Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

Dossierinformatiu

BATXILLERAT INTERNACIONAL

Contenido

ÍNDEX

Introducció

Què es el programa del diploma?

Curriculum 22-24

Avaluació

Requisits d'accés

Calendari preinscripció

Procés selecció

Cost

Convalidació UNED

INTRODUCCIÓ

L’Institut L’Alzina ha començat la seva primera promoció d'alumnat de Batxillerat Internacional (IB) el curs 2021-2022. El Batxillerat Internacional és una fundació sense ànim de lucre que es va fundar a Ginebra (Suïssa) el 1968. El seu objectiu principal és aconseguir un món millor a través de l’educació. Actualment ofereix quatre estudis d’etapes diferenciades: el “Programa de l’Escola Primària” (PEP), el “Programa dels Anys Intermedis” (PAI), el “Programa del Diploma” (PD) i el “Programa d’Orientació Professional” (POP).El PD és per a alumnat d’entre 16 i 19 anys i és un programa d’estudis preuniversitaris. Per a més informació podeu consultar https://www.ibo.org/es/. El Batxillerat Internacional ofereix un currículum i uns criteris d’avaluació específics. L’Institut L’Alzina és un centre educatiu públic, és per això que tot l’alumnat que cursi el Programa Diploma obtindrà la doble titulació LOMLOE i IB (reconegut internacionalment). El Batxillerat Internacional ofereix tres llengües per a la realització dels exàmens (castellà, anglès i francès). La llengua vehicular a l’aula serà el català, mentre que el castellà serà la llengua de realització d’exàmens (exceptuant la matèria de llengua anglesa i la matèria de Llengua A: Literatura, en què les proves són en català).

01

02

QUÈ ÉS EL PROGRAMA DIPLOMA?

El Batxillerat Internacional pretén formar joves solidaris, informats i amb ganes d’ampliar el seu coneixement, que se sentin motivats per obtenir els seus objectius.Aquest Batxillerat té com a objectiu prioritari que l’alumnat contribueixi a construir un món millor mitjançant una entesa mútua i respecte intercultural.

L’IB es diferencia d’altres programes perquè: ● Anima l’alumnat a pensar de manera crítica i a qüestionar-se les informacions que rep, ● Estimula l’alumnat a examinar tant l’entorn local com l’internacional, ● Manté la seva independència respecte els governs i els sistemes educatius nacionals, cosa que permet adoptar les millors pràctiques procedents d’una àmplia varietat de marcs educatius i currículums de diferents països.

02

L’IB anima l’alumnat a adquirir una mentalitat internacional i a pensar més enllà del seu entorn immediat, tot i que cerca la participació activa en les seves comunitats, ja que s'entén l'aprenentatge com una experiència més enllà de les aules. El perfil de la comunitat d’aprenentatge de l’IB és l’expressió d’un ampli ventall de capacitats i responsabilitats humanes que van més enllà de l'èxit acadèmic. Aquests atributs comporten el compromís d’ajudar tots els membres de la comunitat escolar a aprendre a respectar-se a si mateixos, els altres i el món que els envolta.El PD està compromès amb el desenvolupament del perfil de la comunitat d’aprenentatge de l’IB en l’alumnat.

Indagador: desenvolupa la seva curiositat natural, Informat i instruït: explora conceptes, idees i qüestions d’importància local i mundial, Pensador: és crític, creatiu i pren decisions raonades i ètiques, Bon comunicador: expressa idees amb confiança i creativitat,Íntegre: actua amb integritat, honradesa, justícia i respecte,De mentalitat oberta: valora la seva cultura i història i està obert a d’altres, Solidari: mostra respecte per les necessitats i sentiments dels altres, Audaç: defensa el que creu, Equilibrat: entén la importància de l’equilibri físic, mental i emocional per aconseguir un benestar individual i col·lectiu, Reflexiu: avalua el seu propi aprenentatge i experiència.

