Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

IES BERENGUER D'ANOIAORIENTACIÓ

formació professional

La aquest document té caràcter informatiu. En cas de dubte, consultar cada font.

I en acabar aquesta etapa...?

ESTUDIAR

Després d'FPB

Després de GM

Després de GS

TREBALLAR

Després de l'FPB

L'ACCÉS A GRAU MITJÀ

DES D'FPB

OFERTA DE CICLES GM

AMB ACCÉS PREFERENT

OFERTA DE CICLES GM

SENSE ACCÉS PREFERENT

L'FP DUAL

CERTIFICATS DEPROFESSIONALITAT

+info

ACCÉS A GRAU MITJÀ Procés d'admissió: sol ser per juny. Es publica a fp.caib.es Sempre s'hi accedeix per ordre de nota, ordenats en els grups que s'exposen a continuació. VIES D'ACCÉS A LA MODALITAT PRESENCIAL: Si obtens títol d'FPB i títol d'ESO, cal valorar segons la nota de cada títol, però tenint en compte la preferència d'accés per via FPB. 1. Via FPB (20%) Hi ha menys places, però també molta menys gent que demana accedir per aquesta via. Títol d'FPB, ordenats de la següent manera: 1r Alumnat amb el títol d'FPB dels cicles amb accés preferent. 2n Alumnat d'altres cicles 2. Via ESO (60%) Tot i que hi ha més places, també hi ha més gent que demana plaça per aquesta via. No hi ha accés preferent a cap cicle. 3. Només si no obteniu cap títol, podeu accedir per prova d'accés (20%) Per alumnat que fa 17 anys o més abans de 31 de desembre. Cal fer una prova d'accés. Per apuntar-se, cal estar atents aproximadament per febrer a fp.caib.es Els exàmens solen ser per maig. Models d'examen per preparar proves: VIES D'ACCÉS A LA MODALITAT DUAL: Convé presentar proposta d'idoneïtat i el títol amb major nota, d'entre els que donin accés. L'ordre d'accés és el següent: 1r Alumnat amb proposta d'idoneitat d'una empresa 2n Alumnat major de 18 anys o que els compleixi l'any natural 3r Ordenat per nota d'accés de qualsevol dels títols que donin accés

+info

GRAU MITJÀ AMB ACCÉS PREFERENT En el cas de la MODALITAT PRESENCIAL (no Dual), des de l'FPB de Serveis comercials, teniu accés preferent, per via FPB (20% de places), als següents cicles: ADG21 Tècnic en Gestió administrativa - CIFP Pau Casesnoves (i altres) - Opció Dual a IES Alcúdia i CC Sant Josep Obrer.(la dual no té accés preferent per FPB) ARG21 Tècnic en Preimpressió digital - CEPA Francesc de Borja Moll (i altres) ARG22 Tècnic en Impressió gràfica - IES Josep M. Llompart (Palma) COM21 Tècnic en Activitats comercials - IES Berenguer d'Anoia Taula de preferències Més info: fp.caib.es

+info

CICLES DE GM SENSE ACCÉS PREFERENT LLISTAT D'OFERTA COMPLETA La pots consultar a fp.caib.es, apartat "oferta formativa" del menú de la dreta. L'oferta del curs següent acostuma a sortir per abril-maig.

+info

+info

ESTUDIAR

ESTUDIAR I TREBALLAR

A IES Berenguer

CONVALIDACIONS A L'FP A. Entre cicles formatius de la normativa actual LOE Convalidacions generals:

 • Formació i orientació laboral (qualsevol cicle grau mitjà o superior).
 • Empresa e iniciativa emprendedora (qualsevol cicle grau mitjà o superior). També es pot convalidar amb el títol de tècnic en Gestió Administrativa o tècnic Superior en Administració ó i Finances.
Convalidacions segons el títol obtingut: 1. Tècnic en atenció a persones en situació de dependència. No permet altres convalidacions a part de les generals. 2. Tècnic superior d'integració social: permet convalidar mòduls als cicles de:
 • Atenció a persones en situació de dependència (2 mòduls)
 • Animació Sociocultural i Turística (1 mòdul)
3. Tècnic superior en mediació comunicativa: no permet altres convalidacions a part de les generals. 4. Tècnic superior en promoció de la igualtat de gènere. Permet convalidar mòduls als cicles de:
 • Atenció a persones en situació de dependència (1 mòdul)
 • Animació Sociocultural i Turística (1 mòdul)
Nota dels mòduls convalidats Les convalidacions implica que el mòdul queda amb una nota de 5. En el cas de mòduls amb el mateix nom i codi, queda amb la mateixa nota de quan es va cursar per primera vegada (és el cas de primers auxilis, habilitats socials, metodologia de la intervenció social...) B. Entre cicles formatius de la normativa actual LOE i normativa anterior LOGSE o entre cicles formatius i estudis universitaris Consultau cada cas. Podeu demanar cita a POAP Son Llebre. C. Entre cicles formatius de la normativa actual LOE i certificats de professionalitat Consultau apartat de certificats de professionalitat i/o concertau cita a POAP Son Llebre.

ESCOLA D'ADULTS

I SI FATG BATXILLERAT?

+oferta

+vídeos

BEQUES

En el cas d'accedir al batxillerat des del GM, al batxillerat només hauran de fer les següents assignatures: - Llengua catalana i literatura - Llengua castellana i literatura - Llengua estrangera: anglès - Filosofia (a 1r) i història d'Espanya (a 2n) - La troncal de modalitat:

 • matemàtiques (científic)
 • matemàtiques aplicades a les ciències socials o llatí (d'humanitats i ciències socials)
 • fonaments de l'art (artístic)
Podran assistir a les altres matèries, si ho demanen, per poder preparar les PBAU per pujar nota. Es pot consultar una mica més d'informació sobre les assignatures al batxillerat al següent enllaç.

CENTRES EDUCATIUS DE PERSONES ADULTES (CEPA) ESPA L’educació secundària per a persones adultes (ESPA) que condueix a l’obtenció del graduat en educació secundària obligatòria està dirigida a persones més grans de divuit anys o a persones que compleixen aquesta edat l’any natural en què es matriculen per cursar aquests estudis. Excepcionalment, poden cursar aquests estudis les persones més grans de setze anys que es trobin en algun dels supòsits següents:

 • Disposar d’un contracte laboral amb un horari de feina que no els permeti anar als centres educatius en règim ordinari.
 • Ser esportistes d’alt rendiment o d’alt nivell.
 • Complir mesures de justícia juvenil imposades pels jutjats de menors en el marc de la Llei orgànica 5/2000, de 12 de gener, de responsabilitat penal dels menors.
Aquests ensenyaments es distribueixen en dos nivells i dins cada nivell s’imparteixen tres àmbits. Cada nivell s’organitza en mòduls (assignatures) independents que tenen una durada d’un quadrimestre. - Àmbit de comunicació (Llengua i literatura catalana, Llengua i literatura castellana, Llengua estrangera anglès). - Àmbit social (Ciències socials). - Àmbit cientificotecnològic (Ciències naturals, Matemàtiques). Es pot cursar un mòdul sempre que es tengui aprovat el mòdul de nivell inferior de la mateixa matèria, encara que no es tengui superat tot l’àmbit. En aquest sentit, s’obté el títol de graduat en educació secundària en haver aprovat tots els mòduls. En segons quins casos, el CEPA pot decidir fer una Valoració Inicial de l'Alumne/a (VIA) per valorar a quin nivell pot començar, aquesta sol partir de l'anàlisi de l'expedient acadèmic, però pot incloure proves de nivell. OFERTA DELS CEPA Pots consultar quins CEPA hi ha i tota la seva oferta al següent enllaç.

