Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Cap. I Dispoziții generale

Cap. II Procedurile de evaluare pentru identificarea TSI

Cap. III Intervenția în cazul elevilor cu TSI

Cap. IV Formarea cadrelor didactice

Cap. V Rolul factorilor de coordonare, îndrumare, control și intervenție

A1. – Instrumente metodologice pentru identificarea elevilor cu risc de a fi diagnosticați cu TSI

A2 – Îndrumător pentru asigurarea instrumentelor compensatorii, măsurilor de dispensare, evaluare adaptată

ORDIN Nr. 3124 din 20.01. 2017privind aprobarea Metodologiei pentru asigurarea suportului necesar elevilor cu TSI

Course Title: Fine Arts in Education Education Center: The Genially Universe Departament: Fine Arts Type: Obligatory/Elective Year: Meant for students of any year Semester: 2 Schedule: Consult Schedule

ORDIN Nr. 3124/2017 din 20.01. 2017

Scopul normelor metodologice

reglementarea procedurilor de evaluare adecvate pentru depistarea TSI, precum și tipul de intervenție pentru asigurarea învățării individualizate și personalizate în cazul acestor elevi.

Clarificări terminologice/definiții operaționale:

- tulburări de învățare (dislexie, disgrafie, discalculie);- risc de dezvoltare a TSI; - dificultățile de învățare; - adaptarea și augmentarea curriculară;- terapii specifice;- măsuri și instrumente compensatorii;- măsuri de dispensare.

Cap. I Dispoziții generale

Cap. II Proceduri de evaluare pentru identificarea TSI

  • 2. Evaluare complexă

  • 1. Evaluare psihopedagogică

Etape în diagnosticarea elevilor (Art. 7 - 10)

  • instrumente metodologice

ORDIN Nr. 3124/2017 din 20.01. 2017

Evaluarea psihopedagogică se referă la:* stabilirea nivelului de cunoștințe al elevului;* stabilirea sprijinului necesar; * stabilirea impactului pe care deficitul funcțional îl are asupra performanței școlare în ansamblu; * identificarea strategiilor de învățare proprii elevului. Este realizată de cadrul didactic de la clasă, pentru o depistare precoce, folosind instrumentele metodologice din Anexa 1 (Art. 8).

Evaluarea complexă: Scop: stabilirea tipului de TSI și a nivelului/gradului de severitate ( ușor, moderat, sever). * este realizată de către specialiști acreditați conform legii; * presupune: evaluare psihologică; evaluare logopedică; evaluare medicală. * se finalizează cu eliberarea certificatului de diagnostic ( va fi inclus în dosarul depus la SEOSP).

Chestionar de identificare a persoanelor cu risc de diagnosticare a TSI * Este necesară, mai întâi, o observare de cel puțin 6 luni, a copilului (observarea la clasă, observarea performanțelor atipice, a stilurilor de învățare ). * Chestionarul se completează NUMAI pentru elevii care prezintă dificultăți de învățare și demonstrează întârzieri în achizițiile școlare. După sesizarea acestor caracteristici, cadrul didactic trebuie să întreprindă activități specifice de recuperare și dezvoltare. Dacă dificultățile rămân, cadrul didactic recomandă familiei consultarea unui specialist.

Cap. III Intervenția în cazul elevilor cu TSI

școală - emitere PEP

CJRAE – certificat emis de COSP

școală - măsuri și instrumente compensatorii, de dispensare, evaluare adaptată

ORDIN Nr. 3124/2017 din 20.01. 2017

măsuri compensatorii

măsuri de dispensare

evaluare adaptată

După obținerea certificatului de diagnostic (în urma evaluării complexe), părintele se adresează CJRAE – COSP, pentru emiterea certificatului de orientare școlară și profesională ( Art. 16), pe care îl va înmâna școlii.

După obținerea certificatului de orientare școlară și profesională de la CJRAE - COSP, părintele se adresează școlii în vederea întocmirii planului educațional personalizat. (Art 17) Planul educațional personalizat (PEP) cuprinde :* datele personale ale elevului;* tipologia tulburării (conform diagnosticului);* recomandări cu privire la intervenția individualizată și personalizată; * instrumentele compensatorii utilizate; * măsurile de dispensare adoptate; * forme de evaluare personalizate, pe parcursul semestrelor, precum și pentru evaluările naționale/bacalaureat. PEP se elaborează, de regulă, în primul semestru al anului școlar, pentru fiecare din disciplinele care sunt implicate în tulburarea specifică ( art. 26) .

Funcție de simptomatologie, cu acordul prealabil al Consiliului de Administrație și la recomandarea specialistului, elevii cu TSI pot folosi materiale sau instrumente compensatorii, inclusiv tehnologii asistive, măsuri de dispensare și evaluare adaptată ( Anexa 2).Abilitatea deficitară Simptomatologia Măsuri compensatoriiMăsuri de dispensareEvaluare adaptată DISLEXIE- citire lentă;- citirea nu este cursivă:- citire cu multe greșeli (confundă litere, adaugă, omite, inversează...);.............................- computer cu software- sintetizator vocal, care transformă tema de citire într-una de ascultare;............................- dispensarea cititului cu voce tare în fața clasei;..................- se asigură timp suplimentar ( 30-60 minute);- se introduc probe informatizate:..........................DISGARFIE/ DISORTOGRAFIE- scriere lentă;scriere cu multe greșeli ( confundă, omite, adaugă, inversează...);...............................- computer cu program de scriere video, cu corector ortografic; - fotocopii adecvate;- tabel alfabetar; dicționar digital;..................................dispensarea scrierii rapide după dictare;- dispensarea luării de notițe scrise;................................- se asigură timp suplimentar ( 30-60 minute)- evaluările vor limita scrisul;- probe informatizate;...........................DISCALCULIE- calculează lent, nesigur;- dificultăți în recunoașterea și scrierea cifrelor și simbolurilor matematice;................- calculator care să faciliteze operațiile de calcul;-...................- dispensarea memorării tablei înmulțirii;- respectarea timpilor necesari pentru realizarea sarcinilor de lucru în scris;- se asigură timp suplimentar ( 30-60 minute);- probe informatizate;- se asigură folosirea instrumentelor compensative;...........................

