Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Depuració d'aigües residuals a Andorra

COMENÇAR

INDEX

CONTINUA

Sistemes de sanejament

Aigües residuals

EDAR sud

Diàriament consumim aigua, i arran d'aquest ús alterem la seva qualitat, resultant contaminada. Aquestes aigües s'anomenen aigües residuals.
Abans de retornar a la natura aquestes aigües s'han de tractar per no contaminar els rius i mantenir la bona qualitat de les aigües.
Aquest procés de depuració és molt important i es porta a terme en les Estacions Depuradores d'Aigües Residuals.

Aigües residuals

EDAR Nord Oriental

EDAR Nord Occidental

EDAR Sud

EDAR Pas de la Casa

A Andorra tenim quatre sistemes de sanejament que recullen totes les aigües brutes procedents de les xarxes comunals mitjançant col·lectors generals connectats a les diferents Estacions Depuradores d'Aigües Residuals (EDAR).

EDAR
Col·lector d'aigües residuals

Sistemes de sanejament

  • EDAR SUD Sant Julià de Lòria
  • EDAR Nord Occidental Anyòs
  • EDAR Nord Oriental Canillo
  • EDAR Pas de la Casa

Sistema Nord Occidental

L'EDAR va ser posada en funcionament l'any 2002 i va ser adaptada i ampliada l'any 2010 arribant a tindre una capacitat de tractament d'aigua de més de 33.000 habitants.

El Col·lector general d'aigües residuals recull les aigües residuals des d'El Serrat, passant per Ordino, i La Massana transportant-les fins l'Estació depuradora d'aigües residuals del sistema nord-occidental. Intercepta els col·lectors secundaris de Pal-Arinsal, i d'Anyòs. Paral·lelament, es saneja el Camp de Neu d'Ordino-Arcalís, amb 2 Sanejaments autònoms.

Sistema Nord Oriental

La EDAR Nord Oriental situada a Canillo va ser posada en marxa l'any 2005 amb una capacitat de fins a 17.000 habitants.

El Col·lector general d'aigües residuals recull les aigües residuals des de Soldeu, seguint el Valira d'orient fins Canillo, i transportant-les fins l'Estació depuradora d'aigües residuals del sistema nord-oriental. En el seu recorregut, intercepta el col·lector secundari de la Vall d'Incles.

Sistema Sud

L'EDAR situada a la frontera hispano-andorrana va començar a funcionar l'any 2004 i es va construir amb una capacitat de fins a 100.000 persones per anticipar-se a possibles creixements de població.

El Col·lector general d'aigües residuals recull les aigües residuals des d'Encamp, fins a Sant Julià de Lòria, passant per Escaldes-Engordany, i Andorra la Vella. Des de Sant Julià de Lòria, les aigües són transportades fins l'Estació depuradora d'aigües residuals del sistema sud.

Per les zones més allunyades, on no arriba el sistema de col·lectors, existeixen sanejaments autònoms, com els que trobem als pobles de Bixessarri i Fontaneda.

Sistema Arieja

Construida l'any 1979 al Pas de la Casa la EDAR té una capacitat de fins a 15.000 habitants.

El Col·lector general d'aigües residuals recull les aigües residuals del Pas de la Casa, i les transporta fins l'Estació depuradora d'aigües residuals del Pas de la Casa.


EDAR SUD

Situada al punt més baix del país, a la frontera del riu Runer, recull les aigües residuals de les parròquies d'Encamp, Escaldes-Engordany, Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria.

Aquesta instal·lació té una capacitat de tractament diari de 30.000 m3 i és la més gran del país. Té una capacitat de tractament de 100.000 habitants/equivalents. Està dotada de la tecnologia més moderna de telecontrol i gestió. Es tracta d’una depuradora de tipus biològic de fangs activats, amb eliminació de nitrogen i fòsfor per via biològica.

COMENÇAR VISITA VIRTUAL

Recorregut EDAR SUD

Pretractament

Tractament biològic

Decantació secundària

Línia de fangs

Sortida d'aigua al riu

Aigües residuals provinents de les zones urbanes

PRETRACTAMENT

El pretractament és la primera etapa del procés de depuració. Consisteix en retirar tota la matèria grollera que arriba: pedres, grava, sorra, branques, plàstics, papers, llaunes, ampolles, components orgànics i molts altres components residuals. Els residus del desbast.

Per a aquest propòsit, l’EDAR instal·la a la capçalera de planta, un sistema de cribratge de major a menor. Destaquem tres sistemes en la zona de pretractament:

POU DE SÒLIDS

DESORRADOR/DESGREIXADOR

DESBAST

POU DE SÒLIDS

Consisteix en una bassa fonda on hi decanten els materials grollers més pesats, tals com pedres i graves, que posteriorment seran retirats mitjançant sistemes mecànics, i en el que queden retinguts els elements en suspensió de major calibre a nivell d’unes reixes prèvies al desbast de fins.

