Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

תנאי קבלה

ברוכים הבאים למגמת מדעי החברה

עינבל אריאלי

נירית בן יצחק

הדס ליבר-ילין

תומר מועלם

מורה למדעי החברה ורכזת תקשוב

מורה לכלכלה ורכזת אזרחות

מורה לפסיכולוגיה וסוציולוגיה

יועץ שכבת י"א ומורה לפסיכולוגיה

צוות המגמה

רכזת המגמה

מורה למדעי החברה

דבי זהבי

חיה דאלי

מורה לפסיכולוגיה וסוציולוגיה

+ מידע

פסיכולוגיה

פסיכולוגיה עוסקת במחקר של התנהגויות, רגשות ומחשבות של האדם. במהלך הלימודים אנו טועמים מספר תחומים בפסיכולוגיה דרכם אנו מנסים להבין את עצמנו ואת האנשים סביבנו. הלימוד הוא תיאורטי ומשלב הדגמות מחיי היום יום.


:תוכנית הלימודים כוללת נושאים

רגשות, ריגוש ולחץ

פסיכולוגיה קוגניטיבית- תפיסה, זיכרון, קשב, קבלת החלטות

פסיכולוגיה חיובית- חוסן, אושר ורווחה נפשית

פסיכולוגיה התפתחותית- שלבי התפתחות האדם

אישיות- התאוריות של פרויד ורוג'רס

פסיכולוגיה חברתית- עמדות, השפעה חברתית והתנהגות פרו-חברתית


+ מידע

סוציולוגיה

סוציולוגיה עוסקת בתהליכים חברתיים שמשפיעים עלינו. המושגים הנלמדים במהלך השנה מהווים בסיס להבנת תופעות ואירועים חברתיים רחבים המתרחשים בארץ ובעולם.


:תוכנית הלימודים כוללת התייחסות

תרבות ותרבויות משנה

משפחה- תפקידי המשפחה בעידן הפוסט-מודרני

קבוצה- מאפייני הקבוצה ומנהיגות

תהליך החיברות- השפעת סוכני החיברות על הפרט

+ מידע

כלכלה

מדע הכלכלה עוסק במכלול הפעילות האנושית, המכוונת להשגת האמצעים החומריים הדרושים לאדם לצורך קיומו ורווחתו. נעסוק בקשר בין עסקים, ממשלה וחברה. השיעורים כוללים יישום התאוריות שנלמדו על מקרים בחיי היום יום.

:בין הנושאים הנלמדים
ביקוש והצע
שוק מט"ח
עקומת התמורה
עוני ואי שוויון
גלובליזציה


+ מידע

עבודת החקר- יחידה חמישית

עבודת החקר הינה ברמה אקדמית. העבודה מבוצעת בקבוצה של 2 תלמידים בהנחייה צמודה של מורה המקצוע. התלמידים בוחרים נושא מתחום מדעי החברה המעניין אותם וחוקרים אותו מבחינה עיונית ומעשית.
תהליך העבודה יחידת החקר כולל:
בחירת נושא למחקר
ניסוח שאלת חקר
חיפוש חומר תיאורטי
כתיבה אקדמית של רקע תיאורטי
העלאת השערה ובדיקתה באמצעות כלי מחקר
הסקת מסקנות ונימוקן
הצגה גרפית של הממצאים