ACCÉS AL GRAU SUPERIOR

DES DEL TÍTOL DE TÈCNIC GM

OFERTA DE CICLES GS

CONVALIDACIONS

ENTRE CICLES D'FP

CERTIFICATS DEPROFESSIONALITAT

+info

Accés a un cicle Formatiu de Grau Superior ACCÉS A LA MODALITAT PRESENCIAL Procés d'admissió Es pot consultar a fp.caib.es (apartat "FP presencial" del menú de l'esquerra) Per abril acostuma a sortir el procés del següent curs. Criteris d'admissió Si tens més d'un títol, cal plantejar-se la conveniència d'accedir aportant el títol de grau superior, de grau mitjà o de batxillerat, segons cada cas. En qualsevol cas, va ordenat per nota, dins cada subgrup que s'exposa a continuació. Via Grau Mitjà (30% de places) Hi ha un 30% de places reservades per aquesta via. 1r Amb el títol de GM de la mateixa família professional. 2n Amb el títol de GM de famílies relacionades. En el cas de comerç:

 • Administració i gestió
 • Serveis socioculturals i a la comunitat
 • Hoteleria i turisme
3r Altres famílies professionals Via batxillerat (60% places) 60% de places 1r Amb el títol de batxillerat vinculat al cicle d'FP al qual es vol accedir (si l'FP és de comerç, el batxillerat vinculat és el d'humanitats i ciències socials). 2n Amb el títol de batxillerat NO vinculat al cicle d'FP al qual es vol accedir 3r Amb el títol de tècnic superior (GS) 4t Amb titulació universitària. Altres vies (10%): prova d'accés Només es pot accedir per aquesta via si no es disposa de cap altre títol que hi doni accés. Per alumnat que fa 19 anys o més abans de 31 de desembre. Cal fer una prova d'accés. Per apuntar-se, cal estar atents aproximadament per febrer a fp.caib.es Els exàmens solen ser per maig. Models d'examen per preparar proves: ACCÉS A LA MODALITAT A DISTÀNCIA Procés d'admissió Es pot consultar a fp.caib.es (apartat "FP a distància" del menú de l'esquerra) Per juliol-agost acostuma a sortir el procés del següent curs a fp.caib.es Criteris d'admissió En el cas de voler accedir a la MODALITAT A DISTÀNCIA, s'accedeix per nota d'accés de qualsevol dels títols que tenguis que donin accés al grau superior (títol de tècnic, batxillerat, grau superior, universitari). Així que convé presentar el de major nota. ACCÉS A LA MODALITAT DUAL Procés d'admissió Es pot consultar a fp.caib.es (apartat "FP dual" del menú de l'esquerra) Per maig acostuma a sortir el procés del següent curs a fp.caib.es Criteris d'admissió Convé presentar proposta d'idoneïtat i el títol amb major nota, d'entre els que donin accés. L'ordre d'accés és el següent: 1r Alumnat que hagi presentat una proposta d'idoneitat d'una empresa interessada a participar en la formació Dual. 2n Alumnat major de 18 anys o que els compleixi l'any natural 3r Ordenat per nota d'accés de qualsevol dels títols que tenguis que donin accés al grau superior (títol de tècnic, batxillerat, grau superior, universitari). En aquest ordre, si hi ha empat, es tenen en compte: cursos de formació permanent de la persona interessada relacionats directament amb el cicle formatiu, Experiència laboral relacionada amb el cicle formatiu que es vol cursa, Certificat de nivell de coneixements d'anglès reconeguts

+amb accés preferent

CICLES DE GRAU SUPERIOR AMB ACCÉS PREFERENT Des del títol de tècnic en Activitats Comercials Teniu accés preferent a tots els cicles de la família professional de comerç i màrqueting.

 • COM31 Màrqueting i publicitat
 • COM33 Gestió de vendes i espais comercials - Opció Dual
 • COM35 Transport i logística
 • COM34 Comerç internacional - Opció a distància
Tots s'ofereixen a l'IES Berenguer, entre d'altres centres. Es pot consultar a fp.caib.es (apartat "oferta formativa" del menú de l'esquerra) Per abril acostuma a sortir la del curs següent.

+info

CONVALIDACIONS A L'FP A. Entre cicles formatius de la normativa actual LOE Convalidacions generals:

 • Formació i orientació laboral (qualsevol cicle grau mitjà o superior).
 • Anglès d'un altre cicle del mateix nivell (GM/GS) és transversal (es mantén la nota)
 • Anglès d'un altre cicle d'un altre nivell (GM/GS) es convalida (no es mantén la nota)
Convalidacions segons el títol obtingut: A GRAU SUPERIOR: El 1r curs és transversal (només es fa una vegada a un dels dos cicles): 1. Tècnic superior en Màrqueting i publicitat i Tècnic superior en Gestió de vendes i espais comercials (alerta modalitat DUAL!) 2. Tècnic superior en Transport i Logística i Comerç internacional. Es poden convalidar un mòdul del títol de tècnic en Activitats comercials a altres cicles de grau mitjà (consultar apartat "i si faig un altre GM?) cicles següents: Técnico en Jardinería y Floristería Técnico en Producción Agroecológica Técnico en Estética y Belleza Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar Técnico en Aceites de Oliva y Vinos (2 mòduls) Técnico en Elaboración de Productos Alimentarios (2 mòduls) Técnico en Panaderia, Rebosteria i Confitería (2 mòduls) Técnico en fusteria i moble Técnico en Instal·lació i moblament d'indústries alimentàries, fusta, moble i suro, agrària. Es pot consultar els mòduls concrets i el llistat complet a la normativa. Nota dels mòduls convalidats Les convalidacions implica que el mòdul queda amb una nota de 5. En el cas de mòduls amb el mateix nom i codi, queda amb la mateixa nota de quan es va cursar per primera vegada (és el cas d'anglès) B. Entre cicles formatius de la normativa actual LOE i normativa anterior LOGSE o entre cicles formatius i estudis universitaris Consultau cada cas. Podeu demanar cita a orientació. C. Entre cicles formatius de la normativa actual LOE i certificats de professionalitat Consultau apartat de certificats de professionalitat i/o podeu demanar cita a orientació..

