Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Добри СТЕМ практики од наставата по математика и креирање на дигитални ресурси

Вебинар во организација на DIG-ED

м-р. Силвана Ј Бинова

27.01.2021

The work presented in this document has received funding from the European Union’s H2020 research and innovation programme – project Scientix 4 (Grant agreement N. 101000063), coordinated by European Schoolnet (EUN). The content of the document is the sole responsibility of the organizer and it does not represent the opinion of the European Commission (EC), and the EC is not responsible for any use that might be made of information contained.

"Многу идеи растат подобро кога се споделени со други умови, отколку во умот во кој се појавиле."

Oliver Wendell Holmes

<<Добри СТЕМ практики во онлајн настава по математика и креирање дигитални ресурси>>| <<Силвана Ј Бинова>> <<27.01.2021>> | <<online>> <<Scientix и DIG-ED>>

1

2

3

Интерактивни дигитални ресурси

Добри практики

Scientix

Примери од добри практики за популаризација на математиката со атрактивни содржини.

Придобивки и можности со користење на Scientix ресурси и Scientix Moodle.

<<Добри СТЕМ практики во онлајн настава по математика и креирање дигитални ресурси>>| <<Силвана Ј Бинова>> <<27.01.2021>> | <<online>> <<Scientix и DIG-ED>>

Какви дигитални ресурси ни се потребни?
Примери креирани со Genially, LiveWorksheets i MS Forms

Содржина на презентацијата

Интерактивни дигитални ресурси

01

<<Добри СТЕМ практики во онлајн настава по математика и креирање дигитални ресурси>>| <<Силвана Ј Бинова>> <<27.01.2021>> | <<online>> <<Scientix и DIG-ED>>

Како компилација од дигитални матријали за учење во еден пакет кој нуди:

- мотивација и потикнување за учење;
- содржини и активности за учење во кое ученикот е во центар;
- задачи за вежбање;
- проверка на разбирањето и повратна информација;
- активности за развивање на вештини од повисоки нивоа;
....
....

ИНТЕРАКТИВНИ ДИГИТАЛНИ РЕСУРСИ

Што, како...?

<<Добри СТЕМ практики во онлајн настава по математика и креирање дигитални ресурси>>| <<Силвана Ј Бинова>> <<27.01.2021>> | <<online>> <<Scientix и DIG-ED>>

За учениците

За наставникот

- достапни (независно од уредот);

- едноставни за следење (кориснички сметки, лозинки);
- можност за флексибилно следење;
- атрактивни;

- достапна (без ограничувања);
- едноставни за креирање на содржини;
- можност за сеопфатност на активности (мотивација, учење, повратна информација);
- лесна интеграција (во и со други);
- начини на споделување;

<<Добри СТЕМ практики во онлајн настава по математика и креирање дигитални ресурси>>| <<Силвана Ј Бинова>> <<27.01.2021>> | <<online>> <<Scientix и DIG-ED>>

Комбинација од

За трансформација на "традиционалните" работните листови во интерактивни онлајн задачи со можност за самопроверка но и достава до наставник.

<<Добри СТЕМ практики во онлајн настава по математика и креирање дигитални ресурси>>| <<Силвана Ј Бинова>> <<27.01.2021>> | <<online>> <<Scientix и DIG-ED>>

Платформа за креирање интерактивни содржини.

За креирање на прашалници, квизови со можност за преглед и анализа на резултати во реално време.

За усвојување основни знаења и вештини Проценти- Тема Број и решавање проблеми 2П (6одд.)


ИНТЕРАКТИВНИ ДИГИТАЛНИ СОДРЖИНИ

Дел од целина запишан како процент

<<Добри СТЕМ практики во онлајн настава по математика и креирање дигитални ресурси>>| <<Силвана Ј Бинова>> <<27.01.2021>> | <<online>> <<Scientix и DIG-ED>>

Креирање интерактивни дигитални содржини за постигнување комплексни цели (на Петиот семинар Математика и примени)

<<Добри СТЕМ практики во онлајн настава по математика и креирање дигитални ресурси>>| <<Силвана Ј Бинова>> <<27.01.2021>> | <<online>> <<Scientix и DIG-ED>>

За усвојување знаења и вештини од повисоки нивоа

Бројни низи и геометриски претставувања- Тема Алгебра и решавање проблеми 2П (7одд.)

ИНТЕРАКТИВНИ ДИГИТАЛНИ СОДРЖИНИ

Број на квадрати на шаховска табла

<<Добри СТЕМ практики во онлајн настава по математика и креирање дигитални ресурси>>| <<Силвана Ј Бинова>> <<27.01.2021>> | <<online>> <<Scientix и DIG-ED>>

За усвојување знаења и вештини од повисоки нивоа

Формули и променливи (Пикова теорема)- Тема Алгебра и решавање проблеми 2П (9одд.)