Adaptarea procedurilor de examinare la evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi examenul naţional de bacalaureat, în cazul elevilor cu TSI orientaţi şcolar şi profesional, se face prin:

  • asigurarea unui timp suplimentar din timpul alocat iniţial pentru elaborarea lucrării;
  • în cazul elevilor cu dislexie citirea subiectelor este asigurată de către un profesor asistent; subiectele se citesc pe rând, în ordinea în care se elaborează lucrarea;
  • în cazul elevilor cu disgrafie elevul are dreptul la evaluare orală sau va dicta conţinutul lucrării către un profesor asistent;
  • în cazul elevilor cu discalculie se asigură folosirea calculatorului de buzunar/birou, tablă pitagoreică sau tabele cu formule ( art. 27).

Pe baza analizelor de nevoi, școlile stabilesc obiectivele unor programe de formare care să vizeze gestionarea TSI în unitatea de învățământ, cunoașterea caracteristicilor fiecărei tulburări, instrumente în depistarea precoce, strategii didactice de dezvoltare și ajutor compensativ.

ORDIN Nr. 3124/2017 din 20.01. 2017

Cap. IV Formarea cadrelor didactice

Name: First Last Departament: Education, History of Art and Design Education: Doctorate in Art History and B.A. in Fine Arts Area: Education Office: 123 E-mail: info@genial.ly Phone number: XXX-XXX-XXX Office hours: Scheduled by appointment

ISJ coordonează instituţiile subordonate, pentru garantarea dreptului la educaţie al elevilor cu TSI.

ORDIN Nr. 3124/2017 din 20.01. 2017

Cap. V Rolul factorilor de coordonare, îndrumare, control și intervenție

la nivelul școlii:

- se constituie echipe multidisciplinare formate din TUTORI DE ÎNVĂȚARE (profesori de sprijin/consilieri școlari/ psihologi/cadre didactice formate în domeniul TSI) – Art 30 lit. b;- directorul școlii desemnează, dintre profesori, responsabili curriculari cu competențe în TSI în clasele unde sunt elevi cu TSI ( Art 31)

la nivelul CJRAE:

se organizează CCP – asigură comunicarea între specialiști, școli, familii, ptr diagnosticare și reabilitare;consilierul școlar, ca TUTORE DE ÎNVĂȚARE: * asigură sensibilizarea, aprofundarea tematicilor specifice și a sprijinului necesar cadrelor didactice direct implicate ( art. 33 lit a);* dacă are un parcurs de formare adecvat domeniului TSI (prin formare inițială, continuă, sau practică didactică în context) este persoană resursă; * în relația cu Consiliul Profesoral, oferă: - consiliere privind instrumentele și măsurile compensatorii, - suport în elaborarea planului personalizat, - informări cu privire la site-uri și platforme pentru bune practici în TSI,- sprijin și consiliere în conceperea celor mai adecvate strategii didactice de potențare și suport compensativ. ,

ORDIN Nr. 3124/2017 din 20.01. 2017

Anexa 1 . Instrumente metodologice pentru identificarea persoanelor cu risc de diagnosticare a TSI

Anexa 2 . Îndrumător pentru recomandarea/ asigurarea instrumentelor compensatorii, măsurilor de dispensare, evaluare adaptată

Anexe

DISTRIBUTION OF HOURS

Anexa 1 . Instrumente metodologice pentru identificarea persoanelor cu risc de diagnosticare a TSI

ORDIN Nr. 3124/2017 din 20.01. 2017

DISTRIBUTION OF HOURS

Anexa 2 . Îndrumător pentru recomandarea/ asigurarea instrumentelor compensatorii, măsurilor de dispensare, evaluare adaptată

ORDIN Nr. 3124/2017 din 20.01. 2017

1. Cu privire la parcursul dumneavoastră de formare profesională, vă rugăm să ne sprijiniți în a cunoaște datele relative la posibilele competențe dobândite în domeniul TSI, până în prezent, prin :

Chestionar - competențe în domeniul TSI ( feb 2020)

55 respondenți

1.1- formare inițială universitară (ex: psihopedagogie specială) 1.2. - cursuri de formare continua în domeniul TSI1.3.- practica profesională în con-textul lucrului cu copilul cu TSI

13 respondenți

22 respondenți ( din care 7 au și formare inițială)

23 respondenți ( din care 10 nu au foramre)

2. Vă rugăm să ne comunicați dacă ați fi interesați de parcurgerea unui curs de formare continuă în acest domeniu.

Chestionar - competențe în domeniul TSI ( feb 2020)

55 respondenți

53 respondenți din 55 și-au exprimat interesul

268 elevi identificați cu TSI

3. Vă rugăm să ne specificați câți copii/elevi cu CES din școala dumneavoastră, prezintă și TSI? (dentificați în Certificatul de orientare școlară și profesională, la litera c) ”tulburări /dificultăți de învățare”, mențiuni precum: tulburări instrumentale, dislalie, disgrafie, discalculie)

alte resurse utile...

pe site CJRAE Bacău - CJAP -Compartiment Consiliere Parentală