Want to make creations as awesome as this one?

Соціальна справедливість, книжкова виставка

Transcript

Економіка праці і соціально-трудові відносини : навч. посіб. / М. Д. Ведерніков [та ін.]. Київ : Новий світ-2000, 2012. 869 с.

Проголошений в Україні стратегічний курс на формування в країні ринкової моделі економіки, зорієнтованої на інноваційні чинники сталого економічного розвитку і підвищення на цій основі рівня та якості життя населення, вимагає вироблення принципово нових підходів до управління різноманітними економічними і соціальними процесами, що відбуваються в суспільстві.

Насамперед це стосується галузі праці та соціально-трудових відносин, оскільки питання, пов’язанні з їх регулюванням, стосуються інтересів досить великої кількості людей, зайнятих у спільно-корисною працею та відчутно впливають на рівень і якість їх життя.

Сиренко В. Ф. Государство: демократическое, правовое, социальное : (очерки, дискуссионные вопросы) / НАН Украины, Ин-т государства и права им. В.М. Корецкого. Киев : НАН Украины, 2013. 340 с.

У монографії висвітлюються питання, пов'язані з поняттям і сутністю держави, з природою державної влади, з класовим і загальносоціальні, формаційних і цивілізаційних підходами в розумінні держави.

Особлива увага приділяється проблемам розбудови демократичної, правової і соціальної держави в сучасній Україні.


Людський розвиток в Україні: соціальні та демографічні чинники модернізації національної економіки : колект. моногр. / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М. В. Птухи ; за ред. Е. М. Лібанової. Київ : НАН України, 2012. 320 с.

У контексті розбудови української держави на засадах соціальної відповідальності важливого значення набуває формування її цілісної концепції як соціоекономічного феномену, заснованої на об’єктивній взаємопов’язаності соціофілософської та соціоекономічної наукової традиції.

Висвітлено методологічні засади дослідження соціальної відповідальності, її історична трансформація, генезис та закономірності формування сучасного економічного змісту. Розкрито роль і функції інститутів соціальної відповідальності у системі суспільних відносин, у тому числі на державному і місцевому рівнях.

Правове регулювання соціального обслуговування населення в сучасних умовах: проблеми теорії та практики : монографія / В. О. Гончаров та ін. Харків : Юрайт, 2012. 312 с. (Бібліотека юриста).

Важливим складником соціального забезпечення виступае соціальне обслуговування населення. Незважаючи на те, що соціальне обслуговування в останні роки набирає обертів рівень його розвитку і якість не відповідають вимогам, які ставить українське супільство.

Принцип рівності у праві: теорія і практика : монографія / за заг. ред. Н. М. Оніщенко. Київ : Юрид. думка, 2014. 380 с.

Монографія присвячена принципу рівності у праві, а саме – рівності прав і свобод – одному з основних принципів конституційного статусу людини і громадянина, що є ознакою загальнолюдської культури.

Принцип рівності в даному монографічному дослідженні спрямований насамперед на правову проблематику, правову сферу розвитку і впровадження. Усвідомлюючи, «що всі людини народжуються вільними й рівними в своїй гідності і правах», автори презентованого видання намагаються розглянути принцип рівності в багатьох аспектах та вимірах, зокрема, як економічну, юридичну, гендерну рівність тощо.

Внук-Липиньский Э. Социология публичной жизни : [учеб.] / пер. с пол. Е. Г. Гендель. Москва : Мысль, 2016. 536 с.

Публічне життя будь-якого суспільства не вдається звести до політичної сфери: існує величезна територія суспільного життя, яка носить аполітичний характер. Багато - а можливо, навіть більшість - з інститутів і проявів активності громадянського суспільства, що заповнюють простір суспільного життя, носять саме такий, суто аполітичний характер.

Жигалкін І. П. Система принципів трудового права України: проблеми сучасної теорії і практики : монографія. Харків : Право, 2015. 360 с.

У монографії поряд із предметом, методом і джерелами принципи трудового права визнані критеріями для виокремлення цієї галузі права як самостійної в національній правовій системі.

Вказані критерії взаємопов’язані й перебувають у постійному розвитку. Трудове право як галузь є історично сформованим складником правової системи України.

Гафурова О. В. Соціальний розвиток села в Україні: теорія та практика правового регулювання : монографія. Київ : Ірідіум, 2014. 480 с.

Детально аналізуються теоретичні та практичні проблеми правового регулювання соціального розвитку села. Звертається увага на механізм реалізації соціально-економічних та культурних прав селян.

Окрема увага приділяється правовідносинам з облаштування сільських територій як складової соціального розвитку села. Обґрунтовуються пропозиції щодо вдосконалення правового регулювання відносин соціального розвитку села на засадах соціальної справедливості. Широко застосовується міжнародний досвід правового регулювання вказаних відносин.