Aquest perfil té com a objectiu formar alumnat que sigui:

02

03

CURRICULUM PEL CURS 2022-2023

L’Institut l’Alzina oferirà 25 places que es repartiran entre el Batxillerat Científic-Tecnològic i Social. L’alumnat que el cursi obtindrà doble titulació: la titulació del Programa Diploma i la de la LOMLOE.Del currículum del PD l’alumnat ha de cursar 6 matèries de les quals s’examinarà al maig del segon any. D’aquestes 6 matèries 3 han de ser de Nivell Mitjà (150 hores) i 3 de Nivell Superior (240 hores).

Les 6 matèries formen part de 5 grups de coneixement:

03

A més, hauran de cursar tres components troncals obligatoris: Teoria del Coneixement (TdC), Monografia i Creativitat, Acció i Servei (CAS). Teoria del Coneixement (TdC): l’alumnat reflexiona sobre la naturalesa del coneixement i la manera en què coneixem allò que afirmem saber. Monografia: treball d’investigació independent i dirigit pel propi alumnat que suposa la redacció d’un assaig de 4.000 paraules. Creativitat, Acció i Servei (CAS):l'alumnat completa un projecte relacionat amb aquests tres conceptes. Per poder obtenir la titulació LOMLOE també s’han de cursar aquestes matèries: ● Castellà ● Educació Física ● Història (currículum molt diferent a la del DP) La nota del Treball de Recerca, requisit indispensable a la LOMLOE, s’obté amb la Monografia, afegint-hi una petita exposició oral de 20 minuts.

03

Quadre resum del currículum previst del Programa Diploma i LOMLOE a l’Institut l’Alzina:

CIENTÍFICO-TECNOLÒGIC

03

SOCIAL

Quadre resum del currículum previst del Programa Diploma i LOMLOE a l’Institut l’Alzina:

04

AVALUACIÓ DEL PROGRAMA DEL DIPLOMA

L’avaluació interna: es fa al centre, depenent de l’assignatura són proves d’expressió oral, investigacions, treballs de laboratori… Cada assignatura la realitza en un moment diferent. La corregeix el professorat del centre i després la moderen examinadors de l’IB.

L’avaluació externa: també es fa al centre, són assajos, problemes o preguntes de diferents tipus. La corregeixen uns correctors externs i sempre es fa al maig del segon any.

L’avaluació del DP té dues parts diferenciades:

Les assignatures de DP s’avaluen mitjançant una escala de qualificacions de l’1 (nota mínima) al 7 (nota màxima). Teoria del Coneixement i Monografia poden sumar fins a 3 punts. Creativitat, Acció i Servei no representa cap nota però és indispensable acreditar-la. 6 assignatures * 7 = 42 Teoria del Coneixement i Monografia = 3 Així doncs, la nota màxima del DP és un 45. La puntuació mínima per obtenir el DP és de 24, però amb una sèrie de condicionants establerts al “Reglament general del PD” que es facilita a les famílies en el període de matriculació. Les notes dels informes d’avaluació LOMLOE s’obtenen mitjançant les tasques entregades, el seguiment individualitzat i els simulacres d’exàmens que es puguin fer a les diferents assignatures juntament amb les proves d’avaluació interna i externa.  

04

Preinscripció telemàtica

Prova de competències

Entrevista personal

Publicació admessos

Matricula

REQUISITS D’ACCÉS AL PROGRAMA DIPLOMA A L’INSTITUT L’ALZINA

05

Abans de la formalització de la matrícula, l’alumnat haurà de realitzar una preinscripció telemàticaper poder tenir accés a tot el procés de selecció de l’IB.

Es realitzarà una prova de competències de 4t el dissabte 19 de març. L’alumnat interessat a cursar l’IB haurà d’acreditar l’expedient acadèmic de 1r a 3r d’ESO amb una qualificació mitjana de 8 o superior. Aquest requisit serà indispensable per poder realitzar les proves. No s’acceptaran aspirants amb una mitjana inferior.

