Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

2008

Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna, Uniwersytet Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, Wydział Humanistyczny - studia licencjackie

Tytuł pracy dyplomowej: „Cechy nowomowy w strukturze współczesnej wypowiedzi dziennikarskiej”. Praca wyróżniona w konkursie Dziekana Wydziału Humanistycznego na najlepszą pracę dyplomową w r. akad. 2007/2008.

2010

Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna, Uniwersytet Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, Wydział Humanistyczny - studia magisterskie

Tytuł pracy dyplomowej: „Politycy i media: analiza strukturalno-tematyczna wybranych blogów polityków”.

2011

Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna, Uniwersytet Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, Wydział Nauk Społecznych - studia licencjackie

Tytuł pracy dyplomowej: „Komunikowanie się dzieci z wykorzystaniem telefonu komórkowego jako środka masowego przekazu”. Praca wyróżniona w konkursie Dziekana Wydziału Nauk Społecznych w r. akad. 2010/2011.

2012

Logopedia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, Wydział Nauk Społecznych - studia podyplomowe

Tytuł pracy dyplomowej: „Profilaktyka logopedyczna a rozwój mowy dzieci – projekt badawczy grupowych zajęć logopedycznych w przedszkolu”.

2020

Pedagogika, Uniwersytet Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, Wydział Nauk Społecznych - studia doktoranckie

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Komunikacja w Internecie – nowe oblicze kultury dziecięcej”. Praca przygotowana pod kierunkiem dr hab. Marzenny Nowickiej, prof. UWM, oraz promotor pomocniczej dr hab. Aliny Kalinowskiej-Iżykowskiej. 21 lutego 2020 roku Rada Naukowa Dyscypliny Pedagogika Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora oraz uchwałę w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej.

Edukacja

Doświadczenie zawodowe

nauczyciel – wychowawca oraz logopeda w Niepublicznym Przedszkolu „Radosny Zakątek” w Myszyńcu

2011-2012

nauczyciel wychowania przedszkolnego w Niepublicznym Przedszkolu „Akademia Prymusa” w Olsztynie

Joanna Dziekońska

pracownik badawczo-dydaktyczny

dr, adiunkt w Katedrze Dydaktyki i Wczesnej Edukacjina Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Prowadzone przedmioty

kultura języka, podstawy edukacji polonistycznej, kształcenie polonistyczne, elementy logopedii, podstawy logopedii, żywe słowo w pracy z dzieckiem, praktyka śródroczna w szkole

Zainteresowania badawcze

konferencje

Wyróżnienia

funkcje

publikacje

2012-2015

2015 - nadal

pracownik badawczo-dydaktyczny w Katedrze Dydaktyki i Wczesnej Edukacji

implikacje funkcjonowania współczesnych dzieci w kulturze cyfrowej , rozwój i oddziaływanie nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych , e-kultura dziecięca, komunikacja dzieci w internecie, edukacja w cyfrowej rzeczywistości