+info

A IES Berenguer

CONVALIDACIONS A L'FP A. Entre cicles formatius de la normativa actual LOE Convalidacions generals:

 • Formació i orientació laboral (qualsevol cicle grau mitjà o superior).
 • Empresa e iniciativa emprendedora (qualsevol cicle grau mitjà o superior). També es pot convalidar amb el títol de tècnic en Gestió Administrativa o tècnic Superior en Administració ó i Finances.
Convalidacions segons el títol obtingut: 1. Tècnic en atenció a persones en situació de dependència. No permet altres convalidacions a part de les generals. 2. Tècnic superior d'integració social: permet convalidar mòduls als cicles de:
 • Atenció a persones en situació de dependència (2 mòduls)
 • Animació Sociocultural i Turística (1 mòdul)
3. Tècnic superior en mediació comunicativa: no permet altres convalidacions a part de les generals. 4. Tècnic superior en promoció de la igualtat de gènere. Permet convalidar mòduls als cicles de:
 • Atenció a persones en situació de dependència (1 mòdul)
 • Animació Sociocultural i Turística (1 mòdul)
Nota dels mòduls convalidats Les convalidacions implica que el mòdul queda amb una nota de 5. En el cas de mòduls amb el mateix nom i codi, queda amb la mateixa nota de quan es va cursar per primera vegada (és el cas de primers auxilis, habilitats socials, metodologia de la intervenció social...) B. Entre cicles formatius de la normativa actual LOE i normativa anterior LOGSE o entre cicles formatius i estudis universitaris Consultau cada cas. Podeu demanar cita a POAP Son Llebre. C. Entre cicles formatius de la normativa actual LOE i certificats de professionalitat Consultau apartat de certificats de professionalitat i/o concertau cita a POAP Son Llebre.

Després del Grau Mitjà

ESTUDIAR

+sense accés preferent

CICLES DE GS SENSE ACCÉS PREFERENT LLISTAT D'OFERTA COMPLETA La pots consultar a fp.caib.es, apartat "oferta formativa" del menú de la dreta. L'oferta del curs següent acostuma a sortir per abril-maig.

I SI FATG BATXILLERAT?

I SI FATG UN ALTRE GM?

LA FP DUAL

+info

ESTUDIAR I TREBALLAR

+oferta

+vídeos

BEQUES

En el cas d'accedir al batxillerat des del GM, al batxillerat només hauran de fer les següents assignatures: - Llengua catalana i literatura - Llengua castellana i literatura - Llengua estrangera: anglès - Filosofia (a 1r) i història d'Espanya (a 2n) - La troncal de modalitat:

 • matemàtiques (científic)
 • matemàtiques aplicades a les ciències socials o llatí (d'humanitats i ciències socials)
 • fonaments de l'art (artístic)
Podran assistir a les altres matèries, si ho demanen, per poder preparar les PBAU per pujar nota. Es pot consultar una mica més d'informació sobre les assignatures al batxillerat al següent enllaç.

Pots optar per fer un altre GM, com pot ser: ADG21 Tècnic en Gestió administrativa - CIFP Pau Casesnoves (i altres) - Opció Dual a IES Alcúdia i CC Sant Josep Obrer. ARG21 Tècnic en Preimpressió digital - CEPA Francesc de Borja Moll (i altres) ARG22 Tècnic en Impressió gràfica - IES Josep M. Llompart (Palma) Pots consultar l'oferta completa Es poden convalidar un mòdul del títol de tècnic en Activitats comercials a altres cicles de grau mitjà (consultar apartat "i si faig un altre GM?) cicles següents:

 • AGA23 Tècnic en Jardineria i floristeria
 • AGA21 Tècnic en Producción Agroecológica (només a Eivissa)
 • IMP21 Tècnic en Estètica i bellesa
 • IMP22 Tècnic en Perruqueria i cosmètica capil·lar
 • INA22 Tècnic en olis d'oliva i vins (2 mòduls)
 • INA21 Tècnic en Forneria, rebosteria i confiteria (2 mòduls)
 • MAM21 Tècnic en fusteria i moble
 • Tècnic en Instal·lació i moblament - No a Balears
 • Tècnic en Elaboració de productes alimantaris (2 mòduls) - No a Balears
Quin títol presentar per a un millor accés? VIES D'ACCÉS A LA MODALITAT PRESENCIAL: Si obtens títol de GM i, a més, tens títol d'ESO o d'FPB o batxillerat o prova d'accés, cal que valoris quina és la millor opció. Habitualment no és recomanable entrar a un GM amb el títol d'un altre GM. I, si tens un títol més la prova d'accés, ja no et serveix la prova d'accés. Has d'entrar amb el títol. A continuació s'exposen les vies d'accés i l'ordre en cada via. 1. Via FPB (20%) Hi ha menys places, però també molta menys gent que demana accedir per aquesta via. Títol d'FPB, ordenats de la següent manera: 1r Alumnat amb el títol d'FPB dels cicles amb accés preferent. 2n Alumnat d'altres cicles 2. Via ESO (60%) Tot i que hi ha més places, també hi ha més gent que demana plaça per aquesta via. No hi ha accés preferent a cap cicle. 3. Altres vies (20%) Només si no obteniu cap títol, podeu accedir per prova d'accés Per alumnat que fa 17 anys o més abans de 31 de desembre. Cal fer una prova d'accés. Per apuntar-se, cal estar atents aproximadament per febrer a fp.caib.es Els exàmens solen ser per maig. Models d'examen per preparar proves: VIES D'ACCÉS A LA MODALITAT DUAL: Convé presentar proposta d'idoneïtat i el títol amb major nota, d'entre els que donin accés. L'ordre d'accés és el següent: 1r Alumnat amb proposta d'idoneitat d'una empresa 2n Alumnat major de 18 anys o que els compleixi l'any natural 3r Ordenat per nota d'accés de qualsevol dels títols que donin accés ACCÉS A LA MODALITAT A DISTÀNCIA Procés d'admissió Procés admissió 2020-21 distància. Per juliol-agost acostuma a sortir el procés del següent curs a fp.caib.es Criteris d'admissió En el cas de voler accedir a la MODALITAT A DISTÀNCIA, s'accedeix per nota d'accés de qualsevol dels títols que tenguis que donin accés al grau superior (títol de tècnic, batxillerat, grau superior, universitari). Així que convé presentar el de major nota.

