Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

תכנית:הערב

נרשמיםכאן

ספרייהאונליין

איזה טיפוס של קפה אתה?

לחצו כאן

למפגשבשעה20:00

נשמח למשוב

אני רקשאלה (ותשובה)

מפגשי מדריכיםהערכה בית ספריתתשפ"א

מזכירות פדגוגיתמשרד החינוך

טופס דיווח עלמפגשי הדרכה

כניסהלקבוצות

ברוכים הבאים למרחב הפיזיטלי של מפגשי הערכה בית ספרית! מוזמנים להירשם בעמדת הרישוםנתכנס בשעה 20:00 בחדר הישיבות בלחיצה על הכפתור הצהוב (מסומן בחץ אדום)בתכנית:20:00 פתיחה ועדכונים20:05 תשובונים, מחוונים ומה שביניהם- צוות מכון סאלד20:35 מודלים להערכה פנימית- סבב 121:00 מודלים להערכה פנימית- סבב 221:25 מילוי משוב ולילה טוב :)לרשותכם- תוכלו למצוא בספריה שבמרחבהקלטות וחומרים נוספים מהמפגשים הקודמים

הקלטתמפגש ראשון

מצגת רוח הדבריםמפגש ראשון

כניסה מיטבית להדרכהיעל מלמד, שפ"י

מצגת מכון סאלדתשובונים, מחוונים ומה שביניהם

מצגת בניית מסוגלותיעל מלמד, שפ"י

הקלטתמפגש שני

פרקטיקותלהערכת תלמידיםאגף מו"פ

דוגמאות למחווניםאביב צמח

משאבים ופרקטיקות בנושא הערכהאתר האגף לפיתוח פדגוגיחינוך לחשיבה

התאמת תכניות הלימודיםבחירת המגזר- בחירת קבוצת תחומי הדעת- בכל תחום דעת מופיע- מודלים להערכה בית ספרית

לחבר נקודות לתמונה שלמהשלומית כסלו

מצגת ראמ"ה על הערכה

וידאו ככלי להערכה בעל פהעמוס רבן

כלי הערכה ומחווניםגוגל קלאסרום- יניב סננס

בחינות"עתירות מדיה"בתהליכי למידהוהערכה- אופיר קפלן

מבחן "בוטיק"- נעה רכטורונית מור שפירא

הערכה של פעילות שיתופיתלילה סוויד וד"ר מאיה מירוז

הערכה באמצעות כרזהנעמי ריבשטיין

תלקיט- הערכה לשם למידהבתיה לוינסון שריג

הקלטותמפגש שלישי

מצגת

הקלטה

מסמכים

אתר

:מקרא

המחוון ככלי מעצב הוראה והערכהנעמה סורקיס קוניץ

הוראה והערכה מותאמת בכיתות שח"ר- זהבה להבי

משאבים נוספים

חזרה

מחוז צפון

מחוז מרכז

מחוז תל אביב

מחוז מנח"י וירושלים

מחוז דרום

מחוז התיישבותי

חזרה

הסדנאות ייפתחו בהמשך המפגש

מחוז חיפה

חזרה

הערכה באמצעות כרזה

כניסה לקבוצה

הערכה שלעבודה שיתופית

כניסה לקבוצה

בחינות"עתירות מדיה"בתהליכי למידהוהערכה

כניסה לקבוצה

"מבחן "בוטיק

כניסה לקבוצה

וידאוככלי להערכהבעל פה

כניסה לקבוצה

כליםלהוראה והערכהמותאמתבכיתות שח"ר

כניסה לקבוצה

כלי הערכהומחווניםבגוגל קלאסרום

כניסה לקבוצה

המחווןככלי מעצבהוראה והערכה

כניסה לקבוצה

-תלקיטהערכהלשם למידה

כניסה לקבוצה

לחבראת הנקודות לתמונה שלמה

כניסה לקבוצה

כניסהלקבוצות

נעמיריבשטיין

לילה סווידד"ר מאיה מירוז

אופיר קפלן

נועה רכטרונית מור שפירא

עמוס רבן

זהבה להבי

יניב סננס

נעמה סורקיסקוניץ

בתיהלוינסון שריג

שלומית כסלו

כניסה לקבוצה

כניסה לקבוצה

כניסה לקבוצה

כניסה לקבוצה

כניסה לקבוצה

כניסה לקבוצה

כניסה לקבוצה

כניסה לקבוצה

כניסה לקבוצה

כניסה לקבוצה

כניסה לקבוצה

כניסה לקבוצה

כניסה לקבוצה

כניסה לקבוצה

כניסה לקבוצה

כניסה לקבוצה

כניסה לקבוצה

כניסה לקבוצה

כניסה לקבוצה

שאלות נפוצותותשובות

שליחת שאלה

חזרה