Want to make creations as awesome as this one?

Accès a ensenyances professionals

Transcript

CONSERVATORI PROF. DE MÚSICA JOSEP CLIMENT D'OLIVA

PROVES D'ACCÉS A LES ENSENYANCES PROFESSIONALS

Com accedir?

12

11

10

Gràcies

Accés a altres cursos

Calendari

Publicació de llistats

Ordre de la prova

Com es qualifica?

Com és la prova?

Majors de 18 anys?

Documentació

Menors de 12 anys?

Qui es pot presentar?

FAQs

Per accedir als estudis de les ensenyances professionals, és necessari superar una prova d'accés, mitjançant la qual es valorarà la maduresa, les destreses i els coneixements de l'aspirant.Aquesta prova es realitzarà en dues convocatòries anuals, juny i setembre, i l'aspirant podrà accedir a qualsevol dels cursos de 1r a 6é.Queda regulada pel Decret 158/2007 i les Ordres 28/2011 i 49/2015

COM ACCEDIR ?

EDAT

CURS

6é EEPP

5é EEPP

4t EEPP

3r EEPP

2n EEPP

Qualsevol persona dins l'edat ordinària (de 12 a 18 anys), encara que la legislació estableix una edad idònia per cursar els ensenyaments professionals (Ordre 49/2015)

13 anys

16 anys

12 anys

17 anys

14 anys

QUI ES POT PRESENTAR?

15 anys

1r EEPP

El concepte d'edat idònia s'estableix per afavorir la coordinació i les convalidacions futures que es pogueren donar amb les ensenyances generals

- informe que acredite la condició d'excepcionalitat en música

Si ja va obtinde l'autorització per l'ingrés a ensenyances elementals, no serà necessari tornar-la a demanar.

Necessita una autorització del Consell Escolar del CPM d'Oliva per poder presentar-se a la prova. L'autorització serà sol·licitada pel pare/mare/tutor/-a i serà remesa, segons el model que figura a l'annex II, entre l'1 de febrer i el 30 d'abril de l'any de realització de les proves. S'ha d'aportar: - un escrit de motius - certificat d'estudis previs de música, si en té - fotocòpia del llibre de família

MENORS DE 12 ANYS?

En tot cas , els aspirants majors de l'edat ordinària concorreran en llistes separades a l'alumnat amb edat ordinària, i quedaran sempre per sota en l'ordre d'adjudicació de les places vacants.

Necessita una autorització del Consell Escolar del CPM d'Oliva per poder presentar-se a la prova. L'autorització serà remesa, segons el model que figura a l'annex III, davant la direcció del centre, entre l'1 de febrer i el 30 d'abril de l'any de realització de les proves. S'ha d'aportar: - un escrit de motius - certificat d'estudis previs de música, si en té - fotocòpia del llibre de família - documentació addicional si cal

MAJORS DE 18?

La inscripció a les proves es fa de manera telemàtica i té una taxa de 50,58 € (preu 2022). feta la inscripció, cal pagar les taxes segons el model 046 i presentar en la secretaria del centre la següent documentació: - imprés d'inscripció - DNI o document acreditatiu - resguard del pagament taxes I si es dóna el cas: - autorització del Consell Escolar per a menors i majors de l'edat idònia - títol de família nombrosa

DOCUMENTACIÓ

La prova es realitzarà davant d'un tribunal format per tres professors/-res del centre, dos d'especialitat (instrumental o cant) i un professor/a de llenguatge musical

Interpretació d'una obra o estudi Llenguatge musical

Per a l'especialitat de cant, la prova es dividirà en dos exercicis :

COM ÉS LA PROVA?

