Want to make creations as awesome as this one?

חידון לפורים מוזיאון האדם והחי

Transcript

התחל

חידון פורים

?למי מתחפש הפרח הזה

לחיפושית

לדבורה

לזבוב

תשובה לא נכונה נסו שוב

!כל הכבוד

פרח הדבורנית מתחפש לדבורה

?למה מתחפש האוח

לעלה יבש

לשורש

לקליפת עץ

תשובה לא נכונה נסו שוב

!כל הכבוד

האוח מתחפש לקליפת עץ

עיני ינשוף

עיני עכביש

עיני צפרדע

?איזו דוגמא יש על כנפי הפרפר

תשובה לא נכונה נסו שוב

!כל הכבוד

על כנפי הפרפר יש דוגמא של עיני ינשוף

לשפירית

לחיפושית

לצרעה

?למי מתחפש זבוב הרחפן

תשובה לא נכונה נסו שוב

!כל הכבוד

זבוב הרחפן מתחפש לצרעה

לאיצטרובל

לענף

לעלה

?למה מתחפש המקלון

תשובה לא נכונה נסו שוב

!כל הכבוד

המקלון מתחפש לענף

לאבן

לקיפוד ים

לצדפה

?למה מתחפש הדג הזה

תשובה לא נכונה נסו שוב

!כל הכבוד

דג האבנון מתחפש לאבן

לדיונון

לדג הזהרון

לקיפוד ים

?למה מתחפש התמנון החקיין

תשובה לא נכונה נסו שוב

!כל הכבוד

התמנון החקיין מתחפש לדג זהרון

לחול

לגזע

לחבל

? למה מתחפש נחש העכן

תשובה לא נכונה נסו שוב

!כל הכבוד

נחש העכן מתחפש לחול

לענף

לפרי

לפרח

?למה מתחפש עכביש היפרוחית

תשובה לא נכונה נסו שוב

!כל הכבוד

עכביש היפרוחית מתחפש לפרח

!יופי!פורים שמח