Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

HARMONOGRAM REKRUTACJI 2021/2022

Wnioski

PAMIĘTAJ !

przestrzegaj terminów

zaświadczenie o osiągnięciach

Świadectwo i zaświadczenie z egzaminu

Ważne adresy

Potwierdzenie woli przyjęcia

Ogłoszenie list

Ostateczne wyniki

od 25.06 - 14.07, godz.15.00

22.07.2021

Dotyczy kandydatów do szkół ponadpodstwowych dwujęzycznych i szkół sportowych

23.07. - 30.07,godz. 15.00

17.05 - 31.05, godz.15.00

17.05. - 21.06, godz.15.00

02.08.2021,godz. 14.00

przeprowadzenie sprawdzianów

wynikisprawdzianów

orzeczenie lekarskie

strona MEiN

strona naboru

W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00w postępowaniu rekrutacyjnym, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 24 września 2021 r.Nieprzedłożenie do 24 września 2021 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

Dotyczy kandydatów do szkół branżowych i technicznych:od 17 maja do 26 lipca- wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie

Wolontariat, WOŚP, konkursy i zawody sportowe - z listy kuratora, itp.25.06 - 14.07.2021, do godz. 15.00

od 17 maja do 21 czerwca, do godziny 15.00- złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna).

od 25 czerwca do 14 lipca, do godz. 15.00- uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje.

od 23 lipca do 30 lipca, do godz. 15.00- potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe − także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem**.

22 lipca - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

2 sierpnia, do godz. 14.00 -podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

od 17 maja do 31 maja, do godziny 15.00- złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału wstępnego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

do 14 maja - podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły, o której mowa w pkt 1, terminu przeprowadzenia sprawdzianu lub prób sprawności, o których mowa w pkt 6-7od 1 czerwca do 14 czerwca - przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych*, przeprowadzenie prób sprawności fizycznej*, przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych,* przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych (klasy wstępne)** Dyrektor szkoły określa szczegółowy termin sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych oraz prób sprawności fizycznej.

do 17 czerwca-podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych (klasa wstępna).

Link do strony zostanie uaktywniony i podany w maju.

Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowychna rok szkolny 2021/2022Rekrutacja prowadzona będzie w formie elektronicznej.