Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Tekstong Prosidyural

isang uri ng teksto tungkol sa serye ng mga gawain upang matamo ang inaasahang hangganan o resulta.

-Binubuo ng mga panuto upang masundan ang mga hakbang ng isang proseso sa paggawa ng isang bagay.

-Nagsasaad ng mga impormasyon o mga direksyon upang ligtas. mabilis,matagumpay,at maayos na maisakatuparan ang mga gawain.
-May tiyak na pagkakasunod-sunod ang mga hakbang na dapat sundin upang matagumpay na magawa ang anumang gawain.

Tatlong Gamit ng Tekstong Prosidyural

-Pagpapaliwanag kung paano gumagana o paano pagaganahin ang isang kasangkapan batay sa ipinapakita sa manwal.

-Pagsasabi ng hakbang kung paano gawin ang isang bagay o gawain tulad ng makikita sa mga resipi,mekaniks ng laro,alituntunin sa kalsada, at mga eksperimentong siyentipiko.

-Paglalarawan kung paano makakamit ang ninanais na kalagayan sa buhay, tulad halim,bawa ng kung paano magiging masaya, kung paano magtatagumpay sa buhay,at iba pa.

Halimbawa ng mga sulatin o akdang gumagamit ng tekstong prosidyural

*manwal sa paggamit ng isang kasangkapan o mekanismo

*resipi

*gabay sa paggawa ng mga proyekto

*mga eksperimentong siyentipiko

*mekaniks ng laro

*mga alituntunin sa kalsada

Mga Elemento Ng Tekstong Prosidyural

LAYUNIN

*MAHIHINUHA NG AGAD SA PAMAGAT PA LAMANG ANG LAYUNIN NG TEKSTONG PROSIDYURAL NGUNIT HINDI SA LAHAT NG PANAHON.

*KADAL;ASANG TUMUTUKOY SA KALALABASAN O BUNGA NA DAPAT MATAMO PAGKATAPOS MAGAWA NANG WASTO ANG LAHAT NG HAKBANG.
*DAPAT MALINAW SA TEKSTO ANG LAYUNIN

KAGAMITAN

*NAKALISTA SA PINAKAUNANG BAHAGI NG TEKSTONG PROSIDYURAL.

*NAKALISTA AYON SA PAGKAKASUNOD-SUNOD NG PAGGAMIT SA MGA ITO.
*NAUUNA SA LISTAHAN ANG MGA UNANG GAGAMITIN HANGGANG SA PANGHULI.

MGA HAKBANG

*PINAKAMAHALAGANG BAHAGI NG TEKSTONG PROSIDYURAL.
*SA BAHAGING ITO NAKALAHAD ANG MGA PANUTO KUNG PAANO GAGAWIN ANG BUONG PROSESO UPANG MAKAMIT ANG LAYUNIN.

TULONG NA LARAWAN

*NAGSISILBING GABAY SA MAMBABASA UPANG MAGING MAS MABILIS AT MASIGURONG WASTO ANG PAGSUNOD-SUNOD SA ISANG HAKBANG DAHIL MAIKUKUMPARA NG MAMBABASA ANG KANYANG GINAGAWA SA TULONG NA LARAWAN.
*INIIWASAN ITO NG IBA UPANG MASUBUKAN ANG TALINO AT HUSAY NG ISANG MAMBABASA.

GABAY SA PAGBASA NG TEKSTONG PROSIDYURAL

1.) ANO ANG LAYUNIN NG TEKSTO?

2.) MALINAW BANG NAIPAHAYAG ANG LAYUNIN NG TEKSTO?

3.)ANO-ANONG KAGAMITAN ANG KINAKAILANGAN SA PAGSAGAWA NG MGA PANUTO?

4.)MAY NAKASAAD BANG PAGLALARAWAN NG MGA KAGAMITANG DAPAT GAMITIN?


MGA ELEMENTO NG TEKSTONG PROSIDYURAL

5.)NAKATULONG BA ANG PAGLALARAWAN NG MGA KAGAMITAN UPANG MAS MABISANG MAGAWA ANG MGA HAKBANG?

6.)NASA WASTONG PAGKAKASUNOD-SUNOD BA ANG MGA HAKBANG?

7.)MADALI BANG UNAWAIN AT SUNDAN ANG MGA PANUTO?

8.)NAGBIGAY BA NG SAPAT NA PAGLALARAWAN AT PALIWANAG ANG MGA HAKBANG UPANG MAGABAYAN ANG MAMBABASA SA WASTONG PAGSASAGAWA NG MGA PANUTO?

9.)NAKAAYON BA ANG MGA HAKBANG UPANG MATAMO ANG LAYUNIN NA ISINAAD NITO SA SIMULA?

10.)KUNG MAY MGA TULONG NA LARAWAN, MAS MAGAGABAYAN BA NITO ANG MAMBABASA?

11.)MALINAW BA ANG MGA LARAWAN AT TUMUTUGMA SA KAUGNAY NITONG PANUTO?

HALIMBAWA NG TEKSTONG PROSIDYURAL

Miyembro At Kontribusyon

HONEYLENE CANETE- IMPORMASYON

STANIEL PICHON-PPT

CYARAH PALMA-IMPORMASYON

AMRA DAGATAN-IMPORMASYON

JOSHUA GUTIERREZ-IMPORMASYON


LOIZA DANGOY-MODULAR

THANKS FOR LISTENING!


*END OF REPORT*