes nemzetállamok megteremtését célozták. Keleten, s így nálunk is a nemzeti törekvésekkel színezett forradalom a soknemzetiségű Habsburg Birodalom jövőjét tették kérdésessé. ​A forradalmi hullám a szicíliai Palermóból indult 1848. január 12-én, amely februárban már a Párizs utcáin épített barikádok élén döntötte meg Lajos Fülöp király uralmát. Márciusra az események begyűrűztek Bécs, Pest, Milánó, Velence és Berlin városába is.

Eközben nálunk Pozsonyban ülésezett, a még 1847-ben összehívott utolsó rendi országgyűlés, ahol pattanásig feszült helyzet alakult ki.

Home

A választott karakterre kattintva kezdődhet a játék!​

KOSSUTH LAJOS

SZÉCHENYI ISTVÁN GRÓF

LABORFALVI RÓZA​

SZENDREY JÚLIA​

Home

Feladatok

1

2

3

4

5

Tekintetes Karok és Rendek!

Gróf Szécsen Antal vagyok. Politikus, miniszter és történész, az MTA tagja. A pozsonyi országgyűléseken a konzervatív párt vezető egyénisége. Az 1848-as forradalom idején Bécs és az uralkodó álláspontját képviseltem az országgyűlés felső tábláján a reformtörekvésekkel szemben. A szabadságharc leverése után néhány év múlva tárca nélküli miniszter lettem, majd a Magyar Történelmi Társulat elnöke. 1894-ben a Kossuth-gyász elleni tiltakozásul lemondtam tisztségeimről. 1896-ban haltam meg.

Kezdés

1848. márc. 1-én megérkezett Pozsonyba a párizsi forradalom híre. Kossuth Lajos, Pest megye követeként a történelmi pillanatot kihasználva híres, március 3-án elmondott „felirati beszédében” összegezte a reformtörekvéseket. Egyben felhívta az alsótábla figyelmét a nemzetközi események által teremtett politikai lehetőség kihasználására: „Emeljük fel politikánkat a pillanat színvonalára” – mondta Kossuth.

Melyik egy ekkor még nem létező törekvés az alábbiak közül?

Népképviseleti parlament létrehozása

Jobbágyfelszabadítás

Alkotmányosság az osztrák örökös tartományoknak is​

A Habsburg-dinasztia trónfosztása​

A kialakult nemzetközi események és a belpolitikai fejlemények miatt Magyarország nádorát, István főherceget és az országbírót is Bécsbe rendelték tanácskozásra, emiatt Kossuthék javaslata nem tudott eljutni a pozsonyi országgyűlés felsőtáblájára. A magyar politikai fejlemények megrekedni látszottak. ​​

Miért nem ülésezhetett ekkor az országgyűlés felsőtáblája?​

Mert nem volt a nádor az országban

Mert nem volt az országbíró az országban

Mert egyikőjük sem volt az országban​

Egyéb okai voltak​

Pestről az Ellenzéki Kör megbízásából Irányi Dániel felkereste Pozsonyban Kossuthot, hogy reformbanketteket rendezve a felirati javaslat melletti országos petíciózásba kezdjenek, a reformtörekvésekkel kapcsolatban.​​

Miért lett volna előnyös a magyar ellenzéknek az aláírásgyűjtés?​

A törekvések egyből életbe léptek volna​

A társadalmi támogatottságot jelezte volna

Ki lehetett vele kerülni a felsőtábla hozzájárulását​

Semmi jelentősége nem volt

Kapcsold be a projektort!

18

Tovább

Ez most nem jött össze. Győzött Metternich konzervativizmusa.​

Próbálkozz újra!

Vissza

Feladatok

1

2

3

4

5

Kedves olvasó!

