Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

„Bohater literackiw wersach wiersza ukryty”

Miejski Konkurs Poetycki

Konkurs został objęty honorowym patronatemPodlaskiego Kuratora Oświatyi Książnicy Podlaskiejim. Łukasza Górnickiegow Białymstoku

4

4

6

3

5

2

1

7

Cele konkursu

Organizator

Uczestnicy

Wymogi konkursowe

REGULAMIN KONKURSU

Dane osobowe - RODO

Postanowienia końcowe

Laureaci i nagrody

ORGANIZATOROrganizatorem Miejskiego Konkursu Poetyckiego "Bohater literacki w wersach wiersza ukryty"jest Szkoła Podstawowa nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku

CELE KONKURSU 1. Budzenie wrażliwości poetyckiej uczniów. 2. Rozwijanie kreatywnościi innowacyjności. 3. Znajomość utworów z literatury polskiej i światowej oraz umiejętność mówienia o nich. 4. Charakteryzowanie bohatera lektury.

UCZESTNICY1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV – VIII szkół podstawowychw Białymstoku.2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych: - klasy IV – VI, - klasy VII – VIII.

Wymogi konkursowe

1. Zadaniem uczestnika konkursu jest napisanie wiersza o bohaterze lektury.Tekst wiersza ma jak najpełniej prezentować postać literacką.

2. W kategorii klas IV – VI należy napisać wiersz o Nice Mickiewcz - bohaterce lektury "Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi" lub oStasiu Tarkowskim - bohaterze lektury "W pustyni i w puszczy".

3. W kategoriiklas VII – VIII wiersznależy napisać o MarkuWinicjuszu - bohaterze lektury "Quo vadis"lub oJanie Bytnarze (Rudym) - bohaterze lektury "Kamienie na szaniec".

Wymogi konkursowe

4. Każdy uczestnik może zgłosićdo konkursu jedną pracę własną, wcześniejniepublikowanąi nienagradzaną opatrzoną godłem zapisanym drukowanymiliteramiprzy prawej krawędzi u góry pierwszej strony pracy.

Wymogi konkursowe

5. Wiersz powinien liczyćco najmniej 12 wersów.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymienionych wyżej wymogów.

7. Wiersze prosimy dostarczyćtylko w wersji elektronicznej(w formie pliku Wordlub PDF)jako załącznik na adres mailowy------------->

konkurs.poetycki@sp50.bialystok.pl

Wymogi konkursowe

9. Prace nadesłane po terminie nie wezmą udziału w konkursie.

8. Wiersze należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2021 r.

Wymogi konkursowe

10. Pytania w sprawie konkursu należy kierować do koordynatora:Małgorzaty Ostrowskiej(e-mail: konkurs.poetycki@sp50.bialystok.pl)

11. Każda praca powinna zawierać załącznikw postaci wypełnionego FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGOdostępnego na stronie internetowejSzkoły Podstawowej nr 50.

Wymogi konkursowe

LINK DO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO

Prace bez wypełnionego i podpisanego formularza nie zostaną dopuszczone do konkursu. Wypełniony formularz należy zeskanować (ewentualnie zrobić zdjęcie) iprzesłać w formie elektronicznejw jednym mailu razem z pracą.

2. Przy ocenie wierszy będzie brana pod uwagę:zgodność z tematyką konkursu, oryginalne ujęcie tematu, umiejętność posługiwania się środkami poetyckimi, poprawność językowa.

Laureaci i nagrody

3. Lista laureatówzostanie umieszczona14 kwietnia 2021 r. na stronie Szkoły Podstawowej nr 50.

1. Prace konkursowe oceni Jury powołane przez Organizatora konkursu.

5. Wszyscy wyróżnieni uczestnicy konkursuotrzymają pamiątkowe dyplomy, a laureaci - atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Laureaci i nagrody

Dane osobowe - RODO

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowychZgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:1. Administratorem danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku; dane kontaktowe: 15-338 Białystok, ul. Pułaskiego 96, tel. +48 85 74 89 041, e-mail: sp50@um.bialystok.pl2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c RODO w celu: organizacji Miejskiego Konkursu Poetyckiego "Bohater literacki w wersach wiersza ukryty", publikacji imienia i nazwiska dziecka jako reprezentanta szkoły i uczestnika imprez szkolnych, innych działań, których organizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, 1104) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 880 i 1089, z 2018 poz. 650).3. Odbiorcami danych osobowych mogą być: lokalne media, patroni honorowi konkursu: Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Książnica Podlaska.4. Dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.5. Prawnym opiekunom ucznia przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących danego ucznia, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (w przypadkach określonych w art. 18 RODO).6. W trakcie przetwarzania danych nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.7. Rodzicom lub opiekunom prawnym ucznia przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO.8. Podanie danych osobowych jest wymogiem koniecznym dla wzięcia udziału w konkursie.

Postanowienia końcowe

1. Kwestie sporne rozstrzyga Organizator.2. Przesłanie pracy konkursowej wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym zawierającym zgodę na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu, w tym z wyrażeniem zgody przez rodziców/opiekunów prawnych nieletniego ucznia na przetwarzanie danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, adresu szkoły, do której uczęszcza uczestnik, przez Szkołę Podstawową nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku z siedzibą przy ul. Pułaskiego 96 w Białymstoku. Jest to również jednoznaczne z wyrażeniem zgody na zamieszczenie na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 50 i na stronach internetowych instytucji udzielających patronatu konkursowi danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, szkoły, do której uczęszcza oraz miejsca lub wyróżnienia przyznanego przez Jury konkursowe, a także zamieszczenia na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 50 i na stronach internetowych instytucji udzielających patronatu konkursowi fragmentów lub całości nadesłanej pracy konkursowej.3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych obowiązuje do momentu jej wycofania. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

Nauczyciele języka polskiegoSzkoły Podstawowej nr 50z Oddziałami Integracyjnymiim. Świętej Jadwigi Królowej Polskiw Białymstoku