Want to make creations as awesome as this one?

'הקו הישר-מאת ויקטוריה סביץ

Transcript

הקו הישר

'כיתה ח' הקבצה א

שאלון אינטרקטיבי- למידה עצמאית'מאת ויקטוריה סביץ

התחלה

אם תראו סימן הזה בהמשךתלחצו אליו כדי לקבלהסבר מפורט לפתרון

שאלה מס' 1

?מהי משוואת הישר בגרף הנתון

y=2x+2

y=-½x+1

y=½x+1

סרטון עם הסבר

?מהי משוואת הישר בגרף הנתון

y=-⅙x

y=-⅙x-1

y=-6x

שאלה מס' 2

?מהי משוואת הישר בגרף הנתון

y=-2x+2.5

y=2x-5

y=-2x+5

שאלה מס' 3

לפניכם טבלת ערכים חלקית של פונקציה קווית,מהו הביטוי האלגברי המתאים

y=2x-2

y=0.5x+2

y=-2x+2

שאלה מס' 4

לפניכם טבלת ערכים חלקית של פונקציה קווית,מהו הביטוי האלגברי המתאים

y=-x-3

y=1x+3

y=-1x+3

שאלה מס' 5

?מהו ייצוג האלגברי (צורה סטנדרטית) של הפונקציה הנתונה3y-6=6(x+2)

y=2x+6

y=6x+8

y=6x+11

שאלה מס' 6

?מהו ייצוג האלגברי (צורה סטנדרטית) של הפונקציה הנתונה4y-2(x-6)=4

y=2x+12

y=0.5x-2

y=-2x+8

שאלה מס' 7

?מהי משוואת הישר ששיפועו 3- ועובר בנקודה (5-,2)

y=-3x-5

y=-3x+1

y=2x-5

שאלה מס' 10

מציאת משוואת הישר דרך אלגברית

אמת

שקר

?האם הישר הנתון בציור הוא פונקצייה

לכן x-הישר אינו פונקציה, הוא מאונך לציר השיפועו לא מוגדרx=2 משוואת הישר

שקר

הבא

אמת

שקר

?האם לישרים מקבילים שיפועים שווים

.ישרים מקבילים במערכת צירים הם בעלי אותו שיפוע.x הם יוצרים אותה זווית עם כיוון החיובישל ציר

הבא

אמת

:מהו הגרף המייצג את משוואת הישרy=2x-1

שאלה מס' 15

!תשובה נכונה

הבא

:מהי הדרך הנכונה למציאת שיפוע הישר העובר דרך הנקודות(2,5) , (-1,-4)

שאלה מס' 16

מציאת שיפוע דרך שתי נקודות

!כל הכבוד

הבא

: מהו שיפוע הישר העובר דרך שתי נקודות(-2,0) ,(0,8)

שאלה מס' 17

!גאה בך

הבא

!טעיתם

נסו שוב

שאלה מס' 18

מהי משוואת הישר ששיפועו 1- ועובר בנקודה(-2,-4)

!כל הכבוד

הבא

שאלה מס' 19

נתונה פונקציה שמשוואתה היאy=6x?האם הנקודה (1,1) נמצאת מעל או מתחת הישר

!כל הכבוד

הבא

שאלה מס' 20

נתונה פונקציה שמשוואתה היאy=2x-8?האם הנקודה (2,4) נמצאת מעל או מתחת הישר

!כל הכבוד

הבא

שאלה מס' 20

נתונה פונקציה שמשוואתה היאy=x-1?האם הנקודה (1,2) נמצאת על או מתחת הישר

!כל הכבוד

הבא

!טעות

נסו שוב

טעות! נסו שנית

נסו שנית

! סיימתם !מזל טוב

?להתחיל מחדש