ACCÉS A LA UNIVERSITAT

DES DEL TÈCNIC SUPERIOR

GRAUS UNIVERSITARIS UIB

AMB ACCÉS PREFERENT O NO

ALTRES GRAUS UNIVERSITARIS

Des de GS

ALTRES CICLES FP

+info

ACCÉS A LA UNIVERSITAT AMB EL TÍTOL DE TÈCNIC SUPERIOR El títol de tècnic superior permet l'accés a qualsevol grau universitari Però cada universitat estableix l'ordre de preferència i pot establir proves, entrevistes, etc. Cal consultar en cada universitat. Cercador d'estudis universitaris: Qedu

+info ACCÉS

ACCÉS ALS GRAUS DE LA UIB ACCÉS PREFERENT A LA UIB: branca de coneixement de ciències socials Si els estudis de grau universitari als qual es vol accedir són de la branca de coneixement vinculada, s'accedeix per nota en el mateix grup que accedeix l'alumnat que ha cursat batxillerat. Graella completa d'accés preferent. En el cas dels cicles de la família de comerç i màrqueting permeten aquest accés preferent a la branca de ciències socials. Per exemple, dos alumnes volen accedir al grau d'economia (de la branca de ciències socials). Un d'ells té un 7 del seu títol de tècnic superior en màqueting i publicitat. L'altre ha fet batxillerat i treu un 6,5 (calculat entre la nota de batxillerat i PBAU). Entrarà primer l'alumne d'FP perquè té més nota. ACCÉS NO PREFERENT A LA UIB Si desitges accedir a uns estudis d'una branca de coneixement NO VINCULADA als teus estudis d'FP, sempre accediràs després de tot l'alumnat que demana plaça amb el títol de batxillerat o amb FP vinculat. Per exemple, dos alumnes volen accedir al grau de psicologia (de la branca de ciències de la salut). Un alumne d'ells té un 10 del seu títol de tècnic superior en màqueting i publicitat. L'altre ha fet batxillerat i treu un 5 (calculat entre la nota de batxillerat i PBAU). Entrarà primer l'alumne de batxillerat, tot i que la nota d'accés del d'FP sigui major. Això vol dir que, en estudis no vinculats, només hi ha possibilitat d'entrar si en aquell estudi no hi ha nota de tall, o és un 5 (aquesta nota canvia cada any, però es pot consultar l'històric a la fitxa de cada estudi). OPCIONAL EN QUALSEVOL CAS L'alumnat d'FP pot pujar la nota d'accés fent la PBAU (prova de batxillerat per a l'accés a la Universitat) presentant-se a les matèries que ponderen en els estudis que interessen. Per preparar els exàmens aquí models i aquí curs en línia (web IEDIB). En aquest cas, la nota d'accés des d'FP serà: Nota del títol de tècnic + fins a 4 punts extra per matèries ponderables Per exemple, dos alumnes volen accedir al grau d'economia (de la branca de ciències socials). Un d'ells té un 9 del seu títol de tècnic superior en màqueting i publicitat. L'altre ha fet batxillerat i treu un 9,5 (calculat entre la nota de batxillerat i PBAU). L'alumne d'FP fa les PBAU i treu un extra de 2 punts pels exàmens a les matèries que ponderen. La seva nota d'accés ara és d'un 11,5 i, per tant, entrarà primer l'alumne d'FP perquè té més nota. Més info: https://estudis.uib.es/estudis-de-grau/Com-hi-pots-accedir/acces/tecnic/Informacio-general/

+info

ESTUDIAR A ALTRES UNIVERSITATS Cada universitat pot regular en gran part el seu procés d'admissió, decidint si dóna preferència o no a l'alumnat d'FP, com a la UIB, o no. Així que cal consultar cada universitat que ens interessa. Podeu consultar tots els estudis universitaris a Qedu (Ministeri d'Educació) GRAUS UNIVERSITARIS RELACIONATS AMB LA FAMÍLIA PROFESSIONAL DE COMERÇ I MÀRQUETING Tot i que no necessàriament hi tendreu un accés preferent, graus universitaris relacionats amb comerç i màrqueting poden ser: - Administració d'Empreses (ADE) - Economia - Turisme - Protocol i organització d'esdeveniments - Publicitat i relacions públiques - Negocis internacionals - Intel·ligència i analítica de negocis - Publicitat i relacions públiques - Comerç. UCM - Comerç i màrqueting. U. Oviedo - ... Per saber si un títol universitari (grau o postgrau) és oficial, es pot consultar en aquest enllaç. Així i tot, podria ser que en alguns llocs de feina es tenguin en compte estudis no oficials (títols propis d'universitats). També es pot decidir cursar uns estudis no oficials pels aprenentatges que es fan en aquestes formacions.

+A Balears

Accés a un altre cicle Formatiu de Grau Superior OFERTA FORMATIVA FP Per abril acostuma a sortir la del curs següent a fp.caib.es CICLES AMB 1r CURS EN COMÚ A la família professional de comerç i màrqueting, els següents cicles tenen el 1r curs en comú i, un cop fet un, es pot accedir al 2n de l'altre cicle, en modalitat presencial/a distància:

 • GS Màrqueting i publicitat - GS Gestió de vendes i espais comercials
 • GS Transport i logística - GS Comerç internacional
ACCÉS A LA MODALITAT PRESENCIAL Procés d'admissió Es pot consultar a fp.caib.es (apartat "FP presencial" del menú de l'esquerra) Per abril acostuma a sortir el procés del següent curs. Criteris d'admissió Com que probablement tens més d'un títol, cal plantejar-se la convieniència d'accedir aportant el títol de grau superior, de grau mitjà o de batxillerat, segons cada cas. En qualsevol cas, va ordenat per nota, dins cada subgrup que s'exposa a continuació. Si ja tens un títol de tècnic (GM) Hi ha un 30% de places reservades per aquesta via. Tendria accés preferent si és de la mateixa família professional. Seria del segon grup d'accés preferent a les següents famílies professionals:
 • Administració i gestió
 • Serveis socioculturals i a la comunitat
 • Hoteleria i turisme
Amb el títol de batxillerat 60% de places Primer les del batxillerat vinculat als estudis d'FP que interessen, després els altres batxillerats. Si l'FP és de comerç, el batxillerat vinculat és el d'humanitats i ciències socials. Des d'un títol de tècnic superior (CFGS) Accediria per la via de batxillerat (60% places), però l'agafarien en segon lloc (després de totes les persones amb el títol de batxillerat). Des d'un títol de grau universitari Accediria per la via de batxillerat (60% places, però l'agafarien en tercer lloc (després de totes les persones amb el títol de batxillerat i amb títol de tècnic superior). ACCÉS A LA MODALITAT A DISTÀNCIA Procés d'admissió Es pot consultar a fp.caib.es (apartat "FP presencial" del menú de l'esquerra) Per juliol-agost acostuma a sortir el procés del següent curs. Criteris d'admissió En el cas de voler accedir a la MODALITAT A DISTÀNCIA, s'accedeix per nota d'accés de qualsevol dels títols que tenguis que donin accés al grau superior (títol de tècnic, batxillerat, grau superior, universitari). Així que convé presentar el de major nota. ACCÉS A LA MODALITAT DUAL Procés d'admissió Es pot consultar a fp.caib.es (apartat "FP presencial" del menú de l'esquerra) Per maig acostuma a sortir el procés del següent curs. Criteris d'admissió Convé presentar proposta d'idoneïtat i el títol amb major nota, d'entre els que donin accés. L'ordre d'accés és el següent: 1r Alumnat que hagi presentat una proposta d'idoneitat d'una empresa interessada a participar en la formació Dual. 2n Alumnat major de 18 anys o que els compleixi l'any natural 3r Ordenat per nota d'accés de qualsevol dels títols que tenguis que donin accés al grau superior (títol de tècnic, batxillerat, grau superior, universitari). En aquest ordre, si hi ha empat, es tenen en compte: cursos de formació permanent de la persona interessada relacionats directament amb el cicle formatiu, Experiència laboral relacionada amb el cicle formatiu que es vol cursa, Certificat de nivell de coneixements d'anglès reconeguts

