Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

Transcript

Para entregar a documentación o horario de secretaria é :De 9:00h a 10:00hDe 13:00h a 14:00h

Admitido todo o alumando de 6º de Ed.Primaria, que reservou praza no IES Santa Irene

Como demostro ser familia monoparental?

A persoa interesada terá que presentar a certificación de recoñecemento da Dirección Xeral de Familia e Dinamización Demográfica da Consellería de Política Social da Xunta de Galicia ou pola autoridade competente doutras administracións públicas (Servicio de protección de menores).

Nun centro público,teño que pagar algún importe por docencia?

Con quen teño que falar para xestionar o comedor e aula matinal?

Con que becas ou axudas podo contar?

Donde veremos as listas de admitidos?

Que pasa se non son admitido?

Ten o centro criterio complementario de admisión?

O centro non ten criterio complementario no baremo de admisión (art 28 da orde 12 de marzo 2013)

Se quero cambiar de centro, podo pedir praza sen renunciar a que teño?

Que pasa no caso de cambio de centro e repetición ?

Que pasa en caso de empate?

Que teño que facer se non coincide Domicilio familiar e fiscal?

Solicitando na consellería de familia o certificado.

A persoa interesada terá que presentar a certificación de recoñecemento da Dirección Xeral de Familia e Dinamización Demográfica da Consellería de Política Social da Xunta de Galicia ou pola autoridade competente doutras administracións públicas (Servicio de protección de menores).

Os servicios complementarios como comedor, aula matinal e recollida tardía, así como as actividades extraescolares son xestionadas pola ANPA.Teléfono:675 872 697Mail:anpa.laxeiro@hotmail.comWeb: http://anpapintorlaxeiro.blogspot.com/

Nos centros públicos dependentes da Consellería de Educación, o ensino é gratuito.

En Educación Infantil:Becas concedidas polo Concello de Vigo :Comedor ,Material escolar.En Educación Primaria:Axudas da Consellería de Educación:Material escolar.De 3º a 6º: Libros de texto.

Na solicitude de praza debo marcar varios centros educativos que me interesen.No caso de non ser admitido na primeira opción, será a comisión de escolarización quen asigne o centro por orden de preferencia.

As listas serán expostas no taboeiro de anuncios interior do centro.Asignaremos un código a cada solicitude. O listado de código será exposto no apartado de listaxes desta aplicación. Sempres presenvando a protección de datos.

O centro non ten criterio complementario no baremo de admisión (art 28 da orde 12 de marzo 2013

Unha familia pode renunciar á reserva de praza no seu centro, antes do 28 de febreiro. Se fai a renuncia antes da data indicada poderá presentar unha solicitude noutro centro no periodo ordinario. No caso contrario levará a unha duplicidade.

Se un alumno /a ten praza para un curso e logo repite, a praza obtida é para un centro e curso determinado, non para un centro en xeral, polo que esa adxudicación quedará sin efecto

Na Consellería de educación, realizarase un sorteo público das letras para resolver os empates no prodecedemnto de admisión de alumnado no curso 2021-2022. De dito resultado seredes debidamente informados

Presentar a documentación complementaria; (copia do título que lexitime a ocupación da vivenda declarada como domicilio familiar-escritura de compravenda ou doazón, contrato de aluguer- e contrato de alta de recibos actualizados de subministracións -auga, luz, gas- a nome da persoa ou persoas que solicitan a admisión

PRESENTACIÓN SOLICITUDESSerá única e pódese presentar:

Forma electrónica; Cubrir a solicitude na aplicación admision alumnado e. presentarase en sede electrónica (tendo certificado dixital ou chave365)

Forma presencial: Cubrir a solicitude na aplicación admisionalumnado , asinar e presentala no CEIP Plurilingüe Pintor Laxeiro  Cubrir a solicitude manualmente e presentala asinada no CEIP Plurilingüe Pintor Laxeiro

Anexo II Descarga impreso de admisión (galego)

Anexo II Descarga impreso de admisión (castelán)

Documentación necesaria

Impreso de admisión.Copia do DNI da persoa solicitante e dos membros da unidade familiar ( cando non autoricen a súa consulta).Fotocopia do libro de familia completo.Convenio regulador ou resolución xudicial de separación xudicial ou divorcio, de ser o caso.Recomendamos aportar toda a documentaicón xustificativa dos criterios de baremación xunto coa solicitude.

1.- Si autoriza a consulta automática dos datos.*Non fai falta presentar documentación dos seguintes criterios-Domicilio fiscal e renda per cápita da unidade familiar  Condición de familia numerosa Discapacidade do alumnado, do/da proxenitor/a, do/da titor/a ou dos/das irmáns/ás recoñecida pola Xunta de Galicia.*Si fai falta presentar documentación para o resto de criterios2.- Non autoriza a consulta automática dos datosDebe presentar documentación para todos os criterios de baremación-

Documentación necesaria para xustificar os puntos do baremo

DOCUMENTACIÓN PROCESO DE ADMISIÓN

Guía para cubrir documento