Want to make creations as awesome as this one?

Voleu conèixer la nostra escola? Aquí us deixem una petita pinzellada

Transcript

VEDRUNA SANTA COLOMA DE QUERALT

Contacte

Vídeo

DOIP

Serveis

Horari

Competències del S. XXI

Actituds i maneres d'aprendre

Estil pedagògic

Qui som?

Plurilingüisme

CONTACTESi vols contactar amb nosaltres envia uncorreuainfo@vedrunascq.orgo truca al977.880.222.També pots visitar la nostraweb(www.vedrunascq.org) i les nostresxarxes socialsInstagram i Facebook.

ACTITUDS I MANERES D'APRENDREVolem acompanyar en elcreixement personaldels infants adaptant-nos a les capacitats i a les possibilitats de cadascú, buscant l’equilibri entre fites exigents i possibilitatspersonals.Laconstànciai latenacitatsón dues actituds que ajuden l’alumne a créixer i a desenvolupar totes les seves possibilitats.Al costat delcreixement intel·lectualvolem estimularactituds personalsque esdevenen claus per a la vida en societat, promovent l’autonomia i, a la vegada, aprenent atreballar en equip.La manera de treballaractivaiparticipativa, juntament amb la comunicació, la col·laboració i la cooperació, promouen laimplicaciódelsalumnesi delseducadorsen la millora del seuprocés d’aprenentatge.Impulsem maneres de pensar que impliquenpropostes creativesi crítiques a la solució de problemes i a la presa de decisions en la vida real. Volem ensenyar a llegir la realitat dels nostres entorns locals i, a la vegada,sensibilitzaren relació ambels problemes que viu, avui, el món global.

COMPETÈNCIES DEL S. XXITreballem per aportar elements per a lainnovació educativa, des de la perspectivapedagògica de les tècniques de l’aprenentatge col·laboratiu i la creació de coneixements en xarxa (TAC), per aconseguir sercompetentsen un món cada dia més digital.Potenciem els programes que ens encaminen a esdevenirescoles sosteniblesi tots aquells hàbits i valors que vivim en el dia a dia,educant des de l’exempleamb el compromís de poder crear unmón millor.Potenciem l’aprenentatge de les llengüesa través de diferents formes de treball en el marc d’un projecte lingüístic plurilingüe propi. Millorar lacompetència comunicativaen llengua estrangera fomentant unaprenentatge actiu i significatiu,desenvolupar competènciesclau per al s. XXI (bàsiques, del pensament i actitudinals o personals), fomentar eltreball cooperatiui perprojectesi adquirir estratègies per a l’aprenentatgeautònom(aprendre a aprendre) són els objectius prioritaris.L’objectiu final és aconseguir que elsalumnessiguincompetentsper viure en unmón cada dia més global.

DOIPAlguns dels nostres alumnes necessiten unamiradamésindividualitzada, una aproximació més acurada per conèixer millor les seves capacitats reals i per ajustar la nostra acció a les sevespossibilitatsinecessitats. És en aquest marc d’acció que les escoles Vedruna de Catalunya hem creat elDepartament d’Orientació i Intervenció Psicopedagògica(DOIP).Aquest és unequip de treballespecialitzat, integrat per professionals del’àmbit pedagògic i psicopedagògic,que dóna suport, dinamitza i assessora al personal docent, a l’alumnat i a les famílies, contribuint al desenvolupament personal i social dels alumnes, més enllà de l’adquisició dels coneixements propis de les matèries acadèmiques. Les actuacions d’aquest equip van adreçades a buscar la personalització i l’adaptació dels processos d’ensenyament - aprenentatge a les característiques i necessitats de l’alumnat.Per portar-ho a terme es planifica unitinerari psicopedagògic,una proposta que pren forma a partir d’un seguit d’actuacions seqüenciades en les diferents etapes educatives al llarg de la vida escolar tenint present el procés evolutiu i maduratiu.Ladetecció precoça educació infantil i primers cursos de primària per tal de detectar allò que pot dificultar el procés d’ensenyament–aprenentatge de l’alumnat, iel coneixement de les capacitats cognitives i acadèmiquessón els principals objectius en els cursos inicials.

ESTIL PEDAGÒGICTreballem a partir d'unapedagogiaamb estil propi fomentant les relacions derespecteiafecteentre els membres de la comunitat educativa en unclima familiar, senzill i proper.L'alumneesdevéprotagonistade la seva educació per tal que sigui responsable i competent per viure en un món divers i plural.Una formació integral en valors que es fa present en el dia a dia abraçant tots els àmbits de creixement de la persona (intel·lectual, emocional i social).Una educació global que implementa lesnoves metodologies, eltreball per projectesicooperatiuamb el suport de tecnologies digitals integrades a l’aula en totes les àrees d'aprenentatge.Cada alumne és únic.Atendre el seu propi ritme d’aprenentatge, interessos imotivacions són aspectes clau que el predisposaran als aprenentatges.

QUI SOM?Som una escola concertada d'Educació Infantil i Primària.Formem part d’una gran xarxa educativa, la Fundació Vedruna Catalunya Educació, formada per 36escoles esteses pel territori català.Compartimun mateix projecteeducatiu basat en la valoració de la persona i en les seves relacions interpresonals perquè cada nen i nena, cada noi i noia pugui desplegar el bo i millor de si mateix.

SERVEIS__SERVEI D'ACOLLIDAEs posa a disposició de totes les famíliesque ho necessitin, per poder conciliar treball - horari escolar.Acollida gratuïta matinal(de 8h a 9h) a càrrec dels i lesmestres de l'escola.__MENJADOR Cuina pròpiaamb aliments ecològics i de proximitat. Dietes específiquesen cas d’intoleràncies i al·lèrgies a determinats aliments. Dos tornsde menjador. Servei dedormitoriper alumnes d'educació infantil a càrrec dels mestres de l'escola.__EXTRAESCOLARSCada dia es realitzenactivitats de 17:00 a 18:00h.,proposades per les famílies i organitzades per l'AMPA.__PLATAFORMA DIGITAL CLICKEDUPermet lacomunicació família-escolad'una manera àgil i eficaç.__TRANSPORT ESCOLARFinançatpelConsell Comarcal.Menjador gratuïtpels alumnes usuaris del transport.

HORARIHorari lectiud'educació infantil i primària:Matí: de 9h a 13h.Rebuda a l'aula; personalitzada i propera.Tarda:de 15h a 17h.Sortida relaxada amb acomiadament mestre-família-infant.Hora complementària(integrada en l'horari i impartida per un mestre/a).Aquesthoraride matí i tarda es manté duranttot el curs escolar(de setembre a juny).

PLURILINGÜISMELlengua anglesaa Educació Infantil (P3, P4 i P5) amb el mètode Artigal, aprenentatge vivencial de la llengua estrangera a través de contes.Amb la finalitat d’incrementar el temps d’exposició de l’alumnat a la llengua estrangera imillorar la seva competència lingüísticaa Educació Primària oferim: Metodologia CLIL:Coneixement del Medi en anglès amb dos mestres a l’aula (especialista i tutor/a) English Skills, hora complementària (6a hora).