+info ESTUDIS I CONVALIDACIONS

ESTUDIS A LA UIB Accés preferent i convalidacions A estudis de la UIB:

 • Accés directe
 • Possibilitat de pujar nota amb prova de batxillerat per a l'accés a la Universitat (PBAU)
 • Accés preferent en funció de la branca de coneixement (ordenats per nota del títol de tècnic superior, mesclats amb alumnat amb títol de batxillerat).
 • Possibilitat de reconeixement automàtic de crèdits
A continuació, els graus als quals tenen accés preferent l'alumnat amb títols de la família professional de comerç i màrqueting són totes les de la branca de ciències socials:
 • Administració d'Empreses
 • Dret
 • Economia
 • Turisme
 • Protocol i organització d'esdeveniments (Escola Universitària Felipe Moreno)
 • Geografia
 • Treball Social
 • Relacions laborals
 • Educació infantil
 • Educació primària
 • Educació social
 • Pedagogia
 • Dobles graus
A més, en alguns d'aquests estudis, ja tendríeu alguns crèdits reconeguts ("assignatures convalidades"). Podeu consultar quins i quants entrant a cada estudi (apartat d'accés i admissió) o, resumit, a la següent graella. En el cas de Transport i logística i de Comerç Internacional s'estan tramitant el reconeixement de 30 crèdits als següents graus:
 • Administració d'Empreses
 • Dret
 • Economia
 • Turisme

ESTUDIS PROPIS/NO REGLATS

+A Península

ALTRES CICLES A LA PENÍNSULA Cada comunitat autònoma pot regular en gran part el seu procés d'admissió, així que cal consultar cada cas que ens interessa amb la web o serveis d'informació de la comunitat en concret. OFERTA FORMATIVA PRESENCIAL Per consultar quins cicles hi ha a la península i on es cursa cada cicle: TodoFP Webs de les comunitats autònomes: OFERTA FORMATIVA A DISTÀNCIA Per consultar l'oferta a distància de tots els cicles: TodoFP a distància OFERTA FORMATIVA DUAL Per consultar les webs de DUAL intensiva de les comunitats autònomes.

+info CONVALIDACIONS

CONVALIDACIONS A L'FP A. Entre cicles formatius de la normativa actual LOE Convalidacions generals:

 • Formació i orientació laboral (qualsevol cicle grau mitjà o superior).
 • Anglès entre GS (no de GM a GS!)
Convalidacions segons el títol obtingut: El 1r curs és transversal (només es fa una vegada a un dels dos cicles): 1. Tècnic superior en Màrqueting i publicitat i Tècnic superior en Gestió de vendes i espais comercials (alerta modalitat DUAL!) 2. Tècnic superior en Transport i Logística i Comerç internacional. Es poden convalidar mòduls puntuals de... 1. Tècnic superior en Màrqueting i publicitat a cicles d'hoteleria i turisme, imatge personal, indústries alimentàries, administració i gestió, arts gràfiques 2. Tècnic superior en Gestió de vendes i espais comercials a cicles d'hoteleria i turisme, imatge personal, indústries alimentàries, administració i gestió, arts gràfiques 3. Tècnic superior en Transport i Logística a indústries alimentàries, administració i gestió, 4. Tècnic en Activitats comercials a cicles d'indústries alimentàries, fusta, moble i suro, agrària. Es pot consultar els mòduls concrets i el llistat complet a la normativa. Nota dels mòduls convalidats Les convalidacions implica que el mòdul queda igual que la que es va treure als estudis aportats per convalidar. B. Entre cicles formatius de la normativa actual LOE i normativa anterior LOGSE o entre cicles formatius i estudis universitaris Consultau cada cas. Podeu demanar cita a orientació. C. Entre cicles formatius de la normativa actual LOE i certificats de professionalitat Consultau apartat de certificats de professionalitat i/o podeu demanar cita a orientació..

ESTUDIS DE RÈGIM ESPECIAL

+info MP-GV

ESTUDIS DE RÈGIM ESPECIAL A BALEARS L'Escola d'Arts i Superior de Disseny (EASDIB) ofereix alguns estudis amb alguna possible connexió amb els cicles de comerç (especialment el de màrqueting i publicitat): Cicles de grau superior: fotografia. Tendríeu accés amb requisits acadèmics (40% de places) i cal superar una prova específica (no la general). Més informació sobre l'accés. Més informació sobre els graus superiors de l'EASDIB. Estudis superiors de disseny: disseny de producte Tendríeu accés sense requisits acadèmics i cal superar una prova general (o superar les proves d'accés a grau superior) i una específica. Més informació sobre l'accés. Més informació sobre els estudis superiors de disseny de l'EASDIB. A ALTRES COMUNITATS AUTÒNOMES Escola superior de disseny de Barcelona: IED - Disseny de producte Escuela superior de diseño de Madrid: ESD - Disseny de producte i màster en disseny d'espais comercials Per consultar tota l'oferta d'estudis de règim especial a nivell estatal: Web del Ministeri sobre ensenyaments artístics.