​Jókai Mór vagyok. Magyar romantikus regényíró. A pápai kollégiumban ismerkedtem meg Petőfi Sándor barátommal, március 15. eseményeiben is együtt, a márciusi ifjak csoport tagjaiként vettünk részt. Feleségem, Laborfalvi Róza készítette el a kokárdát. A forradalom és szabadságharc bukása után regényírással foglalkoztam. Írásaimban próbáltam megeleveníteni ezt a történelmi időszakot. Már 1848-49-ben is az első népképviseleti országgyűlés tagja voltam, majd 1861 és 1896 között ismét országgyűlési képviselő, később a főrendi ház tagja lettem. Az 1848-as eseményeket sosem feledtem.

Kezdés

A pesti események már 1848. március 12-én elkezdődtek. Irinyi József elkészült az ellenzéki programot tömörítő ún. „Tizenkét ponttal” és Petőfi Sándor megírta a Nemzeti dalt.​​​

Hogy kezdődött a Nemzeti dal első, március 15-e előtt ismert változata?​

Talpra magyar….

Rajta magyar….​

Indulj magyar….​

Gyerünk magyar….

Bécsben 1848. március 13-án kitört a forradalom, amelyben szerepet játszott Kossuth március 3-ai felirati beszéde, amelyben az osztrák örökös tartományoknak is alkotmányosságot sürgetett a politikai hatalomtól. Az erőszakos bécsi események még Klemens Metternich birodalmi kancellárt is menekülésre kényszerítették, aki már 1815 óta volt az európai politika vezéregyénisége és egyben a forradalmi szellemiségnek az esküdt ellensége. ​​​

Ki volt ekkor az uralkodó?

Mária Terézia

II. József

Ferenc József

V. Ferdinánd

Az uralkodó, V. Ferdinánd és köre a bécsi forradalmi események hatására sietve küldte vissza Pozsonyba István főherceg nádort, hogy fogadtassa el a felsőtáblán Kossuth felirati javaslatát bármi áron. Ennek célja az volt, hogy megakadályozzanak egy lehetséges magyar forradalmat. Az intézkedés már megkésettnek bizonyult. ​​​

Kikkel kellett elfogadtatnia a nádornak Kossuth felirati javaslatát az országgyűlés felsőtábláján?​

Csak a főrendekkel

Az alsótábla követeivel​

Mindkettővel​

Egyikkel sem

Ez most nem jött össze. Győzött Metternich konzervativizmusa.​

Próbálkozz újra!

Vissza

Kapcsold be a projektort!

48

Tovább

Feladatok

1

2

3

4

5

Honfiak és Honleányok!

​Gróf Zichy Antóniának hívnak, mélyen vallásos és hazaszerető nő voltam. Férjem Batthyány Lajos gróf volt, akivel egy bálon ismerkedtem meg, s szinte azonnal megkérte a kezem. Az ő 1849-es kivégzése után gyermekeimmel elköltöztünk egy időre az országból, de mindig támogattam a szabadságharc utáni emigráltakat. Később visszaköltöztünk, de a bécsi titkosrendőrség gyakran megfigyelte a családomat. Hazatérve a passzív politikai ellenállás női képviselője voltam. Férjem búcsúlevelét kívánságom szerint 1888-as halálomkor a szívem fölé tették és így helyeztek végső nyugalomra. ​

Kezdés

Kossuthék javaslatát végül a főrendek is elfogadták, így a feliratot 1848. március 15-én Pozsonyból népes politikai küldöttség vitte egyenesen az udvarhoz Bécsbe. A küldöttség a Dunán, gőzhajóval érkezett meg, ahol a magyarokat a polgári lakosság kitörő lelkesedéssel és ünneplések közepette fogadta. ​​​​

Hány tagú lehetett a népes küldöttség, aki Kossuthékkal utazott a gőzhajón?​

Harminc tagot számlált

Mintegy ezer tagú volt​

Száztagú volt

Huszonnégy fő​

A küldöttség megérkezése után Bécsben megkezdődtek a tárgyalások. A Habsburgok birodalmának fő szerve, az államértekezlet túlzónak találta a Kossuthék feliratában lévő reformjavaslatokat. A udvari politika az elutasítás felé hajlott, ám váratlanul megérkeztek az első tudósítások az időközben kitört pesti forradalomról.​​​​