Hobby

podróże, książki, muzyka, polityka

1

2

3

4

5

1. Kiklewicz A., Zdunek J. (2008), Cechy nowomowy we współczesnych polskich tekstach prasowych. W: A. Kiklewicz, S. Ważnik (red.), „Palanistyka - Polonistika – Polonistyka”, Mińsk, s. 205-231, ISBN 978-985-442-653-2. 2. Zdunek J. (2011), Politycy w mediach: analiza strukturalno-tematyczna wybranych blogów polityków. W: J. Piwowar (red. nauk.), Od znaku do znaku. Prace naukowe absolwentów Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Wydawca Centrum Badań Europy Wschodniej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn, s. 113-143, ISBN 978-83-61605-48-5. 3. Zdunek J. (2011), Ku stabilizacji czy zmianie – rzecz o socjalizacji w szkolnym wydaniu. „Problemy wczesnej edukacji”, nr 1(15), s. 147-152, ISSN 1734-1582. 4. Zdunek J. (2012), O jakości kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji, czyli po co młodym pedagogom praktyka? W: M. Krzemiński, B. Moraczewska (red. nauk), Praktyki pedagogiczne ważnym ogniwem w procesie kształcenia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Teoretyczne i praktyczne aspekty kształcenia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, t.1, , Włocławek, s. 127-151, ISBN 978-83-60607-39-8. 5. Dziekońska J. (2012), „Komórka” w klasie - o roli nowych mediów w życiu współczesnego dziecka. W: M. Kowalik-Olubińska (red. nauk.), Dzieciństwo i wczesna edukacja w dynamicznie zmieniającym się świecie, Toruń, s. 98-124, ISBN 978-83-7780-565-7. 6. Dziekońska J. (2014), Dziecko niewidocznej cywilizacji - o współczesnej komunikacji małego dziecka za pośrednictwem nowych mediów. W: H. Krauze-Sikorska, M. Klichowski, A. Basińska (red. nauk.), CHILDREN IN THE POSTMODERN WORLD. CULTURE – MEDIA – SOCIAL INEQUALITY, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, s. 49-75, ISBN 978-83-232-2634-5, ISSN 0083-4254. 7. Dziekońska J. (2014), Między lanserem a profesjonalistą – o blogerach-politykach w kontekście jakości współczesnej komunikacji politycznej. W: M. Łyszczarz, S. M. Marcinkiewicz, M. Sokołowski (red.), Kreowanie przestrzeni społecznej w cyfrowym świecie. Wpływ mediów na rzeczywistość polityczną oraz funkcjonowanie ruchów społecznych i religijnych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 81-105, ISBN 978-83-7780-855-9. 8. Dziekońska J. (2014), Komunikacja »cyfrowych tubylców« zapośredniczona przez telefon komórkowy. „Problemy Wczesnej Edukacji”, nr 1(24), s. 82-94, ISSN 1734-1582. 9. Dziekońska J. (2014), Dziecko w obliczu hegemonii nowych mediów. W: I. Staszkiewicz-Grabarczyk i M. Dankowska-Kosman (red. nauk.), Problemy społeczne wynikające z powszechności mediów. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie, Warszawa, s. 23-44, ISBN 978-83-61121-79-4. 10. Dziekońska J. (2014), Nauczyciel w obliczu współczesności – uszlachetniony autorytet czy uwiedziony konformista. W: M. Kołodziejski (red. nauk.), Twórczość codzienna w kształceniu i wychowaniu. Wyd. Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora, Pułtusk, s. 189-200, ISBN 978-83-7549-191-3. 11. Dziekońska J. (2014), Aktualność korczakowskiego wezwania do bycia nauczycielem »na serio« w kształceniu współczesnych pedagogów. W: M. Nowicka (red.), W dialogu z Korczakiem. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn, s. 119-147, ISBN 978-83-7299-8. 12. Dziekońska J., Karoń J. (2015), W poszukiwaniu wspólnego języka. Sprawozdanie z Konferencji Naukowej: Pomyśleć szkołę inaczej/ (Re)thinking school. Uniwersytet Gdański, 25-26 września 2015 r. „Problemy Wczesnej Edukacji", 3 (30), s. 129-137, ISSN: 1734-1582. 13. Dziekońska J. (2016), Egzemplifikacje funkcjonowania dziecka we współczesnej przestrzeni zapośredniczonej - o mediach, cyfrowych tubylcach i remiksie kulturowym. W: M. Butkiewicz, A. Gralczyk, K. Marcyński (red. nauk.), Dziecko w mediach, Warszawa, Dom Wydawniczy ELIPSA, s. 463-486, ISBN: 978-83-8017-000-1. 14. Łachacz T., Dziekońska J. (2016), Between autonomy and enslavement - challenges and risks of the functioning of the net generation. W: V. Vicen MeDunarodni naucni zbornik. Pravo Ekonomija Menadnment. BaAcki Petrovac: Srpsko razvojno udruLzenje, s. 155-165, ISBN: 978-86-80394-06-0. 15. Dziekońska J. (2017), ЦИФРОВОЙ АБОРИГЕН И ЕГО СЕТЕВЫЕ ДВОРЫ. W: „Podgotovka pedagogov : problemy i perspektivy (pol'skij i rossijskij opyt) : sbornik statej”. Izdatel'stvo Baltijskogo federal'nogo universiteta im. I. Kanta, Kaliningrad, s. 53-65, 978-5-9971-0452-8. 16. Łachacz T., Dziekońska J. (2017), In the network doubts and perspectives. Consequences of the digitization of modern socjety. „Internal Security”, vol. 9, s. 7-20, ISSN 2080-5268. 17. Dziekońska J. (2018), Sieciowe podwórka cyfrowych tubylców. Doniesienie z badań. W: M. Nowicka, J. Dziekońska (red. nauk), Cyfrowy tubylec w szkole - diagnozy i otwarcia. Tom I: Współczesny uczeń a dydaktyka 2.0. