Want to make creations as awesome as this one?

informacje E8

Transcript

Egzamin ósmoklasisty 2021

SP4 EŁK

SP4 EŁK

Terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych:- Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składaćod 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r. (niektóre szkoły - do 31 maja 2021 r. )- Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r.- W terminieod 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.Szczegółowy terminarz pod linkiem:Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022 - Ministerstwo Edukacji i Nauki - Portal Gov.plOgłaszamy terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół...Ministerstwo Edukacji i Naukihttps://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-rekrutacji-do-szkol

ZDAJĄCY:1.powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. legitymację szkolną)i okazać go w razie potrzeby2. mogą wnieść na salę małą butelkę wody i umieścić jąprzy nodze stolika, aby nie zalaćmateriałów3. zajmują miejsca przy stoliku, którego numer wylosowali4. wykonują czynności zalecone przez członków komisji5. przestrzegają zasad oddawania arkusza egzaminacyjnego po zakończeniu pracy (odkładają go na brzeg stolika i czekają, aż podejdzie do nich członek komisji, który sprawdza poprawność kodowania i uzupełnienia karty odpowiedzi).UWAGA: Jeden uczeń z każdej sali zostanie poproszony o pozostanie do momentu spakowania materiałów do koperty.

SP4 EŁK

UWAGA!- Na egzamin bezwzględnie nie wolno się spóźnić. - W bardzo wyjątkowych sytuacjach, gdy uczeń przyjdzie do szkoły, a wszyscy już weszli do sali i rozpoczęli czynności organizacyjne, uczeń może wejść za zgodą dyrektora – jeśli jednak wejdzie, kończy pracę ze wszystkimi. - Jeśli uczeń pojawi się w szkole, gdy wszyscy rozpoczną już pracę z arkuszem, a nie otrzyma zgody na pisanie egzaminu, musi napisać egzamin w dodatkowym terminie.

SP4 EŁK

Zakaz używania korektora, kalkutatora i innych przyborów.

Na prośbę- pisemny wniosek - ucznia (słuchacza) lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzona i oceniona praca ucznia jest udostępniona uczniowi (słuchaczowi)lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora OKE.

WGLĄD DO PRACY

Nieprzenoszenie zaznaczeń na kartę odpowiedzi i dostosowanie kryteriów oceniania.

ZMIANY!

ZMIANY!

ZMIANY!

Dziękujemy za uwagę i życzymy Państwa dzieciom,a naszym uczniom, jak najwyższych wyników na egzaminie!