Az alábbiak közül ki volt a pesti forradalmat kirobbantó „márciusi ifjak” híres vezetője?​

Arany János ​

Vajda János ​

Degré Lajos

Petőfi Sándor

Pesten az ellenzéki ifjúság már a bécsi forradalom hírére szervezkedni kezdett március 14-én. Másnap reggel a kedvenc kávézójukból indultak útnak, hogy az egyetemi ifjúságot is fellázítva maguk szerezzenek érvényt a sajtószabadság kivívásának. ​​​​

Hogy hívták azt a híres kávéházat, amely a pesti események kiindulópontja volt?​

New York kávéház​

Abbázia kávéház​

Pilvax kávéház​

Centrál kávéház​

A tömeg a márciusi ifjak vezetésével vonult Landerer és Heckenast nyomdájához, hogy cenzori engedély nélkül is kinyomtathassák a Tizenkét pontot és a Nemzeti dalt. Irinyi a nép nevében lefoglalta a sajtót, így tulajdonképpen megvalósították a reformtörekvések egyik elemét.​​​​

Melyik reformtörekvést sikerült megvalósítani így a pesti forradalmároknak?​

Jobbágyfelszabadítás

Sajtószabadság

Nemzeti Bank

Unió Erdéllyel

Délután háromkor a forradalmi tömeg nagygyűlést tartott a Nemzeti Múzeumnál. Innen húszezres tömeg vonult át Budára a Dunán lévő hajóhídon.​​​​

Milyen népi legenda fűződik a Nemzeti Múzeumnál történt eseményekhez?​

Petőfi Sándor itt szavalta el a Nemzeti dalt​

A Helytartótanács a tömeg közzé lövetett

Köztársaságot kiáltanak ki

Itt tűzik föl a kokárdákat​

Kapcsold be a projektort!

03

Tovább

Ez most nem jött össze. Győzött Metternich konzervativizmusa.​

Próbálkozz újra!

Vissza

Feladatok

1

2

3

4

5

Kedves Közönség!​

​Szilágyi Lilla magyar színésznő vagyok. Az 1848. március 15-én lezajlott események szemtanúja voltam, mindössze tizenöt évesen. Leendő férjemet, Bulyovszky Gyulát is ezen a jeles napon ismertem meg. Heckenast nyomdájánál úgy megáztam, hogy a szoknyámat a derekamig feltűrve ki kellett csavarnom a sáros létől, ekkor pillantottuk meg egymást a tömegben. Egy évvel később követtem őt a németországi emigrációjába, ahol színészi karriert futottam be. Sokan engem tartanak az első magyar színésznőnek, aki igazi nemzetközi sztárrá vált.

Kezdés

Budán a hatalmasra duzzadt tömeg láttán a Helytartótanács nem mert erőszakot alkalmazni a forradalmárokkal, így elfogadták azok követeléseit és kiengedték a börtönből az ott raboskodó jobbágyszármazású újságírót, Táncsics Mihályt is.​​​​

Milyen vétség miatt ülhetett börtönben Táncsics Mihály? ​

A cenzúra megsértése miatt​

Emberölés miatt​

Felségárulás miatt

Kirabolt egy bankot​

Táncsics az 1849-es szabadságharc bukása után a saját háza alatti rejtekhelyen bujdosott az 1857-es amnesztiáig, majd illegális röpiratokat adott ki. 1860. március 15-én tüntetést akart szervezni, de a hatalom letartóztatta és 15 évnyi börtönre ítélte. 1867-ben, a kiegyezéskor szabadulhatott ismét, immár majdnem megvakulva. ​​​​

Milyen néven keresztelték meg Táncsics Mihály kislányát Kossuth Lajos tiszteletére?​

Lujza

Luca

Lajoska

Laura

A forradalmárok ideiglenes szervet hoztak létre az úgynevezett Rendre Ügyelő Választmányt, amelybe a megfélemlített Zichy Ferenc által alelnökölt Helytartótanács is beleegyezett. A forradalmi események zárásaként este a Nemzeti Színházban bemutatták a korábban betiltott Bánk bán című drámát.​​​​

Ki írta a Bánk bán című drámát? ​

Petőfi Sándor

Vörösmarty Mihály​

Katona József​

Jókai Mór​

Ez most nem jött össze. Győzött Metternich konzervativizmusa.​

Próbálkozz újra!

