Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Reunió informativaBeques MEFP 21-22Reunión informativaBecas MEFP 21-22

Beques mefp /BECAS MEFP

Què són les beques mefp?¿QUÉ SON LAS BECAS MEFP?

Ajuda econòmica que atorga el Ministeri d’Educació i Formació Professional.Ayuda económica que otorga el Ministerio de Educación y Formación Profesional.

REQUISITS / REQUISITOS

Acadèmics /Académicos

Econòmics / Económicos

Becas de Bachillerato y FPLos requisitos académicos para elprimer cursoson:Nota media de, al menos, 5 puntos en 4.º de ESO.Matriculación del curso completo. También se puede disfrutar de beca, aunque limitada, si el alumno se matricula de, al menos, la mitad de las asignaturas del curso.No repetir en el curso actual.Los requisitos académicos para elsegundo cursoy posteriores son:No haber repetido en el curso actual.Matriculación del curso completo. También se puede disfrutar de beca, aunque limitada, si el alumno se matricula de, al menos, la mitad de las asignaturas del cursoHaber aprobado todas las asignaturas del curso anterior, salvo una. Si se ha repetido curso, hay que aprobar todas.Beca de ciclo formativo de grado medioMatricularse del curso completo. También se puede tener beca, aunque limitada, si el alumno se matricula de, al menos, la mitad de los módulos del curso. Este requisito tienes que cumplirlo tanto en este curso como en el anterior o último que se estudie.No repetir en el curso actual.En el caso de segundo curso o posteriores, además de los anteriores requisitos, se debe haber aprobado, al menos, el 85% de las horas totales. Si se ha repetido curso, hay que aprobar todo.Beca de ciclo formativo de grado superiorNota media de, al menos, 5 puntos en 2.º de Bachillerato, en la prueba de acceso o en el curso de acceso. Si se accede desde un ciclo formativo de grado medio, se tendrá en cuenta la nota final del ciclo.Matriculación del curso completo. También se puede tener beca, aunque limitada, si el alumno se matricula de, al menos, la mitad de los módulos del curso. Este requisito tiene que cumplirse tanto en este curso como en el anterior o último que se estudie.No repetir en el curso actual.Para segundos cursos o posteriores, además de los anteriores requisitos, se tiene que haber aprobado, al menos, el 85 % de las horas totales del curso. Si se ha repetido curso, hay que aprobar todo.

UNIDAD FAMILIARUMBRAL MÁXIMO DE RENTAFamilias de un miembro14.112 eurosFamilias de dos miembros24.089 eurosFamilias de tres miembros32.697 eurosFamilias de cuatro miembros38.831 eurosFamilias de cinco miembros43.402 eurosFamilias de seis miembros46.853 eurosFamilias de siete miembros50.267 eurosFamilias de ocho miembros53.665 eurosA partir del octavo miembro se añaden 3.391 euros para cada nuevo miembro computable.

Beques de BatxilleratEls requisits acadèmics pel primer curs són:Nota mitjana, almenys, 5 punts a 4rt de la ESO.Matriculació del curs complert. També es pot gaudir de la beca, si l'alumnat es matricula de menys matèries, però és més limitada.No repetir el curs actual.Els requisits acadèmics pel segon curs són:No haverrepetit el curs actual.Matriculació del curs complert. També es pot gaudir de la beca, si l'alumnat es matricula de menys matèries, però és més limitada.Haver aprovat totes les matèries del curs anterior,podent suspendre una. Si s'ha repetit curs s'han d'aprovar totes les matèries.Beques de cicle formatiu de grau mig (CFGM)Matricular-se del curs complert. També pot tenir beca si l'alumnat es matricula d'almenys, la meitat dels mòduls del curs. Aquest requisit s'ha d'acomplir tant en el mateix curs com en l'anterior o el darrer que s'estudiï.No repetirel curs actual.En el cas de segon curs o posterior, a més dels anteriors requisits, s'ha d'aprovar al menys el 85% de les hores totals. Si s'ha repetit curs, s'ha d'aprovar tot.Beques de cicle formatiu de grau superior (CFGS)Nota mitjana d'almenys, 5 punts a 2n de Batxillerat en la prova d'accés o en la nota final de CFGM.Matricula del curs complert. També es pot tenir beca, tot i ser més limitada, si l'alumnat es matricula de la meitat de mòduls del curs. Aquest requisit s'ha d'acomplir en l'anterior curs o en l'últim cursat.No repetir en el curs actual.Per a segon, a més, dels anteriors requisits, s'ha d'aprovar tot, almenys, el 85% de les hores totals del curs. Si s'ha repetit s'ha d'aprovar tot.

UNITAT FAMILIARLLINDAR MÀXIM DE RENDAFamílies amb un sol membre14.112 eurosFamílies de dos membres24.089 eurosFamílies de tres membres32.697 eurosFamílies de quatre membres38.831 eurosFamílies de cinc membres43.402 eurosFamílies de sis membres46.853 eurosFamílies de set membres50.267 eurosFamílies de vuit membres53.665 eurosA partir del vuitè membre s'afegeixen 3.391 euros per cada nou membre computable.

com sol·licitar les beques mefp? /¿cÓMO SOLICITAR LAS BECAS MEFP?

PROCEDIMENTPROCEDIMIENTO

Accedir al següent lloc web: /Acceder a la web siguiente:https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/formacion-profesional/becas-generales-no-universitarias.html(Per a estudiants de Catalunya també es pot accedir per: / Para estudiantes de Cataluña también se puede acceder por:https://educacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/247-beques-ministerio-postobligatoris?category=7449fd1c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c ).

1

2

3

4

data límit: 30 de setembre de 2021fecha límite: 30 de septiembre de 2021

telèfon de suport: 910 837 937tràmit que gestiona el ministeri d'educació i formació professionalteléfono de soportE: 910 837 937 trámite que gestiona el ministerio de educación y formación profesional

PER A REVISAR L'ESTAT DE LA BECA EN CAS DE NO HAVER REBUT NOTIFICACIÓ ACCEDIR A:trámite que gestiona el ministerio de educación y formación profesional

https://sede.educacion.gob.es, en l'apartat "Mis expedientes".A més, els interessats es poden dirigir identificant-se amb el NIF/NIE i el número d'expedient a la unitat de beques de l'administració educativa corresponent.Accés beques estudiants Catalunya:https://educacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/247-beques-ministerio-postobligatoris?category=7449fd1c-a82c-11e3-a972-000c29052e2cFinalment, per a conèixer novetats i la situació de les sol·licituds revisar www.educaciónyfp.gob.es