Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

תכנית
:הערב

נרשמים
כאן

ספרייה
אונליין

איזה טיפוס של קפה אתה?

לחצו כאן

למפגש
בשעה
20:00

נשמח למשוב

אני רק
שאלה (ותשובה)

מפגשי מדריכים

הערכה בית ספרית
תשפ"א

מזכירות פדגוגית
משרד החינוך

טופס דיווח על

מפגשי הדרכה

כניסה
לקבוצות

ברוכים הבאים למרחב הפיזיטלי של מפגשי הערכה בית ספרית! מוזמנים להירשם בעמדת הרישום

נתכנס בשעה 20:00 בחדר הישיבות בלחיצה על הכפתור הצהוב (מסומן בחץ אדום)

בתכנית:

20:00 פתיחה ועדכונים

20:05 תשובונים, מחוונים ומה שביניהם- צוות מכון סאלד

20:35 מודלים להערכה פנימית- סבב 1

21:00 מודלים להערכה פנימית- סבב 2

21:25 מילוי משוב ולילה טוב :)

לרשותכם- תוכלו למצוא בספריה שבמרחב הקלטות וחומרים נוספים מהמפגשים הקודמים
הקלטת מפגש ראשון


מצגת רוח הדברים
מפגש ראשון


כניסה מיטבית להדרכה
יעל מלמד, שפ"י

מצגת מכון סאלד
תשובונים, מחוונים ומה שביניהם


מצגת בניית מסוגלות
יעל מלמד, שפ"י


הקלטת מפגש שני

פרקטיקות

להערכת תלמידים אגף מו"פ

דוגמאות למחוונים

אביב צמח

משאבים ופרקטיקות בנושא הערכה
אתר האגף לפיתוח פדגוגי
חינוך לחשיבה

התאמת תכניות הלימודים
בחירת המגזר- בחירת קבוצת תחומי הדעת- בכל תחום דעת מופיע- מודלים להערכה בית ספרית

לחבר נקודות לתמונה שלמה
שלומית כסלו


מצגת ראמ"ה על הערכה

וידאו ככלי להערכה בעל פה
עמוס רבן

כלי הערכה ומחוונים
גוגל קלאסרום- יניב סננס

בחינות "עתירות מדיה" בתהליכי למידה והערכה- אופיר קפלן

מבחן "בוטיק"- נעה רכט
ורונית מור שפירא

הערכה של פעילות שיתופית
לילה סוויד וד"ר מאיה מירוז

הערכה באמצעות כרזה
נעמי ריבשטיין

תלקיט- הערכה לשם למידה
בתיה לוינסון שריג


הקלטות מפגש שלישי


מצגת


הקלטה


מסמכים


אתר


:מקרא

המחוון ככלי מעצב הוראה והערכה
נעמה סורקיס קוניץ

הוראה והערכה מותאמת בכיתות שח"ר- זהבה להבי


משאבים נוספים

חזרה

מחוז צפון

מחוז מרכז

מחוז תל אביב

מחוז מנח"י וירושלים

מחוז דרום

מחוז התיישבותי

חזרה

הסדנאות ייפתחו בהמשך המפגש

מחוז חיפה

חזרה

הערכה באמצעות כרזה

כניסה לקבוצה

הערכה של

עבודה שיתופיתכניסה לקבוצה

בחינות

"עתירות מדיה"
בתהליכי למידה
והערכהכניסה לקבוצה

"מבחן "בוטיקכניסה לקבוצה

וידאו

ככלי להערכה
בעל פה


כניסה לקבוצה

כלים

להוראה והערכה
מותאמת
בכיתות שח"רכניסה לקבוצה

כלי הערכה

ומחוונים
בגוגל קלאסרום


כניסה לקבוצה

המחוון

ככלי מעצב
הוראה והערכה


כניסה לקבוצה

-תלקיט

הערכה
לשם למידה


כניסה לקבוצה

לחבר

את הנקודות לתמונה שלמה


כניסה לקבוצה

כניסה
לקבוצות

נעמי
ריבשטיין

לילה סוויד
ד"ר מאיה מירוז

אופיר קפלן

נועה רכט
רונית מור שפירא

עמוס רבן

זהבה להבי

יניב סננס

נעמה סורקיס
קוניץ

בתיה
לוינסון שריג

שלומית כסלו


כניסה לקבוצהכניסה לקבוצה
כניסה לקבוצה


כניסה לקבוצהכניסה לקבוצהכניסה לקבוצה


כניסה לקבוצה


כניסה לקבוצה


כניסה לקבוצה
כניסה לקבוצה
כניסה לקבוצה


כניסה לקבוצה


כניסה לקבוצה


כניסה לקבוצהכניסה לקבוצה


כניסה לקבוצהכניסה לקבוצה


כניסה לקבוצהכניסה לקבוצה

שאלות נפוצות
ותשובות

שליחת שאלה

חזרה