Interpretació d'una obra o estudi Primera vista instrumental Llenguatge musical

Per a les especialitats instrumentals, es tracta d'una prova pràctica dividida en 3 exercicis :

 • Els exercicis són eliminatoris.
 • Els apartats de l'exercici de llenguatge musical no són eliminatoris.
 • Els exercicis es realitzaran el mateix dia de la prova.
 • Cal que l'aspirant porte el DNI i el resguard del pagament.
 • També és necessari que porte per al tribunal tres còpies de les obres instrumentals o de cant i de les lliçons de llenguatge musical que presente.
 • Les proves són obertes al públic.

C. Llenguatge musical L'aspirant ha de demostrar els seus coneixements d'acord als continguts terminals de Llenguatge Musical de 4t curs de les EE. Comprén: c.1. Percepció auditiva. c.2. Entonació i lectura c.3. Continguts de teoria

Especialitats instrumentals

B. Primera vista instrumental: Es proposarà un exercici d'acord als criteris d'avaluació i continguts de cada especialitat. L'aspirant disposarà de 5 minuts per a preparar l'exercici sense instrument.

A. Interpretació d'una obra o estudi: L'aspirant ha de presentar tres obres o estudis d'un nivell de dificultat corresponent als continguts terminals de 4t curs d' EE. D'entre aquestes obres, el tribunal en triarà una. No és necessari que els aspirants interpreten les obres amb acompanyament de piano. Es valorarà l'execució de memòria de les obres presentades.

ORDRE DE LA PROVA :

B. Llenguatge musical L'aspirant ha de demostrar els seus coneixements d'acord als continguts terminals de Llenguatge Musical de 4t curs de les EE. Comprén: b.1. Percepció auditiva. b.2. Entonació i lectura b.3. Continguts de teoria

Especialitat de cant

A. Interpretació: L'aspirant interpretarà dues obres triades lliurement : una cançó senzilla en valencià o castellà, o en la llengua pròpia si es tracta d'aspirants estrangers, i una obra senzilla anterior al període clàssic en idioma italià. No és necessari que els aspirants interpreten les cançons amb acompanyament de piano. Es valorarà l'execució de memòria de les cançons presentades.

 • Cadascun dels exercicis es qualifica de l'1 al 10, arrodonint amb un decimal si fos necessari.
 • Els exercicis són eliminatoris, es necessita una qualificació mínima de 5 per a superar cadascun d'ells.
 • La nota final de la prova serà el resultat de la mitjana aritmètica dels exercicis.

COM ES QUALIFICA LA PROVA?

10

PUBLICACIÓ DELS LLISTATS

Els resultats provisionals de la prova es publicaran en el tauler d'anuncis com a màxim dos dies després de la seua realització en una llista ordenada de major a menor nota obtinguda pels aspirants. En el cas dels aspirants amb edat major de la considerada ordinària, les seues qualificacions seran publicades en un llistat a part. Les persones interessades podran interposar una reclamació contra el llistat provisional en el termini de 3 dies hàbils des de l'endemà de la publicació, mitjançant un escrit dirigit a la direcció del centre. Una vegada resoltes les reclamacions, el conservatori publicarà el llistat definitiu d'aspirants. Si l'aspirant supera la prova però no arriba a obtenir plaça, quedarà en llista d'espera per si es produeixen baixes o renúncies de matrícula. Aquestes llistes d'espera caduquen el 31 de desembre de l'any de la realització de la prova.

 • Tots els exercicis de la prova per a les especialitats instrumentals són els mateixos.
 • Per a l'especialitat de cant a partir de l'accés a segon curs la prova B inclourà una part d'idioma aplicat al cant.
 • En totes les especialitats, a partir de l'accés a 3r, la prova no instrumental inclourà altres parts com piano complementari , etc.
 • Per a més informació, es pot consultar la pàgina web del centre.

ACCÉS A ALTRES CURSOS

https://portal.edu.gva.es/conservatorioliva/

Els terminis d'inscripció i calendari de proves es publicarà pròximament en el tauler d'anuncis del conservatori i en la pàgina web :

CALENDARI

11

Tutorial amb caràcter informatiu. Per a qualsevol dubte consultar normativa vigent

GRÀCIES!