Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Documents i famílies

SIGNATURA DEL PI
A EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMARIA

Les famílies o tutors legals poden disposar d’un exemplar del PI si el sol·liciten.

A L'ESO I EL BATXILLERAT

Quan la família, tutors legals o l’alumne o alumna major d’edat han signat el PI, n’han de rebre una còpia degudament signada pel director o directora del centre.


Cal la conformitat de la família per aplicar el PI a un alumne/A?

És molt important que les famílies s’impliquin i se sentin escoltades durant tot el procés d’evolució de l’alumne. Les famílies tenen l’opció de no signar el PI després d’estar informades.

D’acord amb el Decret 150/2017, els pares, mares o tutors legals i l’alumne o alumna han d’estar informats del procés d’elaboració del PI i hi han de col·laborar en els acords i en el seu seguiment.

És l’equip docent i el personal d’atenció educativa qui aplica el PI d’acord amb el projecte educatiu de centre, en què s’estableixen les mesures i suports addicionals i intensius. En el cas que la família no hi estigui conforme, s’ha de fer constar en l’apartat del PI.


ESFERA

Què vol dir l’asterisc que apareix a la nota al peu de l’acta de qualificacions de l’avaluació final?

A l' Educació primària l’asterisc identifica que l’alumne o alumna ha estat avaluat amb criteris d’avaluació inferiors o superiors del nivell de referència que li correspon.


A l'ESO en les actes de les avaluacions finals cal indicar amb un asterisc (PI*) que l’alumne o alumna ha estat avaluat amb criteris d’avaluació corresponents a cursos anteriors o posteriors, d’acord amb els criteris especificats en el seu PI.Programació del PI

S’ha d’elaborar un PI per a un alumne a qui no s’apliquen criteris d’avaluació inferiors o superiors al curs que li correspon?

 • S’ha d’elaborar un PI per a un alumne o alumna sempre que sigui prescriptiu.
 • Cal que l’equip docent valori si l’alumne o alumna necessita una mesura intensiva encara que no se li apliquin criteris d’avaluació inferiors o superiors al nivell que cursa.

Quina és la referència per establir criteris d’avaluació del PI?

 • Els criteris d’avaluació del currículum són el referent per establir si l’alumne o alumna s’ha d’avaluar amb criteris superiors o inferiors als de la programació del grup-classe.
 • Un cop establerta aquesta pauta, els criteris d’avaluació del PI d’un alumne s’han de personalitzar a partir de la vinculació als criteris establerts per a la resta del grup-classe a la programació de les unitats o projectes didàctics.


Elaboració del PI

QUINS ALUMNES HAN DE TENIR PI?

INFANTIL, PRIMÀRIA I ESO
 • Presenten NEE
 • Nouvinguts o bé ja no assisteixen a l'aula d'acollida però reben suport lingüístic i social
 • Atesos en centres del Departament de Salut, en centres de justícia juvenil del
 • Departament de Justícia, o en centres de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, i no poden assistir als centres educatius regularment
 • Reducció de la durada dels estudis en qualsevol etapa
 • Simultaneïtat de l'ESO i altres ensenyaments de música o dansa, o que cursen ESO i tenen una dedicació significativa a l’esport
 • En el pas de l’educació primària a l’educació secundària, té informe de l’EAP de reconeixement de necessitats específiques de suport educatiu i es fa constar la necessitat
 • Excepcionalment, aquells alumnes que per assolir les competències bàsiques requereixin mesures addicionals i/o intensives
 • Quan s’hagi pres la de la decisió d’avaluar-los amb criteris d’avaluació inferiors o superiors als del nivell que els correspon
 • A Educació Infantil, pels alumnes d'origen estranger o nouvinguts no és obligatori elaborar un PI.
Batxillerat
 • Es troben en els supòsits establerts als cinc primers apartats del punt anterior.
 • Presenten trastorns d’aprenentatge o de comunicació, sempre que les seves necessitats educatives
  ho requereixin o mentre el PI sigui un requisit per presentar-se a les proves d’accés a estudis superiors.


QUI L'ELABORA, QUAN HA D'ESTAR FET?

QUI ÉS EL RESPONSABLE DE L'ELABORACIÓ I EL SEGUIMENT?

El tutor o tutora, amb la col·laboració de l’equip docent; l’assessorament dels serveis educatius, si escau, i de l’orientador del centre educatiu, i prenent en consideració els informes que aportin altres professionals i agents implicats. Així mateix, el tutor o tutora ha d’actuar com a principal interlocutor amb l’alumne o alumna i els pares, mares o tutors legals.

QUAN HA D'ESTAR ELABORAT?

En el termini màxim de dos mesos des de l’inici del curs acadèmic; des del moment en què la CAD en determini la necessitat; o des de la incorporació de l’alumne per trasllat de centre i/o perquè s’incorpora tardanament al sistema educatiu.


Pla de suport individualitzat

Models PI

QUINA DIFERÈNCIA HI HA ENTRE PI I PI*?

A l'ESO PODEM DIFERENCIAR ENTRE PI i PI*

Un PI* és aquell que a la proposta educativa s’apliquen criteris d’avaluació corresponents a cursos anteriors o posteriors al nivell que cursa l’alumne o alumna.


Un PI és aquell que a la proposta educativa no s’apliquen criteris d’avaluació corresponents a cursos anteriors o posteriors al nivell que cursa l’alumne o alumna, però que l’equip docent ha valorat elaborar un PI perquè l’alumne o alumna necessita una mesura addicional o intensiva (alumnat amb programes de diversificació curricular, amb trastorns d’aprenentatge o d’unitats d’escolarització compartida: UEC).


L’aplicació Esfer@ permet identificar amb un PI* aquells alumnes que han estat avaluats amb criteris d’avaluació corresponents a cursos anteriors o posteriors.


Introducció

Currículum etapes

Ordres d'avaluació

Avaluació del PI

COM S'AVALUA L'ALUMNAT AMB UN PI?

Com s’avaluen els alumnes amb un PI?
Mitjançant criteris d’avaluació inferiors o superiors als del nivell que els correspon com a referent per avaluar-los. En aquest casos, s’ha d’elaborar un PI que ha d’identificar, com a mínim, els àmbits o les àrees per als quals s’utilitzaran aquests criteris d’avaluació inferiors o superiors.
Es pot no avaluar algun àmbit, àrea o matèria en el cas d’un alumne o alumna amb PI?
PRIMÀRIA
L’Ordre és restrictiva a l’hora de no qualificar alguna matèria, es tracta d’una mesura excepcional i personalitzada.
Si es decideix que un alumne o alumna no serà avaluat d’una matèria, la decisió l’ha d’afectar exclusivament a ell i no a un grup, i aquesta decisió s’ha de revisar periòdicament.
SECUNDÀRIA
Només excepcionalment es pot prendre la decisió temporal de no avaluar algunes àrees en el cas d’alumnes de procedència estrangera que s’incorporen al sistema educatiu a Catalunya.

INFANTIL
PRIMÀRIASECUNDÀRIABATXILLERAT


ESTRUCTURA DEL CURRICULUM


PRIMÀRIA
SECUNDÀRIA