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. s. 49-66, ISBN 978-83-8019-821-0. 18. Nowicka M., Dziekońska J. (red. nauk.) (2018), Cyfrowy tubylec w szkole - diagnozy i otwarcia. Tom I: Współczesny uczeń a dydaktyka 2.0. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2018, ISBN 978-83-8019-821-0. 19. Dziekońska J. (2018), Zostań MovieStarPlanet! - czyli o partycypacji kultury dziecięcej w kulturze cyfrowej. „Problemy Wczesnej Edukacji”, 2 (41), s. 89-99, ISSN: 1734-1582, https://doi.org/10.26881/pwe.2018.41.09. 20. Nowicka M., Dziekońska J. (red. nauk.) (2018), Cyfrowy tubylec w szkole - diagnozy i otwarcia. Tom II: Nauczyciel a nowe technologie w szkole. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, ISBN 978-83-66220-03-4. 21. Sławińska M., Dziekońska J. (2018), Usprawnianie mowy dziecka jako zaniedbana przestrzeń pracy nauczyciela przedszkola. W: M. Osowicka-Kondratowicz (red.), Logopedia. Z zagadnień kształcenia, teorii i praktyki oraz zawodu. Wydawnictwo UWM, Olsztyn, ISBN 978-83-8100-147-2. 22. Dziekońska J. (2019), Obraz szkoły w e-kulturze dziecięcej. Analiza komunikacji internetowej dzieci w wybranych miejscach sieciowych. W: M. Nowicka, J. Dziekońska (red.), Cyfrowy tubylec w szkole. Diagnozy i otwarcia. Tom 3: Mediatyzacja przestrzeni szkoły – tropy badawcze i implementacje, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, ISBN 978-83-66220-36-2. 23. Nowicka M., Dziekońska J. (red.) (2019), Cyfrowy tubylec w szkole. Diagnozy i otwarcia. Tom 3: Mediatyzacja przestrzeni szkoły – tropy badawcze i implementacje, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2019. ISBN 978-83-66220-36-2. 24. Dziekońska, J. (2020), Rekonstrukcja przejawów e-kultury dziecięcej generowanej w cyfrowej przestrzeni bycia razem. Doniesienie z badań netnograficznych. „Problemy Wczesnej Edukacji”, nr 50(3), s. 86-96, ISSN: 1734-1582, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/5053. 25. Dziekońska J. (2020), Kultura dziecięca w internecie. Studium netnograficzne. Wydawnictwo Warmińsko-Mazurskie w Olsztynie, Olsztyn 2020. ISBN 978-83-8100-234-9. 26. Nowicka M., Dziekońska J. (red.) (2021), Cyfrowy tubylec w szkole. Diagnozy i otwarcia. Tom 4: Edukacja zdalna w cieniu pandemii - wielogłos akademicki, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2021, ISBN 978-83-8180-558-2. 27. Dziekońska J. (2021), Wspólnota działania dzieci w internecie - o wykorzystaniu potencjału zanurzenia uczniów w nowoczesne technologie na gruncie dydaktyki. W: M. Nowicka, J. Dziekońska (red.) (2021), Cyfrowy tubylec w szkole. Diagnozy i otwarcia. Tom 4: Edukacja zdalna w cieniu pandemii - wielogłos akademicki, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2021, ISBN 978-83-8180-558-2. 28. Dziekońska J. (2021), Sprawozdanie z obchodów jubileuszu 40-lecia Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Olsztyn, 25 października 2021 roku. "Przegląd Historyczno-Oświatowy" 64 (3-4), s. 175-177. 29. Dziekońska Joanna (2021), Wspólnota działania dzieci w internecie - o wykorzystaniu potencjału zanurzenia uczniów w nowoczesne technologie na gruncie dydaktyki, W: Cyfrowy tubylec w szkole - diagnozy i otwarcia. T. 4, Edukacja zdalna w cieniu pandemii - wielogłos akademicki / Nowicka Marzenna, Dziekońska Joanna (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, ISBN 978-83-8180-558-2, s. 228-243. 30. Nowicka Marzenna, Dziekońska Joanna (red.) (2021), Cyfrowy tubylec w szkole - diagnozy i otwarcia. T. 4, Edukacja zdalna w cieniu pandemii - wielogłos akademicki, Wydawnictwo Adam Marszałek, ISBN 978-83-8180-558-2. 31. Dziekońska Joanna (2023), Z trzepaka na TikToka - czyli na tropach nowych przestrzeni dzieciństwa. Doniesienie z badań fokusowych, "Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce", vol. 18, nr 2, 2023, s. 9-17, DOI:10.35765/eetp.2023.1869.01 32. Dziekońska Joanna (2023), The Experience of Participating in the Digital Community as the Essence of Childrens Everyday Life. Research Report, "Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne", Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, vol. 17, nr 2, 2023, s. 103-117, DOI:10.18778/2450-4491.17.08. 33. Dziekońska Joanna (2023), Cyfrowy tubylec w przestrzeni edukacyjnej- nowe otwarcia. Sprawozdanie z VI Konferencji Naukowej z cyklu Dziecko- cyfrowy tubylec w szkole. Problemy i wyzwania, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 12 grudnia 2022 r, "Problemy Wczesnej Edukacji", Uniwersytet Gdański; Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, vol. 56, nr 1, 2023, s. 253-256, DOI:10.26881/pwe.2023.56.17 34. Dziekońska Joanna (2023), Experiencing Hybrid Childhood in the Age of "Intensive Parenting" - Research Results. "Lubelski Rocznik Pedagogiczny", 42(4), 97-111. DOI: 10.17951/lrp.2023.42.4.97-111