RELACIONATS AMB COM

CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT

ACCÉS ALS GRAUS DE LA UIB ACCÉS PREFERENT A LA UIB: branca de coneixement de ciències socials Si els estudis de grau universitari als qual es vol accedir són de la branca de coneixement vinculada, s'accedeix per nota en el mateix grup que accedeix l'alumnat que ha cursat batxillerat. Graella completa d'accés preferent. En el cas dels cicles de la família de comerç i màrqueting permeten aquest accés preferent a la branca de ciències socials. Per exemple, dos alumnes volen accedir al grau d'economia (de la branca de ciències socials). Un d'ells té un 7 del seu títol de tècnic superior en màqueting i publicitat. L'altre ha fet batxillerat i treu un 6,5 (calculat entre la nota de batxillerat i PBAU). Entrarà primer l'alumne d'FP perquè té més nota. ACCÉS NO PREFERENT A LA UIB Si desitges accedir a uns estudis d'una branca de coneixement NO VINCULADA als teus estudis d'FP, sempre accediràs després de tot l'alumnat que demana plaça amb el títol de batxillerat o amb FP vinculat. Per exemple, dos alumnes volen accedir al grau de psicologia (de la branca de ciències de la salut). Un alumne d'ells té un 10 del seu títol de tècnic superior en màqueting i publicitat. L'altre ha fet batxillerat i treu un 5 (calculat entre la nota de batxillerat i PBAU). Entrarà primer l'alumne de batxillerat, tot i que la nota d'accés del d'FP sigui major. Això vol dir que, en estudis no vinculats, només hi ha possibilitat d'entrar si en aquell estudi no hi ha nota de tall, o és un 5 (aquesta nota canvia cada any, però es pot consultar l'històric a la fitxa de cada estudi). OPCIONAL EN QUALSEVOL CAS L'alumnat d'FP pot pujar la nota d'accés fent la PBAU (prova de batxillerat per a l'accés a la Universitat) presentant-se a les matèries que ponderen en els estudis que interessen. En aquest cas, la nota d'accés des d'FP serà: Nota del títol de tècnic + fins a 4 punts extra per matèries ponderables Per exemple, dos alumnes volen accedir al grau d'economia (de la branca de ciències socials). Un d'ells té un 9 del seu títol de tècnic superior en màqueting i publicitat. L'altre ha fet batxillerat i treu un 9,5 (calculat entre la nota de batxillerat i PBAU). L'alumne d'FP fa les PBAU i treu un extra de 2 punts pels exàmens a les matèries que ponderen. La seva nota d'accés ara és d'un 11,5 i, per tant, entrarà primer l'alumne d'FP perquè té més nota. Més info: https://estudis.uib.es/estudis-de-grau/Com-hi-pots-accedir/acces/tecnic/Informacio-general/

Després del Grau Superior

ESTUDIAR

+ESERP

+EducaWeb

BEQUES

+paràmetres de ponderació

+info CI-TL

ESTUDIS RELACIONATS AMB TRANSPORT I LOGÍSTICA I COMERÇ INTERNACIONAL GRAUS UNIVERSITARIS

 • Grau en Transport i logística. U. Camilo José Cela (info. més detallada)
 • Grau en Gestió del transport. U. Politècnica de València
 • Grau en Logística Empresarial. U. Girona
 • Grau en Gestió Logística (ONLINE). UNIR
 • Comerç internacional. U. de León
 • Doble grau en Administració i Direcció d'Empreses + Relacions Internacionals.
 • Empresa Internacional. U. Barcelona
POSTGRAUS
 • Postgrau en Agent d'Aduanes i representant duaner (interessant per preparar les proves pràctiques d'Operador econòmic autoritzat (OEA). U. Isabel I. Burgos.
 • Curs Universitari d'Especialització en Logística Digital. IMF Smart EducationCapitol Formación Profesional. València
Podeu consultar tots els estudis universitaris a Qedu (Ministeri d'Educació)

+info MP-GV

ESTUDIS RELACIONATS AMB MÀRQUETING I PUBLICITAT GRAUS UNIVERSITARIS

 • Grau en Comunicació Corporativa, Protocol i Organització d'esdeveniments. U.Nebrija-Felipe Moreno. Palma
 • Grau en Publicitat, relacions públiques i màrqueting. U. Barcelona
 • Grau en Publicitat i relacions públiques. U. Rey Juan Carlos
 • Grau en Màrqueting i investigació de mercats. U. de León
 • Grau en Màrqueting i comunicació digital. U. Politècnica de Catalunya
 • Grau en Màrqueting i investigació de merats. UOC (Virtual)
 • Grau en Disseny i creacions digitals. UOC (Virtual)
 • Grau en Màrqueting. UDIMA (Virtual)
 • Grau en Empreniment i gestió d'empreses. U. Camilo José Cela
 • Grau en Protocol i gestió d'esdeveniments. U. Camilo José Cela
POSTGRAUS
 • Máster Universitario en Gestión y Tecnologías de Procesos de Negocio. UPO (Sevilla)
 • Máster Universitario en Emprenedores. U. Rey Juan Carlos
 • Máster Universitario en Dirección, Estrategia y Marketing. U. Zaragoza
Podeu consultar tots els estudis universitaris a Qedu (Ministeri d'Educació)

+info CI-TL

ESTUDIS RELACIONATS AMB TRANSPORT I LOGÍSTICA I COMERÇ INTERNACIONAL FORMACIÓ PROFESSIONAL

 • Tècnic superior en comerç internacional. Especialització en logística portuària. CIPFP Mistala

CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT

QUÈ SÓN ELS CP?

Certificacions del SOIB

CP QUE JA TENC

Segons el teu títol d'FP

CATÀLEG DE CP

SEPE

CERCADOR CURSOS

CONVALIDACIONS

+info

QUÈ SÓN ELS CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT? Un certificat de professionalitat és un document que expedeix l’administració laboral (SOIB, a les Balears) i que acredita, de forma oficial, un treballador en una qualificació professional, tal com ho fa un títol d'FP. Es pot obtenir per diferents vies: - A través de la formació del SOIB: cursos del SOIB (cal estar inscrit/a en el soib, pots demanar cita prèvia aquí). - A través de la formació a l'FP del sistema educatiu reglat: cicles d'FP. - A través de processos d'acreditació de l'experiència laboral i formació no formal: processos IQPIB (o a similars a altres comunitats auònomes). Quina diferència hi ha entre el certificat de professionalitat i el títol d'FP La diferència principal és que el CP és expedit per l'administració laboral i el títol d'FP és expedit pre l'administració educativa. Per altra banda, el títol d'FP, a més de les unitats de competències compreses en el certificat de professionalitat, també inclou competències professionals, personals i socials associades al títol. Nivells dels certificats de professionals Hi ha 3 nivells de certificats de professionalitat: - Nivell 1 (associat a competències incloses en títols d'FPB - Nivell 2: associat a competències incloses en títols de GM - Nivell 3: associat a competències incloses en títols de GS Cada nivell té uns requisits d'accés diferents.

+info

CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT INCLOSOS EN EL TÍTOL D'FP Cada títol d'FP reconeix una sèrie de competències professionals que et permeten obtenir un o més certificats de professionalitat. Un cop acabis l'FP, pots sol·licitar al SOIB que t'expedeixi el certificat de professionalitat que et correspon, sense necessitat de fer cap curs. Més informació sobre com sol·licitar els teus certificats de professionalitat obtinguts amb el títol d'FP aquí.

