Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

בניית מתחם הכנס - שירה רוט זליקוביץ

לחץ לצפיה

פתיחת הכנס
גב' סיון אביב, מנהלת היחידה לתכנון הערכה ומדידה

זום על תהליכי הערכה במבט עולמי, מדיני ומחוזי
ד"ר סער הראל, מנהל המחוז

זום על תהליכי הערכה במבט בית ספרי
גב' סיגל כהן, מפקחת המחוז

רכז הערכה כחלק מצוות בית ספרי לחיזוק הערכה פנימית
ד"ר חגית הרטף, מנהלת תחום הדרכה ופיתוח הערכת עו"ה, ראמ"ה

אולם המליאה

לצפיה במצגת של גב' סיגל כהן

לצפיה במצגת של ד"ר סער הראל

סדר היום

פתיחת הכנס - התכנסות באולם המליאה
גב' סיון אביב, מנהלת היחידה לתכנון הערכה ומדידה

זום על תהליכי הערכה במבט עולמי, מדיני ומחוזי
ד"ר סער הראל, מנהל המחוז

זום על תהליכי הערכה במבט בית ספרי
גב' סיגל כהן, מפקחת המחוז

חדרי מושבים לבחירה / בהרשמה מראש

סיום הכנס

16:00

16:10

16:45

16:50

18:00

17:00

רכז הערכה כחלק מצוות בית ספרי לחיזוק הערכה פנימית ד"ר חגית הרטף, מנהלת תחום הדרכה ופיתוח הערכת עו"ה, ראמ"ה

לחץ לצפיה במושב

שותפויות בתהליכי הערכה

ניהול שותפויות - איך עושים את זה נכון? כיצד מייצרים השפעה כשאין סמכות וכח? ליצור ערך פונקציונלי ורגשי בתוך הממשק עם השותפים.י

גב' תמר ויסמן

יועצת ארגונית בכירה, מומחית לתהליכים של פיתוח מנהלים ומנהיגות בארגונים מובילים, גלובליים ומקומיים. משלבת בניה והנחיית תוכניות פיתוח מנהיגות במגזר העסקי, הציבורי ובעולם החינוכי ומקדמת מפגשים בין העולמות.ב

לצפייה במצגת

לחץ לצפיה במושב

פרקטיקות להערכה בסביבה מקוונת

במפגש נכיר כלים, דגמים, וסביבות מוכנות לתהליכי הערכה חלופית. משתתפי המפגש יוכלו ליישם את הערכה באופן מידי בכיתה.י

ד"ר לימור ליבוביץ

ד"ר לימור ליבוביץ מדריכה ארצית בתכנית התקשוב, חטיבת הטמעת טכנולוגיות, מינהל תקשוב, משרד החינוך.ת


ד"ר לימור ליבוביץ

גב' מרים אלגביש

לחץ לצפיה למושב

ד"ר אודט סלע

ד"ר אודט סלע, מנהלת תחום (יעוץ מדעי) לשכת המדען הראשי.בהערכה של למידה מקוונת - דSAMR מודל

לצפייה במצגת

ההתפתחויות הטכנולוגיות טומנות בחובן הזדמנויות לקיום תהליכי למידה איכותיים אך מחייבות התמודדות עם אתגרים חדשים כמו פיתוח אוריינות דיגיטלית בקרב המורים והלומדים. על מנת לקיים תהליכי הערכה איכותיים, הכרחי ליצור התאמה וגיוון דרכי הערכה ולשלב שיטות הערכה מסורתיות לצד כלים ושיטות מתקדמות.ג
על מנת לבחון את יישום משימות ההערכה, יוצר מודל המציע תיאור שינוי או שיפור במשימות המקוונות בהשוואה לאילו הקיימות בהוראה המסורתית.י

SAMR

לחץ לצפיה במושב

מדידת היבטים רגשיים חברתיים בבתי הספר הלכה למעשה

המושב יציג את חשיבות הערכת היבטים רגשיים-חברתיים של תלמידים בבית הספר, במיוחד בתקופות משבר כמו תקופת הקורונה. בנוסף, תוצג המתודולוגיה המפורטת להערכה, כלים מומלצים, אופן העברתם וצורת הניתוח והסקת המסקנות.מ

ד"ר ירון סלע

ד"ר ירון סלע, פסיכולוג קליני מומחה, מטפל בקליניקה פרטית באזור המרכז. חוקר במרכז הבינתחומי (הרצליה) פיתוח השגחה הורית, בית ספרית וקהילתית לצמצום התנהגויות סיכון של ילדים ובני נוער ופיתוח חוסן. יועץ בכיר למשרדים ממשלתיים, מרכזים רפואיים, ארגונים וחברות בתהליכי מדידה, הערכה וניתוח נתונים. מרצה ומלווה צוותים חינוכיים במדידה ובבנייה של התערבויות ממוקדות לשיפור היבטים רגשיים-חברתיים, להגברת חוסן מול משברים, ולשימוש בטוח ומעצים ברשת בקרב תלמידים.שגב'סנאא גנאים

מאגרי מידע בעברית

ד"ר ירון סלע

לחץ לצפיה במושב

תעודות, הערכה ציונים- מה ידוע? ומה נַעֲשֶׂה?י

מה ידוע במחקר על ההשפעה שיש לציונים על תלמידים צעירים, סקירה שנעשתה בנושא מדיניות בעולם על הקשר בין ציונים והערכה לבין החינוך במדינות המובילות. המלצות האגף לחינוך יסודי ודוגמאות מהשטח.ן

גב' גילה קרול

גב' גילה קרול – מנהלת המחלקה למיומנויות יסוד


לצפייה במצגת

גב' תמר מילר

לחץ לצפיה במושב

למידה והערכה סביב רעיון גדול

מעבר מתכנית לימודים לתפיסת למידה והערכה. תכנון הלמידה וההערכה סביב רעיון גדול והתבוננות על דמות הבוגר מזוויות ראיות שונות, הכוללת חיבור לידע, מיומנויות וערכים.ן

גב' עידית רובין

עידית רובין - ממונה בקרה ומעקב פדגוגי, המזכירות הפדגוגית

לצפייה במצגת