1. Dziekońska J., referat pt. Współczesne dziecko w globalnym „medioświecie” – o użytkowaniu telefonów komórkowych przez trzecioklasistów wygłoszony podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. Edukacja współczesnego dziecka – wartość czy banał? zorganizowanej przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurki w Olsztynie, Wydział Nauk Społecznych, Katedrę Wczesnej Edukacji w dniach 15-16 czerwca 2011 r. 2. Dziekońska J., referat pt. Mały człowiek a kultura milczenia – o dziecięcej komunikacji za pomocą wiadomości SMS wygłoszony podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Świat małego dziecka – perspektywa interdyscyplinarna zorganizowanej przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, która odbyła się 18-19 kwietnia 2012 r. 3. Dziekońska J., referat pt. Pierwszy krok na drodze pedagogicznej przygody – doniesienia ze studenckich praktyk pedagogicznych szkole i przedszkolu wygłoszony podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu Praktyki pedagogiczne ważnym ogniwem w procesie kształcenia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, pt. Teoretyczne i praktyczne aspekty kształcenia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej zorganizowanej przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową we Włocławku w dniu 12 czerwca 2012 r. 4. Dziekońska J., referat pt. W poszukiwaniu powołania do nauczycielstwa – o znaczeniu praktyk studenckich w kontekście myśli Janusza Korczaka wygłoszony podczas Konferencji Naukowej pt. Korczak i współczesna szkoła zorganizowanej przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie – Katedra Wczesnej Edukacji w dniu 22 października 2012 r. 5. Dziekońska J., referat pt. Rozmowa bez słów - czyli o dziecięcej komunikacji w kontekście nowych mediów wygłoszony podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Dialog w rodzinie. Dobre praktyki zorganizowanej przez Katolicki Uniwersytet Lubelski, która odbyła się 16 stycznia 2013 r. w Lublinie. 6. Dziekońska J., referat pt. Dziecko w kulturze remiksu - o dziecięcem komunikowaniu zapośredniczonym przez telefon komórkowy wygłoszony podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Dziecko w mediach. Konferencja z cyklu "Warszawskie Dni Medialne", która odbyła się 8 maja 2013 r. w Warszawie. 7. Dziekońska J., referat pt. Między lanserem a profesjonalistą - o blogerach-politykach w kontekście jakości współczesnej komunikacji politycznej wygłoszony podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z udziałem gości zagranicznych pt. Nowe media i wyzwania współczesności, która odbyła się w dniach 16-17 maja 2013r. w Olsztynie. 8. Dziekońska J., referat pt. Egzemplifikacje mediatyzacji życia współczesnych dzieci - o doświadczeniach komunikacyjnych zapośredniczonych przez telefon komórkowy wygłoszony podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Problemy społeczne w mediach, która odbyła się 20 maja 2013 roku w Olsztynie. 9. Dziekońska J., referat pt. Pokolenie »klikaczy« - rzecz o dziecięcej komunikacji w kontekście nowych mediów wygłoszony podczas Ogólnopolskiej Konferencji pt. Społeczny kontekst rozwoju. Od dziecka do dorosłego, która odbyła się w dniach 27-29 maja 2013 roku w Gdańsku. 10. Dziekońska J., referat pt. Nauczyciel w obliczu współczesności - uszlachetniony autorytet czy uwiedziony konformista wygłoszony podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Twórczość codzienna w teorii i praktyce edukacyjnej zorganizowanej przez Wydział Pedagogiczny Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku w dn. 15-16 maja 2014 roku w Pułtusku. 