+info

+info

+info

CONVALIDACIONS ENTRE CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT I FP CONVALIDAR MÒDULS D'FP AMB CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT Cada FP té una sèrie de mòduls que permeten convalidar mòduls formatius als cursos de certificats de professionalitat del SOIB. En el teu títol d'FP hi ha qualificacions completes (s'obté el certificat de professionalitat complet) i qualificacions incompletes (cal completar la formació, si es vol obtenir el certificat de professionalitat). Possibles casos: - Has superat els mòduls d'FP que convaliden totes les unitats de competència d'un certificat de professionalitat i has aprovat les FCT: pots sol·licitar el certificat de professionalitat directament. - Has superat els mòduls d'FP que convaliden totes les unitats de competència d'un certificat de professionalitat, però NO has aprovat les FCT: pots sol·licitar una acreditació parcial, per incloure al teu currículum i/o per acabar el certificat de professionalitat en un altre moment. Només et quedaria fer el mòdul de pràctiques formatives. - Només has superat els mòduls d'FP que convaliden algunes les unitats de competència d'un certificat de professionalitat: pots sol·licitar una acreditació parcial, per incloure al teu currículum i/o per acabar el certificat de professionalitat en un altre moment. - Tot i superar tots els mòduls del cicle d'FP, aquests no permeten reconèixer totes les unitats de competència d'un certificat de professionalitat: pots sol·licitar una acreditació parcial, per incloure al teu currículum i/o per acabar el certificat de professionalitat en un altre moment. Més informació per sol·licitar el certificat de professionalitat o l'acreditació parcial. En els links de la pàgina d'on veniu trobareu per a cada cicle:

 • Els certificats de professionalitat que podreu demanar en obtenir el títol
 • Les altres qualificacions professionals que tendreu, però per ara no hi ha certificat de professionalitat (el SOIB no pot emetre el certificat de professionalitat, però està reconeguda la qualificació, seguint el catàleg nacional de qualificacions professionals, pots veure totes les qualificacions aquí).

De CP al SOIB

Entre FP i CP

CP al GS Comerç internacional

CP al GS Transport i logística

CP al GS Gestió de vendes i espais comercials

CP al GS Màrqueting i publicitat

CP al GM Activitats comercials

CP a l'FPB Serveis comercials

BEQUES SOIB

PROVES D'ACCÉS

A LA UNIVERSITAT

A FP

A ESTUDIS D'ARTS I DISSENY

ALS CURSOS DEL SOIB

+info

PROVES D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT Accés directe amb el títol de tècnic superior. Accés preferent si està vinculat a la branca de ciències socials (des de comerç) Possibilitat de fer prova de batxillerat per a l'accés a la Universitat (PBAU) per pujar nota Més info: estudis.uib.cat/grau/acces/tecnic/ Accés per a majors de 25, 40 o 45 anys sense requisits acadèmics Diferents proves en funció de l'edat i cada cas. Més info: estudis.uib.cat/grau/acces/

+info

PROVES D'ACCÉS A FP PROVES D'ACCÉS A GRAU MITJÀ Per alumnat que fa 17 anys o més abans de 31 de desembre. Cal fer una prova d'accés. Per apuntar-se, cal estar atents aproximadament per febrer a fp.caib.es Els exàmens solen ser per maig. Models d'examen per preparar proves: PROVES D'ACCÉS A GRAU SUPERIOR Només es pot accedir per aquesta via si no es disposa de cap altre títol que hi doni accés. Per alumnat que fa 19 anys o més abans de 31 de desembre. Cal fer una prova d'accés. Per apuntar-se, cal estar atents aproximadament per febrer a fp.caib.es Els exàmens solen ser per maig. Models d'examen per preparar proves:

+info

A ESTUDIS DE RÈGIM ESPECIAL D'ARTS I DISSENY EASDIB (Escola d'Arts i Superior de Disseny de les Illes Balears) Podeu trobar informació sobre les proves d'accés per aquests estudis als següents enllaços, a la part de baix de la pàgina:

 • Graus superiors d'arts plàstiques i disseny
 • Estudis superiors de disseny

+info

PROVES DE COMPETÈNCIES CLAU Per accedir als certificats de professionalitat, si no es tenen els requisits Pots consultar tota la informació al següent enllaç, a l'apartat de "Proves d'accés a un CP".

PROVES COMPETÈNCIES CLAU

LES PROVES D'ACCÉS

+info

LES PROVES D'ACCÉS Tret de les PBAU, que tenen unes característiques especials, les proves d'accés permeten accedir a uns estudis sense cap títol. Pretenen valorar que es tenen els coneixements i la maduresa necessària per aprofitar els estudis. Algunes parts poden perdre validesa amb els anys i deixen de poder presentar-se en el moment que ja es té un títol que permet l'accés.

TREBALLAR:PERFILSPROFESSIONALS

Activitats comercials

Grau Mitjà

+info

Tècnic o tècnica en Activitats comercials Perfil professional COMPETÈNCIA PROFESSIONAL Desenvolupar activitats de distribució i comercialització de béns i/o serveis, i en gestionar un petit establiment comercial, aplicant les normes de qualitat i seguretat establertes i respectant la legislació vigent. DE QUÈ TREBALLA

 • Venedor/venedora.
 • Representant comercial.
 • Promotor/promotora.
 • Televendedor/televendedora.
 • Venda a Distància.
 • Teleoperador/teleoperadora (Call - Center).
 • Comerciant de botiga.
 • Gerent de petit comerç.
 • Tècnica/tècnic en gestió d'estocs i magatzem.
 • Cap de magatzem.
 • Responsable de recepció/d'expedició de mercaderies.
 • Tècnica/tècnic d'informació o d'atenció a client en empreses.
ON TREBALLA
 • Empreses de distribució comercial majoristes: centrals de compres, mercats centrals de proveïments, "autoservei a l'engròs"...
 • Empreses de distribució comercial minoristes: comerços, supermercats, hipermercats i grans superfícies comercials.
 • A l'àrea de comercialització d'empreses d'altres sectors productius.
Fitxa TodoFP Mòduls professionals IES Berenguer d'Anoia

Màrqueting i publicitat

Grau Superior

Transport i logística

Grau Superior

+info

Tècnic o Tècnica en transport i logística Perfil professional COMPETÈNCIA PROFESSIONAL Organitzar, gestionar i controlar les operacions de transport de mercaderies i de viatgers en l'àmbit nacional i internacional, i en planificar i gestionar les activitats logístiques d'una empresa. Realitza funcions de planificació, organització, gestió i comercialització de el servei de transport i/o de logística. DE QUÈ TREBALLA

