Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

VISITA VIRTUAL ALS ESPAIS DE L'ESCOLA

EIXOS DELANOSTRA LÍNIA PEDAGÒGICA

VÍDEO

LA NOSTRAMETODOLOGIA

INFORMACIÓ SOBRE LA PREINSCRIPCIÓ

SERVEIS ESCOLARS

ESCOLA CASTELL CIURÓPREINSCRIPCIÓ 2021-2022

EIXOS DE LA NOSTRA LÍNIA PEDAGÒGICA

EXPRESSIN EMOCIONS

SIGUIN CONSCIENTS DEL SEU APRENENTATGE

ESDEVINGUIN AUTÒNOMS I RESPONSABLES

INici

ES MOSTRIN CRÍTICS

SE SENTIN COMPROMESOS AMB EL MÓN

VOLEM QUE ELS INFANTS DE L'ESCOLA CASTELL CIURÓ...

EXPRESSIN EMOCIONS

VOLEM QUE ELS INFANTS...

Per aconseguir una educació integral, volem potenciar des de ben petits el creixementpersonal i emocional juntament amb el desenvolupament de les capacitats intel·lectuals per al’aprenentatge de tot el nostre alumnat.Tenim en compte i escoltem com se senten els infants, i els ajudem a expressar i gestionar lesseves emocions. El benestar emocional genera motivació i l’interès envers L’APRENENTATGE, iI afavoreix EL CREIXEMENT PERSONAL.

SIGUIN CONSCIENTS DEL SEU APRENENTATGE

VOLEM QUE ELS INFANTS...

Els alumnes són els actors del seu aprenentatge, i també els protagonistes.Som conscients i tenim molt en compte que cada infant aprèn d’una manera diferent ipersonal.També tenim en compte l’existència de les intel·ligències múltiples, i que en cada personadominen unes més que les altres. Per això fomentem activitats diversificades, amb diferentsmetodologies, per adaptar-nos als infants, i per facilitar que cada alumne s’acosti alsaprenentatges des de la seva manera personal d’aprendre. A mida que vagin creixent i es vaginautoconeixent, cada infant es farà més conscient de com li agrada aprendre i quinesestratègies haurà d’utilitzar.

ESDEVINGUIN AUTÒNOMS I RESPONSABLES

VOLEM QUE ELS INFANTS...

Aquest és un eix transversal que torna incidir en el protagonisme de l’alumne. Creiem en un concepte d’escola flexible, que fomenta la cooperació entre nens i nenes d’edats iguals i dediferents edats : Treball conjunt de grans i petits, Apadrinaments de lectura, de cuina, en l’horti en bosc, la gestió del préstec de llibrets en anglès,.....Estimulem que els infants prenguin decisions, resolguin problemes del dia a dia de l’escola, a través dels assessors ambientals d’aula, dels nens i nenes delegats de classe, ... i també queassumeixin responsabilitats , tant personals com de grup.

SE SENTIN COMPROMESOS AMB EL MÓN

VOLEM QUE ELS INFANTS...

Fomentem el compromís dels infants amb el món en el que viuen i el que viuran. Per fer-ho, desenvolupem el projecte d’Escola Verda que d’una manera transversal estàpresent en tots els moments del dia i impregna tots els racons de l’escola. El Projecte d’EscolaVerda dóna identitat a l’escola i genera moltes de les dinàmiques diàries i activitats de cadacurs.Per fer que els i les alumnes se sentin compromesos també és molt important que vegin que les seves famíliess’impliquen. En aquesta escola considerem una riquesa la participació deles famílies, perquègeneren bones dinàmiques de col·laboració,es porten a terme actuacions que d’una altra forma no serien possibles idóna un poderós exemple als seus fills i filles.

INici

ES MOSTRIN CRÍTICS

VOLEM QUE ELS INFANTS...

Volem que els alumnes de l’escola desenvolupin un criteri propi davant les situacions que viuen.A través de les assemblees de classe, de les reunions del consell d'alumnes... Se’ls dóna veuperquè aprenguin a opinar, aportar idees, decidir, resoldre problemes i se’ls ajuda poc a poc aanar interpretant què passa en el món tan complex que els ha tocat viure.Som una escola que entén la diversitat com una forma més d’aprenentatge, que atén els diferents ritmes evolutius i capacitats intel·lectuals. Una escola acollidora, tolerant isolidària, on tothom hi tingui cabuda, on la forma de decisió sigui el consens i on tothomes pugui sentir com a casa.VOLEM QUE TOTS ELS INFANTS QUE ENS HAN CONFIAT: - gaudeixin del que fan a l’escola. - Que se sentin valorats i estimats - Que es desenvolupin emocionalment i intel·lectualment - Que sentin benestar personal

INici

LA NOSTRA METODOLOGIA

Icones dissenyades per Freepik - www.freepik.com

ESCOLA CASTELL CIURÓ - MOLINS DE REI

ESCOLAVERDA

LECTURA I ESCRIPTURA

LLENGÜES ESTRANGERES

ESPAIS D'APRENENTATGE

TREBALL COMPETENCIAL

TECNOLOGIES

INTERRELACIÓ

SORTIDES I COLÒNIES

FAMÍLIES

Som ESCOLA VERDA i integrem els espais exteriors, l’hort, el bosc i la bassa, com a aula denatura i com a font d’estímuls perquè els infants treballin de forma vivencial. Amb el fomentde la reutilització , de la reducció i reciclatge de residus, la utilització d’alguns llibressocialitzats, la setmana mediambiental i altres projectes, volem que els alumnes siguinconscients de la necessitat de respecte envers el medi ambient.

