Want to make creations as awesome as this one?

ערב מגמות

Transcript

התחלה

בכל דבר בטבע יש מהמופלא" - אריסטו"

ביולוגיה

נושאי הלימוד

בהצלחה

מבנה הבגרות

עבודת מחקר

מעבדות וסיורים

תכנית הלימודים

תוכן עניינים

נושאי הלימוד

עבודת המחקר

מעבדה וסיור

תכנית הלימודים באתר משרד החינוך

תכנית הלימודים בביולוגיה

גנטיקה

אקולוגיה

התא יחידת החיים

גוף האדם

הנושאים הנלמדים

מה משותף לסרטונין, דופאמין ואוקסיטוצין? מה הקשר בין תחושת בטן לביולוגיה? מהן היכולות והמגבלות של מערכת החיסון? ומה הקשר בין מסך מחשב לשינה ? שאלות אלה ורבות נוספות יעסיקו אותנו בלימוד הפרק ביולוגיה של האדם. נלמד על מערכות פיזיולוגיות בגופנו כיצד הן פועלות ועל התיאום ביניהן בזכות תפקוד מערכות התקשורת בגוף האדם

ביולוגיה של האדם

מהי כל הביולוגיה על רגל אחת? מה הקשר בין החומר התורשתי לחלבונים בתאי הגוף לתכונות שלנו? מה המשותף לכל התאים שנוצרו מראשית החיים ועד ימינו? כיצד מזהים חולה מאומת בקורונה? ומה יש בחיסון של פייזר? במסגרת לימוד הנושא נלמד על מבנה ותפקוד תאים . נעמיק בתחום הביולוגיה המולקולרית ונדון בהיבטים אתים העולים עם התפתחות המדע והטכנולוגיה.

התא יחידת החיים

המודעות הגדולה לנושא האקולוגיה והדאגה לסביבה הופכת את לימודי האקולוגיה לתחום מרתק ואקטואלי המזמן לתלמידי המגמה למידה ועשייה למען הסביבה. בשיעורים נתמקד בהבנת התהליכים האבולוציוניים, האקולוגיים וההתנהגותיים הפועלים באורגניזמים במגוון בתי גידול. נלמד על יחסי הגומלין שבין אורגניזמים לבין סביבתם, ובהשפעת האדם על הסביבה ועל המגוון הביולוגי בבתי הגידול. נשלב לימוד עיוני כמו גם התנסות במעבדה ויציאה לסיורים במגוון בתי גידול.

אקולוגיה

PCR

נלמד ונתנסה בפועל בשיטות מחקר חדשות בהנדסה גנטית וביולוגיה מולקולרית: הרצה בג'ל וטרנספורמציה של גן זוהר . נתעמק בלימוד מנגנוני בקרה מולקולריים הקובעים מתי ובאיזו עוצמה יתבטאו הגנים. הידע בגנטיקה ובהנדסה הגנטית מיושם כיום לצורכי מחקר, חקלאות, תעשייה ביוטכנולוגית ורפואה. נעמוד על ההשלכות החברתיות, המוסריות, המשפטיות והכלכליות הנגזרות מההתפתחויות הרבות בתחום זה.

גנטיקה

הביולוגיה היא מדע המושתת על ידע שהושג בדרך המחקר העיוני והניסויי. עובדה זו מוצאת ביטוייה בדרכי הלימוד המגוונות בביולוגיה ובעיקר בחלק המעשי הכולל ביצוע ניסויים במעבדה, תצפיות בשדה, ועבודת חקר עצמאית

מעבדות וסיורים

בעבודת החקר נתנסה במחקר עצמאי המונחה על ידי צוות הביולוגיה הנושאים למחקרי התלמידים מגוונים: רעיונות שהתלמידים עצמם מעלים, הצטרפות לפרויקט הוולבכיה העולמי או לפרויקט המיקרוביום של צמחי מדברהמחקרים יערכו במעבדה הבית ספרית או בגן האקולוגי או בשיתוף עם מכוני מחקר, לבחירת התלמידיםלרשות התלמידים יעמוד ציוד לעריכת מחקרים בביולוגיה מולקולרית.

עבודת חקר

55%

30%

מבחן מעבדה

יב

15%

מבחן עיוני

יב

מידע

מידע

מידע

עבודת מחקר

יא

מרכיבי ציון הבגרות בביולוגיה

!בהצלחה לכולם