11. Dziekońska J., referat pt. Nowy wymiar kultury dziecięcej tworzony w Internecie wygłoszony podczas Konferencji Naukowej „Pomyśleć szkołę inaczej// (Re)thinking school” zorganizowanej przez Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, w dniach 25-26 września 2015 r. w Gdańsku. 12. Dziekońska J., referat pt. Cyfrowi tubylcy i ich sieciowe podwórka wygłoszony podczas Konferencji Naukowej z cyklu Dziecko – cyfrowy tubylec w szkole. Problemy i wyzwania nt. Uczeń i jego cyfrowy świat, która odbyła się 9 kwietnia 2016r. w Olsztynie. 13. Dziekońska J., referat pt. Tropem śladów kultury dziecięcej w Internecie – analiza sieciowych podwórek użytkowanych przez dzieci wygłoszony podczas Konferencji Naukowej z cyklu „Dziecko – cyfrowy tubylec w szkole. Problemy i wyzwania” nt. „Uczeń i jego cyfrowy świat” (UWM w Olsztynie), Olsztyn, 7-8.04.2017. 14. Dziekońska J., referat pt. Internetowa kultura dziecięca na przykładzie komunikacji sieciowej w serwisie MovieStarPlanet wygłoszony podczas III Konferencji Naukowej z cyklu Dziecko – cyfrowy tubylec w szkole. Problemy i wyzwania nt. Szkoła w cyfrowej rzeczywistości, która odbyła się 17 marca 2018 r. w Olsztynie (UWM w Olsztynie, Wydział Nauk Społecznych). 15. Dziekońska J., referat pt. E-kultura dziecięca - analiza internetowej aktywności komunikacyjnej podejmowanej przez dzieci w wybranych miejscach sieciowych wygłoszony podczas X Konferencji Naukowej pt. „Media a edukacja. Człowiek – mediakreator”, która odbyła się w dniach 17-18 września 2018 r. w Poznaniu (UAM w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych). 16. Dziekońska J., referat pt. Edukacyjne konteksty e-kultury dziecięcej – czyli o kształceniu przyszłych nauczycieli w obliczu cyfrowej aktywności dzieci wygłoszony podczas V Konferencji Naukowej z cyklu Dziecko – cyfrowy tubylec w szkole. Problemy i wyzwania nt. Szkoła w cyfrowej rzeczywistości, która odbyła się 11 grudnia 2020 r. w Olsztynie (UWM w Olsztynie, Wydział Nauk Społecznych – konferencja online). 17. Dziekońska J., referat pt. O wspólnocie działania dzieci w internecie. Przykłady badań i implementacje dydaktyczne wygłoszony podczas XI Konferencji Naukowej pt. Media a edukacja. Przestrzeń relacji, która odbyła się 9-10 grudnia 2021 r. w Poznaniu (UAM w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych – konferencja online). 18. Dziekońska J., referat pt. Dziecięce zabawy w sieci, a uczniowskie doświadczenia w szkole – czyli o wspólnocie działania dzieci, specyfice relacji rówieśniczych i dydaktycznych odniesieniach wygłoszony podczas Konferencji Naukowej pt. Zmiany środowiska uczenia się we wczesnej edukacji podczas (i po) pandemii – badania, dialog, rozwojowe zasoby i codzienne praktyki, która odbyła się 13-14 maja 2022 w Kielcach (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Pedagogiki i Psychologii). 19. Udział w Nadzwyczajnym Kongresie pt. W Trosce o Edukację, który odbył się w Warszawie 2 lipca 2022 (Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, oddział w Dąbrowie Górniczej). 20. Dziekońska J., referat pt. W kierunku kultury innowacji cyfrowych w szkole – czyli w jaki sposób zaprojektować multimedialną lekcję wygłoszony podczas VI Konferencji Naukowej z cyklu: Dziecko - cyfrowy tubylec w szkole. Problemy i wyzwania, która odbyła się 12 grudnia 2022 w Olsztynie (konferencja online). 21. Dziekońska J., referat pt. Z trzepaka na Tik-Toka – czyli na tropach nowych przestrzeni dzieciństwa wygłoszony podczas Konferencji Naukowej pt. "Wczesna edukacja dziecka w kolażu teorii i praktyki nowej rzeczywistości", która odbyła się w dniach 21-23 kwietnia 2023 roku w Lublinie (organizator: Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Sekcja Edukacji Elementarnej KNP PAN).