L’alumnat que superi la prova de selecció passarà a l’última fase, que serà una entrevista personal (parcialment en anglès). Aquesta entrevista personal amb el candidat es realitzarà per determinar les habilitats i sensibilitats de l’alumne cap als principis de l’IB. Si l’alumnat pot acreditar un títol oficial d’anglès (First Certificate, Advanced, B2, C1) quedarà exempt de fer la part en anglès. També es realitzarà una part de l’entrevista amb la família per tal de determinar el suport per encarar aquests estudis.

Finalment es publicarà la llista amb els alumnes que han superat totes les fases i fins a arribar a esgotar les places ofertades pel centre (25).

En el moment de formalitzar la matrícula, l’alumne/a haurà d’estar en possessió de l’expedient acadèmic de l’ESO.

01

Jornada de portes obertes

dimecres 9 de febrer de 2022 a les 18:00 h i a les 19:30 h, virtualment (prèvia inscripció via web).

Preinscripció a les proves

de l’1 al 12 de març de 2022 per via telemàtica a través de la pàgina web: www.alzina.cat.

Proves d’ingrés

dissabte 19 de març de 2022 al nostre centre

Publicació d’aspirants que passen a la fase d’entrevista

1 d'abril de 2022

Entrevistes personals

del 4 al 20 d'abril, aproximadament

Resolució amb el llistat definitiu d’admesos

22 d'abril de 2022

CALENDARI DEL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ PEL CURS 2022-2023

02

04

05

06

03

06

INFORMACIÓ SOBRE EL PROCÉS DE SELECCIÓ

Uns dies després de fer la inscripció a les proves rebreu un correu amb el vostre codi d’aspirant. Haureu d’utilitzar aquest codi a les proves, ja que serà el vostre identificador. Un cop fetes les correccions penjarem un llistat al web amb la relació de codis que passen a la fase de l’entrevista i els horaris de les entrevistes. Haureu de confirmar la vostra assistència al correu ib@alzina.cat.Finalment es penjarà el llistat dels 25 aspirants seleccionats (a través dels codis respectius), que també hauran de confirmar la seva plaça al mateix correu electrònic. Tanmateix s’inclourà una llista d’espera ordenada per si hi hagués alguna baixa.

07

COST DEL PROGRAMA DEL DIPLOMA

En concepte de material fungible. Es paga en el moment de formalitzar la matrícula.

90€ quota mensual

Aquesta quota serveix per pagar la correcció dels exàmens d’avaluació externa i les taxes de participació del centre a l’IB.

L’alumnat que cursi el Programa Diploma haurà d’assumir les següents despeses:

90€ quota única anual

08

Convalidació UNED

FEBRER

MAIG

info

info

SEGONA SETMANA DE JUNY

info

PREINSCRIPCIÓ UNIVERSITAT

info

POSSIBLE ESCENARI

Realitzar la convalidació a través de la UNED és complex. S'ha de pagar i pot comportar problemes. Per exemple, en cas que la convalidació de les matèries de la fase general a través de la UNED arribessin després de l'1 de juliol, hi hauria la possibilitat que l'alumnat no pogués fer la preinscripció universitària i, per tant, l'hauria de fer durant el mes de setembre, perdent així la convocatòria de juny. És per això, que és molt recomanable que l'alumnat es presenti a les PAU.

Es poden demanar les convalidacions a la UNED, amb un cost de més de 100€. Són els alumnes els que la demanen. La convalidació només és de les matèries de la fase general.

Realització de les proves del PD de l'IB.

Proves PAU.L'alumnat del PD pot presentar-se només a les matèries específiques si realitza la convalidació de les matèries de la fase general a través de la UNED. En tot cas, en tots els centres els alumnes IB treuen millor nota a la Selectivitat que els alumnes que no fan IB (entre un punt i un punt i mig de més de mitjana).

Normalment el termini finalitza el 30 de juny o l'1 de juliol. Si es realitza la convalidació a través de la UNED, a l’aplicatiu d’accés a la universitat es posen les dues notes i, així, els alumnes poden optar per la més beneficiosa. Però, s’ha de tenir en compte que sols es convalida la part comuna. Depenent del centre, solament a un 30% de l'alumnat o una mica més els surt a compte posar la nota de l’IB.

Gràcies!