Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

בית מדרש כיתתי ט'8

מחשבת ישראל - מעיין בן אבו

לומדים ומלמדים

רכישת ידע מעמיק בנושא מוגדר, והוראתו לעמיתים בדרכים מגוונות

יצירת מוטיבציה ללמידה מעמיקה של התכנים בתחום-הדעת

מטרות התכנית

העברת הידע והקנייתו לאחרים

חשיפה לדרכי הוראה שונות

פיתוח אחריות והעצמת התלמידים

חלוקה לקבוצות ולוח זמנים

רשימת נושאים - אות באות

מחוון להערכת התהליך

מה עלי לעשות

מטרות התכנית

מצגת לדוגמה

רפלקציה אישית

רפלקציית עמיתים

INDEX

מלאו רפלקציה אישית על התהליך

מלמדים את התלמידים בכיתה

הציגו דילמה אקטואלית

הדגימו למורה וקבלו אישור

משימת רשות- בונוס

בחרו את הנושא שעליו תרצו ללמוד וללמד

מה עלי לעשות

לבחור נושא ושותפים

THANKS!

Lorem ipsum dolor