ESCOLA VERDA

Plantem al nostre hort

Cuidem la nostra bassa

Treballem a la nostra aula de natura

Donem importància a la LECTURA i l’ESCRIPTURA com a eines bàsiques per als aprenentatges. Treballem amb materials diversos, i aprofitem les situacions diàries per desenvolupar aquestes habilitats de forma funcional. Fomentem el gust per la lectura, a través del pla lector, elprojecte de biblioteca PuntEdu i la lectura diària. Fem préstec de llibres en català, castellà ianglès.

TREBALL DE LA LECTURA I L'ESCRIPTURA

Biblioteca de primària

Biblioteca d'infantil

Per tal que l’alumnat valori la importància de les llengües, introduïm l’ANGLÈS de P3 a 6è; i al cicle superior, el FRANCÈS com a segona llengua estrangera. Treballem unitats de medi enanglès al cicle superior, i d’educació visual i plàstica als cicles inicial i mitjà.Participem al projecte d'innovació GENERACIÓ PLURILINGÜE (GEP). Els darrers anys hem participat en projectes e-Twinning juntament amb escoles de diversos països europeus.

LLENGÜES ESTRANGERES

Experiments de Science

Veiem una obra de teatre en anglès

Biblioteca d'anglès gestionada pels alumnes de 6è

Els ESPAIS D’APRENENTATGE ofereixen l’accés als aprenentatges a través de la tria lliure, la investigació, l’experimentació de forma autònoma i la posterior reflexió sobre què han après.Altres moments de treball autònom als diferents cicles són les classes multiproposta a Educació Infantil, els racons de matemàtiques i els racons d’anglès entre d’altres.

ESPAIS D'APRENENTATGE

Afavorim el TREBALL COMPETENCIAL a través de metodologies globalitzades, de projectes i unitats didàctiques integrades.A infantil treballem les multipropostes, que engloben diferents aprenentatges a través del joc i del descobriment.I a primària destinem gran part de l'horari al treball de les Unitats Didàctiques Integrades, on s'afavoreix la recerca i el treball de les diferents àrees i donen la possibilitat de treballar a partir dels interessos dels i les alumnes, i anar construint el coneixement de forma cooperativa, fent-los conscients del seu aprenentatge donant importància a l’avaluació per saber com es pot millorar.

TREBALL COMPETENCIAL

Incorporem de manera transversal les TECNOLOGIES realitzant activitats de descoberta, aprenentatge i avaluació amb suport digital. Realitzem un taller de robòtica i/o programació alllarg d’un trimestre a partir de P5 amb els Beebots, a cicle inicial amb els Bluebots, 3r amb l'Scratch Junior, 4t i 5è amb els LEGO WeDO i 6è amb les plaques Makey Makey. A més del treball de programació amb Scratch a 5è i 6è.Des del curs 2018-2019 participem al projecte d'innovació de Transformació Digital del Centre. Hem incorporat les TAC a la nostra metodologia per veure reflectida la millora de les capacitats i competències de l’alumnat.

TECNOLOGIES

Fomentem la INTERRELACIÓ entre tots els nivells a través de diferents apadrinaments: per llegir, per plantar al bosc, per ajudar els petits al menjador i comunicant a les altres classes elsresultats de les nostres investigacions i els nostres projectes. El Consell d’Alumnes vehicula elprotagonisme de l’alumnat en les decisions del centre.

INTERRELACIÓ

Apadrinament lector

Apadrinament al bosc

Reunió del Consell d'alumnes

Organitzem SORTIDES a tots els nivells, i COLÒNIES de P4 a 6è cada curs escolar, per fomentar l’autonomia personal i la cohesió del grup.

SORTIDES I COLÒNIES

Obrim l’escola a tota la comunitat educativa, amb la participació de les FAMÍLIES en festes iactivitats de diferents tipus: jornades de bricolatge, comissions de treball a l’AMPA, grups dedelegats/des de classe, visites com a “experts”.

FAMÍLIES

INici

Jornada de bricolatge

Visites d'experts

INici

SERVEIS QUE OFEREIX L'ESCOLA I L'AFA

Icones dissenyades per Freepik - www.freepik.com

Menjador amb cuina pròpia i menjar ecològic

Socialització del material

Acollida matinal i per la tarda

Extraescolars

VISITA VIRTUAL ALS ESPAIS DE L'ESCOLA

INici

Cliqueu al botó play i aneu clicant als punts que trobareu a cada espai per anar canviant a un altre. També podeu anar passant per tots els espais en l'ordre que trobareu a la part inferior.Si ho voleu veure a pantalla completa, aneu a l'enllaç clicant la imatge de la dreta.