 • Cap de trànsit d'empreses de transport de viatgers per carretera.
 • Cap d'estació d'autobusos.
 • Cap de circulació.
 • Gestor / gestora de transport per carretera.
 • Gerent de l'empresa de transport.
 • Gerent d'empreses de transport per carretera.
 • Inspector / inspectora de transport de viatgers per carretera.
 • Comercial de serveis de transport per carretera.
 • Comercial de serveis de transport.
 • Agent de transports o de càrrega.
 • Transitari / transitària.
 • Operador / operadora de transport porta a porta.
 • Consignatari / consignatària de vaixells.
 • Operador / operadora logístic.
 • Cap de magatzem.
 • Tècnica / tècnic en logística del transport.
 • Tècnica / tècnic en logística inversa.
ON TREBALLA
 • En empreses de el sector del transport i la logística.
Fitxa TodoFP Mòduls professionals IES Berenguer d'Anoia Els mòduls del 1r curs són comuns al 1r curs del cicle de Comerç internacional.

Serveis comercials

Formació Professional Bàsica

Gestió de vendes i espais comercials

Grau Superior DUAL

+info

Tècnic o Tècnica en Gestió de vendes i espais comercials - DUAL Perfil professional COMPETÈNCIA PROFESSIONAL Gestionar les operacions comercials de compravenda i distribució de productes i serveis, i organitzar la implantació i animació d'espais comercials. Realitza funcions de planificació, organització i gestió d'activitats de compravenda de productes i serveis i de disseny, implantació i gestió d'espais comercials DE QUÈ TREBALLA

 • Cap de vendes.
 • Representant o agent comercial.
 • Encarregada / encarregat de botiga o de secció d'un comerç.
 • Coordinador / coordinadora de comercials.
 • Supervisor / supervisora de telemarketing.
 • Aparadorista comercial.
 • Dissenyador / dissenyadora d'espais comercials.
 • Responsable de promocions punt de venda.
 • Especialista en implantació d'espais comercials.
ON TREBALLA
 • En empreses de qualsevol sector productiu.
 • En àmbit públic i privat.
Fitxa TodoFP Mòduls professionals IES Berenguer d'Anoia Els mòduls del 1r curs són comuns al 1r curs del cicle de Màrqueting i publicitat. Més informació sobre la modalitat DUAL Vídeo IES Berenguer d'Anoia DUAL 1 Vídeo IES Berenguer d'Anoia DUAL 2

Comerç internacional

Grau Superior A DISTÀNCIA

+info

Tècnic o Tècnica superior en Comerç internacional - A distància Perfil professional COMPETÈNCIA PROFESSIONAL Planificar i gestionar els processos d'importació/exportació i introducció/expedició de mercaderies. Realitza funcions de planificació, organització, gestió i assessorament d'activitats de comerç internacional.Tècnica/tècnic en comerç exterior. DE QUÈ TREBALLA

 • Tècnica/tècnic en comerç exterior.
 • Tècnica/tècnic d'operacions exteriors d'entitats financeres i d'assegurances.
 • Assistent o adjunt/adjunta de comerç internacional.
 • Agent de comerç internacional.
 • Tècnica / tècnic de màrqueting internacional.
 • Tècnica / tècnic de venda internacional.
 • Coordinador / coordinadora logístic.
 • Transitari / transitària.
 • Consignatari / consignatària de vaixells.
 • Operador / operadora logístic..
 • Tècnica / tècnic en logística de l'transport.
 • Tècnica / tècnic en logística inversa.
ON TREBALLA
 • En empreses de qualsevol sector productiu.
 • En àmbit públic i privat.
Fitxa TodoFP Mòduls professionals de l'IES Berenguer d'Anoia Els mòduls del 1r curs són comuns al 1r curs del cicle de Transport i logística. Més informació sobre l'FP a distància

+info

Títol professional bàsic en serveis comercials Perfil professional COMPETÈNCIA PROFESSIONAL Realitzar operacions auxiliars de comercialització, «merchandising» i emmagatzematge de productes i mercaderies, així com les operacions de tractament de dades relacionades. DE QUÈ TREBALLA

 • Auxiliar de dependent de comerç.
 • Auxiliar d'animació del punt de venda.
 • Empleada / empleat de reposició.
 • Caixera / caixer.
 • Operària / operari de comandes.
 • Carretonera / carreter de recepció i expedició.
 • Operària / operari de logística.
 • Auxiliar d'informació.
ON TREBALLA
 • Empreses de distribució comercial majoristes: centrals de compres, mercats centrals de proveïments, "autoservei a l'engròs"...
 • Empreses de distribució comercial minoristes: comerços, supermercats, hipermercats i grans superfícies comercials.
 • Departaments comercials.
 • Magatzems d'empreses d'altres sectors productius.
Fitxa TodoFP Mòduls professionals IES Berenguer d'Anoia

+info

Tècnic o Tècnica en Màrqueting i publicitat Perfil professional COMPETÈNCIA PROFESSIONAL Definir i fer el seguiment de les polítiques de màrqueting basades en estudis comercials i promocionar i publicitar productes i/o serveis en els mitjans i suports de comunicació adequats, elaborant els materials publipromocionals necessaris. Realitza funcions de planificació, organització i gestió d'activitats de màrqueting, investigació comercial, publicitat i relacions públiques DE QUÈ TREBALLA

 • Assistent del cap/cap de producte.
 • Tècnica / tècnic de Màrqueting.
 • Tècnica / tècnic en Publicitat.
 • Tècnica / tècnic en Relacions Públiques.
 • Organitzador / organitzadora d'esdeveniments de màrqueting i comunicació.
 • Auxiliar de mitjans en empreses de publicitat.
 • Controlador / controladora d'emissió en mitjans de comunicació.
 • Tècnica / tècnic en estudis de mercat i opinió pública.
ON TREBALLA
 • En empreses de qualsevol sector productiu.
 • En àmbit públic i privat.
Fitxa TodoFP Mòduls professionals IES Berenguer d'Anoia Els mòduls del 1r curs són comuns al 1r curs del cicle de Gestió de vendes i espais comercials.

Accés a ofertes de feina

RECERCA DE FEINA

Carta de presentació i CV

Entrevistes

Autocandidatura

Autoocupació

Treballar a Europa

FOL

Sector Privat

Sector Públic

RECURSOS

IDI EmprènInca

Cambra de comerç

PalmaActiva

Iemprèn

TREBALLAR:EMPRESES

Activitats comercials

Grau Mitjà

Màrqueting i publicitat

Grau Superior

Transport i logística

Grau Superior

Serveis comercials

Formació Professional Bàsica

Gestió de vendes i espais comercials

Grau Superior DUAL

Comerç internacional

Grau Superior A DISTÀNCIA

I tu... què faràs?