ИНТЕРАКТИВНИ ДИГИТАЛНИ СОДРЖИНИ

Пикова теорема

<<Добри СТЕМ практики во онлајн настава по математика и креирање дигитални ресурси>>| <<Силвана Ј Бинова>> <<27.01.2021>> | <<online>> <<Scientix и DIG-ED>>

Добри практики

02

<<Добри СТЕМ практики во онлајн настава по математика и креирање дигитални ресурси>>| <<Силвана Ј Бинова>> <<27.01.2021>> | <<online>> <<Scientix и DIG-ED>>

Луда железница и чудни форми од лента

Вон-наставна активност реализирана за одбележување на Недела на математиката 2019 и демонстрација на Месец на наука 2019.


Цел - учениците да се запознаат со поинакви а сепак "математички" површини и форми од оние кои ги среќаваат во редовната настава.

<<Добри СТЕМ практики во онлајн настава по математика и креирање дигитални ресурси>>| <<Силвана Ј Бинова>> <<27.01.2021>> | <<online>> <<Scientix и DIG-ED>>

+повеќе

Квадратна фрактална снегулка и квадратна фрактална површина на Кох

Демонстрација на Месец на наука 2019.

Цел - да се истражат и презентираат математичките својства на геометриските фрактали (периметар и плоштина на Квадратна фрактална снегулка на Кох и плоштина и волумен на Квадратна фрактална површина на Кох).
Можност за примена во редовна настава - внатрешна интеграција на цели за периметар, плоштина и волумен на сложени форми, бројни и алгебарски низи и формули.

<<Добри СТЕМ практики во онлајн настава по математика и креирање дигитални ресурси>>| <<Силвана Ј Бинова>> <<27.01.2021>> | <<online>> <<Scientix и DIG-ED>>

+повеќе

Моаре (Moire) интерферентни геометриски шаблони

Демонстрација на Месец на наука 2019.


Цел - да се поттикне размислување и реазбирање за поврзаноста на графиката и математиката.

Можност за примена во редовна настава - примена на геометриски трансформации (ротација и транслација).

<<Добри СТЕМ практики во онлајн настава по математика и креирање дигитални ресурси>>| <<Силвана Ј Бинова>> <<27.01.2021>> | <<online>> <<Scientix и DIG-ED>>

+повеќе

Пишување "тајни пораки'

Вон-наставна активност реализирана за одбележување на Недела на математиката 2018 и демонстрација на Месец на наука 2018.


Цел - со игра и авантура да се воведат во бројни системи со различна основа и криптографија.

<<Добри СТЕМ практики во онлајн настава по математика и креирање дигитални ресурси>>| <<Силвана Ј Бинова>> <<27.01.2021>> | <<online>> <<Scientix и DIG-ED>>

+повеќе

Ѕвезда многуаголници и прости броеви

Демонстрација на Месец на наука 2018.


Цел - плодната врска помеѓу математиката и уметноста, преку илустрирање на некои примени на геометријата што се користат во уметноста и идентификување на поврзаноста меѓу уметноста и аритметиката на прости броеви

Можност за примена во редовна настава - својства на многуаголници.

<<Добри СТЕМ практики во онлајн настава по математика и креирање дигитални ресурси>>| <<Силвана Ј Бинова>> <<27.01.2021>> | <<online>> <<Scientix и DIG-ED>>

Ајде да го откриеме Европскиот математички свет

eTwinning проект 2016-17.

Цел - да се насочат учениците да размислуваат математички и да го моделираат математички светот околу нив, да им се помогне да ја согледаат ги согледаат различностите како генератор на знаења и креативни капацитети во современото општество.

Можност за примена во редовна настава - ротациаона и осна симетрија (7одд).

<<Добри СТЕМ практики во онлајн настава по математика и креирање дигитални ресурси>>| <<Силвана Ј Бинова>> <<27.01.2021>> | <<online>> <<Scientix и DIG-ED>>

Scientix

03

<<Добри СТЕМ практики во онлајн настава по математика и креирање дигитални ресурси>>| <<Силвана Ј Бинова>> <<27.01.2021>> | <<online>> <<Scientix и DIG-ED>>

<<Добри СТЕМ практики во онлајн настава по математика и креирање дигитални ресурси>>| <<Силвана Ј Бинова>> <<27.01.2021>> | <<online>> <<Scientix и DIG-ED>>

Scientix заедница

Scientix активности "во живо"

<<Добри СТЕМ практики во онлајн настава по математика и креирање дигитални ресурси>>| <<Силвана Ј Бинова>> <<27.01.2021>> | <<online>> <<Scientix и DIG-ED>>

Scientix ресурси

<<Добри СТЕМ практики во онлајн настава по математика и креирање дигитални ресурси>>| <<Силвана Ј Бинова>> <<27.01.2021>> | <<online>> <<Scientix и DIG-ED>>

Scientix ресурси

<<Добри СТЕМ практики во онлајн настава по математика и креирање дигитални ресурси>>| <<Силвана Ј Бинова>> <<27.01.2021>> | <<online>> <<Scientix и DIG-ED>>

Scientix Moodle -најава на нов курс

Благодарам