D'aquesta bassa s'extreuen residus sòlids amb una cullera bivalva que funcionen com unes pinces.

EL VÀTER NO ÉS UNA PAPERERA!

FUNCIONAMENT DE CULLERA BIVALVA

Tovalloletes, compreses, bastonets de cotó


A la depuradora arriben molts residus que dificulten la depuració de l'aigua, residus que no hauríem de llançar pel vàter, però que encara molta gent llança. Aquests residus no van al vàter, van a la paperera per no dificultar el procés de depuració.

Cullera bivalva amb tovalloletes i altres residus que arriben a l'EDAR.


*Les tovalloletes "biodegradables" no tenen temps de degradar-se abans d'arribar a l'EDAR i provoquen el mateix problema que les tovalloletes convencionals.

DESBAST

En aquest punt, l'aigua residual passa a través d’un seguit de reixes i tamisos cada vegada més fins, per tal d’eliminar-ne els residus sòlids en suspensió, tals com restes de menjar, plàstics, i altres components de mida petita. Finalitzat el procés de cribratge i retirada de residus sòlids en suspensió, l’aigua passa al dessorrador/desgreixador per eliminar les sorres i greixos de l'aigua.

Residus retirats de l'aigua amb els tamissos

DESSORRADOR I DESGREIXADOR

Consisteix en un tanc de grans dimensions allargat on la velocitat de pas de l’aigua residual disminueix i en el que s'injecta aire. S’aconsegueixen dos objectius: en primer lloc, eliminar les sorres, ja que reduint la velocitat de pas l’aigua al llarg del canal, les sorres decanten cap al fons del tanc, i en segon lloc, eliminar els greixos de l'aigua, ja que a l'introduir aire mitjançant bombolles gruixudes, s’aconsegueix una separació de l'aigua i dels greixos, concentrant-los a la superfície del tanc.

.

Rasqueta

Greixos

Difusors d'aire

Sorres

Entrada d'aire

Sortida d'aigua

Al dessorradors desgreixador es separen 3 fases:

  1. A dalt: Greixos (pujen gràcies a les bombolles d'aire).
  2. Al mig: Aigua sense greixos, ni sorres.
  3. A baix: Sorres (precipiten pel seu pes).

TRACTAMENT SECUNDARI

En aquesta fase de la depuració, al sistema només li queda per eliminar la matèria orgànica dissolta (DBO5 i DQO) i l’excés de nutrients també dissolts (com nitrogen) que li arriben amb l’aigua residual.

Destaquem dos grans elements que componen el cor de la instal·lació: el reactor biològic i la decantació secundària.

Reactor biològic

Decantador secundari

TRACTAMENT BIOLÒGIC

En aquesta fase de la depuració, al sistema només li queda per eliminar la matèria orgànica dissolta (DBO5 i DQO) i l’excés de nutrients també dissolts (nitrogen) que li arriben amb l’aigua residual. Aquesta matèria orgànica i nutrients s'eliminen al reactor biològic.

El reactor biològic de l'EDAR SUD és un reactor de fangs actius, on trobem microorganismes en suspensió en el medi aquós. El reactor és com una granja on els microorganismes s'alimenten de la matèria orgànica i l'eliminen de l'aigua. En aquest cas, els microorganismes, en créixer, s’agrupen formant estructures visibles a simple vista anomenades flocs.

Reactor biològic per fangs actius de la EDAR SUD.

Alguns microorganismes que podem trobar en suspensió al reactor biològic.

Keratella sp.

Holophrya sp.

Plagiocampa sp.

Vorticella convalaria

Reactor biològic

En el reactor biològic trobem dos tipus de microorganismes: aerobis i anaerobis. Els organismes aerobis necessiten oxígen per viure, per això, hi ha zones del reactor que s'airegen per subministrar oxigen. Quan s'aireja es pot veure com surten bombolles de l'aigua del reactor.

Zona anaerobia sense subministrament d'O2.

Zona aerobia amb subministrament d'O2.

Microorganismes

MICROORGANISMES del reactor biològic al microscopi

Rotífer

Gastròtics i rotífer

Rotífer en un flòcul i espiroquetes

Holophyra i Plagiocampa

TORNAR

Decantador secundari

Consisteix en un gran dipòsit generalment de superfície circular. A ell li arriba l’aigua procedent del reactor biològic de fangs actius. Els fangs, agrupació de microorganismes en forma de flocs, tenen la particularitat de decantar, sedimentar per acció de la gravetat degut al seu major pes i dimensions. Quan l’aigua arriba al decantador secundari, com si es tractés d’un llac, hi ha calma: els flocs decanten cap al fons del dipòsit. Es produeix una separació, l'aigua neta queda en superfície i els fangs al fons. Aquesta aigua neta és recuperada per les vores del decantador.