Vissza

Kapcsold be a projektort!

1

Tovább

Feladatok

1

2

3

4

5

Kedves Honfitársaim!​

​Vasvári Pál vagyok, a márciusi ifjak egyik tagja. Barátaimmal én indítottam el a pesti forradalmat március 15-én. Már a tizenkét pont megfogalmazásában is részt vállaltam. A szabadságharcban is szolgáltam nemzetem. Erdélyben szabadcsapatokat szerveztem, amelyeket irányítottam is, bár nem voltam ügyes katona. 1849-ben Avram Iancu román felkelőitől kaptam halálos sebet. Nevemet ma Tiszavasvári városa is őrzi. ​

Kezdés

A pesti forradalom láttán a bécsi politika engedni kényszerült. Március 17-én a gyengeelméjű V. Ferdinánd beleegyezésével István főherceg nádor kinevezhette az első felelős magyar kormány miniszterelnökét. ​​​​

Ki kaphatta meg az alábbiak közül a miniszterelnöki kinevezést?​​

Kossuth Lajos​

Batthyány Lajos gróf​

Széchenyi István gróf​

Petőfi Sándor

„Az egész úgy tűnik fel előttem, mint valami rossz álom! Ó, szent Nemezis! - Egy lengyel és Kossuth hordják a gyúlékony anyagot a tűzre! ​​Mit lehet tenni? B[atthyány] Lajost és K[ossuth]ot - kell támogatni! - Hallgatnia kell minden gyűlölségnek, ellenszenvnek, minden becsvágynak. Nem fogom tévútra vinni őket; hogy "szolgálni"-e? Ez az egészségemtől függ.​​"Nous avons vendu le pays pour deux Louis!" [Eladtuk az országot két Lajosért!] ​​(részlet Széchenyi István 1848. március 15-i naplóbejegyzéséből)​

Tovább

Batthyány Lajos kinevezésének engedélyezésével az uralkodó visszafordíthatatlanná tette a reformfolyamatok befejezését. Megindulhatott a kormányalakítás és a törvények kidolgozása, amelyeket újabb, Bécsben kitört forradalmak miatt is V. Ferdinánd 1848. április 11-én szentesíteni kényszerült. ​​​

Hogy nevezi a magyar történetírás az 1848-as forradalmi eseményeket?​​

Az elcsalt forradalom

A bukott forradalom

A törvényesített forradalom​

A véres forradalom​

Tudtad, hogy Kossuth Lajos a Guiness Rekordok könyvébe is bekerült?​Ő a legkorábban született ember, akinek rögzítették a hangját. Kattints a videóra és hallgasd meg Kossuthot!​

Tovább

Ez most nem jött össze. Győzött Metternich konzervativizmusa.​

Próbálkozz újra!

Vissza

Kapcsold be a projektort!

5

Tovább

Gratulálunk!​​A küldetéseket sikeresen teljesítetted.​​A megszerzett kóddal tudod szentesíteni a forradalom vívmányait!​

Tovább

Nyomj rá a kód első számjegyére

18

26

8

91

Nyomj rá a kód második számjegyére

22

49

48

17

Nyomj rá a kód harmadik számjegyére

04

02

05

03

Nyomj rá a kód negyedik számjegyére

2

1

4

5

Nyomj rá a kód ötödik számjegyére

9

4

7

5

Gratulálunk!​​

Újrakezdés

1848. március 15. eseményei két fontos szempontból is eltérnek más 48-as európai forradalmaktól.​Nálunk vértelenül zajlanak le az események, amelyeknek eredményei jogi szempontból is törvényesítve lettek az uralkodó politikai hatalom által. Ez utóbbi miatt tekinthető majd az 1849-es szabadságharc egyben önvédelmi háborúnak is.​

Tisztelet a bátraknak!