Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

El programari
MOODLE a
l'IES Sta. Margalida

IES Sta. Margalida
Data 2 1 gener 2021 20 hores
Curs 20-21
Assessor Xisco Delacio
Coordinador Joan Miquel Font

Índex

01. Fases

03. Objectius-continguts

06. Avaluació- Certificació

00. Calendari

04. Metodologia

02. Convocatòria

05. Compromisos

07. Persona experta

.

01 Calendari

Els dijous de 15 a 17 h.


Convocatòria

02


+ Consolidar el coneixement de la plataforma Moodle.
+ Fer ús de la plataforma per posar en pràctica a l'aula.


Objectius

Continguts

Objectius-Continguts

03

Moodle com a plataforma virtual.


Optimització de recursos de la plataforma.

Presentació i avaluació de tasques.

Codi

Metodologia

04

La fase presencial ha de combinar un suport teòric, la preparació i anàlisi del treball a l'aula i els aspectes avaluadors,

i promoure la participació activa. A la posada en comú s'optarà per fer una videoconferència que comptarà com a
fase presencial. En la fase a distància, els participants hauran d'interactuar entre ells i amb els formadors a partir de
les tasques proposades a l'aula Moodle.

INFO

Fases

00

Vídeo Cep Menorca

Fase 2

Contrast amb expert

o

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Fase 3

Objectius i disseny de la tasca

Fase 1

01

02

Materialització de la proposta

Fase 4 i 5

Experimentació i aplicació de la proposta

03

06

04

05

Fase 6

Avaluació

Compromisos

05

Assessor-a

 • Assessorar en el disseny, el desenvolupament i l'avaluació de les activitats.
 • Gestionar l'expedient econòmic i administratiu del programa formatiu.
 • Programar i gestionar les ponències externes, si s'escau.
 • Organitzar i coordinar la feina, en col·laboració amb la persona que coordini el programa.
 • ·Col·laboració amb la persona que coordini el programa.
 • Assessorar i dinamitzar les sessions de formació al centre.
 • Avaluar, conjuntament amb la persona coordindadora, les activitats duites a terme i les persones que hi participin amb criteris de qualitat, transferència i funcionalitat.
 • Gestionar les certificacions pertinents per al reconeixement de la formació.

Compromisos

05

Coordinador-a

 • Coordinar l'elaboració del programa de formació.
 • Vetllar pel compliment dels acords adoptats amb el centre de professorat per a la implementació del programa de formació.
 • Convocar les sessions de formació.
 • Organitzar i coordinar el treball, en col·laboració amb la persona assessora de formació del centre de professorat designada a l'efecte.
 • Encarregar-se de les signatures d'assistència a les activitats formatives.
 • Fer difusió dels aspectes més importants de la formació a la comunitat educativa.
 • Elaborar i lliurar la memòria final d'avaluació del programa formatiu.

Compromisos

05

Participants

 • Puntualitat a l'inici i al final de les sessions.
 • Desenvolupar l'activitat d'acord amb el compromís adquirit en la presentació de la formació.
 • Elaborar una proposta didàctica per aplicar a l'aula i establir els criteris de valoració de la pràctica.
 • Aplicar a l'aula la proposta i, a partir dels criteris d'observació elaborats, valorar els resultats.
 • Compartir amb els participants l'aplicació a l'aula i la seva valoració.
 • Documentar i analitzar les experiències educartives per facilitar-ne la difusió a la plana web: www.formacioinnovacio.cat
 • Participar activament en les sessions de formació.
 • Per ser apte ( obtenir certficació), assistir un mínim del 85% de les sessions presencials i dur a terme les propostes realitzades.

Avaluació-Certificació

06

Realització i entrega de tasques

Tasques

Formar part de la construcció activa de coneixement.

Participació activa

Assistència mínima del 85 % del total de les hores de la formació.

Assistència

Des del dia de finalització del curs cumplimentar el qüestionari.

Qüestionari Portal Personal

INFO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Toni Vilaret.

07

Toni Vilaret Noguera. Llicenciat en Biologia i Bioquímica. Google Educator Certificate Level 1 i administrador de Gsuite. Coordinador de formació i director de l'Institut d'Ensenyaments a Distància de les Illes Balears (IEDIB)Gràcies per la vostra atenció!