L’aigua depurada és apta per retornar al riu. El procés de depuració de l’aigua, ha finalitzat. Per altra banda tenim la gestió dels fangs.

Línia de fangs

Sortida al riu

Sortida de l'aigua neta al riu

Després de la decantació secundaria l'aigua ja té les característiques físiques i químiques adequades per poder sortir la riu, durant tot el recorregut de l'aigua per la depuradora s'han eliminat els contaminants de les aigües residuals, quedant aigua neta de qualitat apta per mantenir la bona salut dels rius i els éssers vius que els habiten.

Línia de fangs

Desodorització

Eliminació d'olors


Per evitar molèsties olfactives a l'entorn, les EDAR es dissenyen per captar i eliminar les olors molestes. Aquestes olors surten de substàncies que trobem en les aigües residuals.

L'aire aspirat es condueix al sistema de tractament d'olors, en aquesta instal·lació formada per 3 torres, l'aire es sotmet a un procés de rentat i filtració amb reactius químics. Un cop l'aire resultant no presenta nivells molestos, s'expulsa a l'exterior.

Espessiment

Espessiment

Centrífugues

Centrífugues

Assecat tèrmic

Valorització energètica

Línia de fangs

La substància resultant de separar els contaminants de l'aigua residual s'anomenen fangs. Aquests fangs s'han de gestionar adequadament i en primer lloc reben un tractament per reduir el seu volum.

Es realitzen processos d'espessiment i centrifugació on s'extreu una part de l'aigua. Després d'aquest procés queda un fang amb un 18-20% de sequedat.
A causa de la gran quantitat de fangs generats en l'EDAR SUD es realitza un tractament addicional per reduir més el volum dels fangs generats, un assecat tèrmic.
Una part dels fangs extrets es reincorporen al reactor biològic per mantenir les poblacions de microorganismes.

Zona d'assecat tèrmic

Espessiment i centrifugat de fangs

Durant la primera etapa de la depuració, en el pretractament, es genera un residu groller que és retirat amb contenidors i es porta a un gestor autoritzat.

El segon tipus de residu el trobem a nivell de les decantacions. Són els anomenats fangs i són sotmesos a un procés intern de deshidratació, on es retira la major quantitat d’aigua possible, per ser posteriorment retirats per un gestor autoritzat fins al seu tractament final. Aquests fangs deshidratats es poden dur a plantes de compostatge per poder-los fer servir posteriorment com adobs o bé es porten al Centre de Tractament de Residus d’Andorra on són incinerats per produir energia.

Espessidors

Centrífugues

Assecat tèrmic

L'assecat tèrmic de fangs està integrat a les instal·lacions de l'estació depuradora d’aigües residuals del sistema Sud (EDAR Sud) i en funcionament normal tracta tots els fangs que s'hi generen. Aquest procés elimina la humitat que no s'ha pogut extreure en els processos anteriors per reduir més el volum dels fangs produïts.

Amb aquest sistema s’arriba a deshidratar el fang fins a obtenir un 80 % de sequedat mitjançant l’aportació de calor. Un cop assecats, els fangs, es pel·letitzen i es gestionen al Centre de Tractament de Residus d’Andorra aprofitant l'alt poder calòric per produir energia elèctrica i tèrmica.

Textura dels fangs d'entrada a l'assecat tèrmic

Fangs deshidratats en forma de pèl·let

Zona d'assecat tèrmic

Instal·lació d'assecat tèrmic de la EDAR sud.

Valorització energètica al CTRA

Els fangs en forma de pèl·let que es produeixen a l'EDAR sud es transporten fins al Centre de Tractament de Residus d'Andorra, situat a la Comella.

L'alt poder calòric dels fangs pel·letitzats fa que funcionin com a combustible per mantenir la combustió a l'interior del forn incinerador i així poder produir energia tèrmica i elèctrica derivada de la crema d'aquests residus.

Imatge del Centre de Tractament s de Residus d'Andorra

Per més informació, click aquí!

Per saber més sobre les EDAR d'Andorra

Floculació

Sedimentació

Coagulació

TRACTAMENT PRIMARI

Aquests processos fan sedimentar els contaminants en suspensió de l'aigua gràcies a l'addició de productes químics coagulants i floculants.

A Andorra, aquest tractament està instal·lat en les depuradores del Pas de la Casa i Nord Oriental a Canillo.

PROCESSOS FÍSIC-QUÍMICS

Partícules en suspensió

Floculació: En aquesta fase s'afageixen altres productes (polímers) que permeten la unió entre els coàguls de la fase anterior, formant elements més grans anomenats flocs. Aquests flocs són més f'acil de seprar de l'aigua gràcies al seu pes mitjançant una decantació.

AFEGIR INFO

Coagulació: Consisteix en l'addició de productes químics (sals metàl·liques) que permeten la unió entre partícules molt petites (no visibles amb l'ull), formant coàguls (visibles amb l'ull).

AFEGIR INFO