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Nauk Społecznych ds. Promocji (2020-2024) Członek Rady Programowej kierunków: Pedagogika Wczesnej Edukacji oraz Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna (2020-nadal) Członek Wydziałowego Zespołu ds. Transferu Informacji (2020-2024) Członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego (2013-nadal) Sekretarz i członek Komitetu Organizacyjnego podczas sześciu konferencji naukowych z cyklu: "Dziecko - cyfrowy w szkole. Problemy i Wyzwania" (2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022) Członek Sekcji Edukacji Elementarnej Komitetu Nauk Pedagogicznych przy Polskiej Akademii Nauk (2022-nadal) Członek Polskiego Towarzystwa Logopedycznego (2023-nadal)

joanna.dziekonska@uwm.edu.pl

Katedra Dydaktyki i Wczesnej Edukacji ul. R. Prowachańskiego 13 10-447 Olsztyn pok. 304

2008 - wyróżnienie w konkursie Dziekana Wydziału Humanistycznego UWM w Olsztynie na najlepszą pracę dyplomową w r. akad. 2007/2008. 2011 - wyróżnienie w konkursie Dziekana Wydziału Nauk Społecznych UWM w Olsztynie na najlepszą pracę dyplomową w r. akad. 2010/2011. 2020 - wyróżnienie przez Radę Naukową Dyscypliny Pedagogika Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie rozprawy doktorskiej pt. Komunikacja w Internecie - nowe oblicze kultury dziecięcej. 2021 - laureatka w konkursie Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego na wyróżniającą się rozprawą doktorską za rok 2020: http://www.ptp-pl.org/pl/dzialalnosc/konkurs-rozprawy-doktorskie

https://www.youtube.com/watch?v=lxlcE6CZ5zs