Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Projecte Educatiude Centre

Escola Guerau de Liost

Les Franqueses del Vallès

Febrer de 2021

Definició institucional

Objectius del centre

Organització pedagògica

Estructura organitzativa

Projecte lingüístic

Avaluació del PEC

Aprovació i difusió

Definició institucional

Objectius del centre

Organització pedagògica

Estructura organitzativa

Projecte lingüístic

Avaluació del PEC

Aprovació i difusió

DEFINICIÓ INSTITUCIONAL

RAÓ DE SER

Concepció sòcio-constructivista i sistèmica del procés d’ensenyament i aprenentatge

Aprenentatges significatius

Habilitats, competències, teoria de les intel·ligències múltiples

Coneixement múltiple

Societat de la informació

Aprenentatge continu

Definició institucional

Objectius del centre

Organització pedagògica

Estructura organitzativa

Projecte lingüístic

Avaluació del PEC

Aprovació i difusió

Objectiu fonamental:

Prioritzem el SER i el SABER FER sense oblidar-nos del SABER ESTAR i del SABER.

Atenem a la diversitat per fomentar l'EQUITAT.

Treballem la comunicació en llengua catalana, castellana i anglesa.

Escola pública catalana, inclusiva, laica i respectuosa amb la pluralitat.Escola integrada i vinculada al municipi.

Formació integral de l'alumnat per tal que desenvolupin al màxim les seves capacitats i esdevinguin ciutadanes i ciutadans responsables, crítics, compromesos i actius envers la societat.

Posem l'accent en la competència en l'ús de les TAC.

Treballem les emocions, l'autoconeixement i les habilitats socials.

Definició institucional

Objectius del centre

Organització pedagògica

Estructura organitzativa

Projecte lingüístic

Avaluació del PEC

Aprovació i difusió

COHESIÓ SOCIAL

OBJECTIUS DEL CENTRE

Transmetre i consolidar els valors propis d’una societat democràtica com la coeducació, el pluralisme i l’equitat, entre d’altres.Vetllar pel foment de la Pau i el respecte dels drets humans.Treballar els valors i l’educació emocional

APRENENTATGES I RESULTATS ACADÈMICS

Impulsar l’excel·lència i la qualitat de l’educació, promovent l’aprenentatge al llarg de la vida.Atendre a la diversitat i vetllar per la inclusió de tot l’alumnat.Fomentar l’ús de les tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement

Més objectius

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh

Definició institucional

Objectius del centre

Organització pedagògica

Estructura organitzativa

Projecte lingüístic

Avaluació del PEC

Aprovació i difusió

GESTIÓ DEL CENTRE

OBJECTIUS DEL CENTRE

Promoure un Equip Docent competent, autoexigent, implicat i participatiu.Organitzar eficaçment el centre.Consolidar l’Escola com a centre de referència de pràctiques.Fomentar la col·laboració amb agents externs

VINCULACIÓ AMB L'ENTORN

Promoure una comunicació activa i responsable entre tots els membres de la Comunitat Educativa.Vetllar per l’aplicació de la Carta de compromís educatiu.Conscienciar en el respecte i la preservació del medi ambient.Fomentar el coneixement de Catalunya i l’arrelament al país.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh

Definició institucional

Objectius del centre

Organització pedagògica

Estructura organitzativa

Projecte lingüístic

Avaluació del PEC

Aprovació i difusió

ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA

Treball per projectes

Treball cooperatiu

Dos mestres a l'aula

Plans de treball

Activitats multinivell

Criteris metodològics

- Racons- Tallers- Ambients- Espais d'aprenentatge

Tutoria entre iguals

Avaluació

Volem un Escola on l'avaluació sigui continuada, exigent i formativa. Que el retiment de comptes esdevingui una part del quotidià tant dels alumnes com de les accions i decisions que es duguin a terme a tots els nivells organitzatius del centre.

Definició institucional

Objectius del centre

Organització pedagògica

Estructura organitzativa

Projecte lingüístic

Avaluació del PEC

Aprovació i difusió

ESTRUCTURAORGANITZATIVA

conviència i serveis

Òrgans unipersonals de direcció: - director/a- cap d'estudis- secretari/àriaConsell de direcció- equip directiu- coordinadors/es de blocÒrgans unipersonals de coordinació: - coordinació de cicles o blocs - coordinació de riscos laborals- coordinació digital de centre- coordinació ELIC- coordinació de biblioteca

AMPA

HORA DEL TE

CONSELL ESCOLAR

Comunitat Educativa

CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL

CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU

COMISSIONS

CONSELL DE DELEGADES I DELEGATS

EQUIPS DE CONVIVÈNCIA

CLAUSTRES

PARTICIPACIÓ DE LA COMUNITAT EDUCATIVA

Definició institucional

Objectius del centre

Organització pedagògica

Estructura organitzativa

Projecte lingüístic

Avaluació del PEC

Aprovació i difusió

PROMOCIÓ DE LA CONVIVÈNCIA

Projecte de Convivència

Implementació de mecanismes de prevenció i intervenció:- Convivència i clima escolar- Salut escolar- Actuacions en cas de queixes- Règim disciplinari dels mestres- Règim disciplinari de l'alumnat- Pla d'acollida- Protocol d'absentisme

1

2

3

MENJADOR AMB CUINA PRÒPIA

ACOLLIDA

CASAL D'ESTIUIEXTRAESCOLARS

SERVEIS ESCOLARS

Definició institucional

Objectius del centre

Organització pedagògica

Estructura organitzativa

Projecte lingüístic

Avaluació del PEC

Aprovació i difusió

Projecte lingüístic

Recull una diagnosi sobre els usos de les diferents llengües al centre, tant per part del personal docent, personal de serveis, famílies i alumnat.També recull els resultats de les proves externes en les àrees lingüístiques.A partir d'aquesta diagnosi es despleguen tot un seguit d'actuacions per a cadascuna de les llengües treballades al centre:Llengua CatalanaLlengua CastellanaLlengua Anglesa

Per a cada actuació es marquen els aspectes a consolidar i els aspectes a millorar, tant a nivell d'intervenció a les aules com a nivell d'organització i de gestió.

Definició institucional

Objectius del centre

Organització pedagògica

Estructura organitzativa

Projecte lingüístic

Avaluació del PEC

Aprovació i difusió

AVALUACIÓ DEL PEC

Mecanismes d'avaluació

S'establiran indicadors de progrés per a cada objectiu referits a elements de:- CONTEXT (CN)- RECURSOS (RC)- PROCESSOS (PR)- RESULTAT (RS)

Definició institucional

Objectius del centre

Organització pedagògica

Estructura organitzativa

Projecte lingüístic

Avaluació del PEC

Aprovació i difusió

Cap esforç sense èxit, cap èxit sense esforç.

Les Franqueses del vallès2021

APROVACIÓ I DIFUSIÓ DEL PEC

Aquest projecte l'ha elaborat l'Equip Directiu, d'acord amb les directrius establertes pel Consell Escolar i tenint en compre les propostes que ha realitzat el Claustre de Mestres.S'ha aprovat en Claustre i en Consell Escolar en data .../02/2021.S'en farà difusió a través de diferents mitjans: web del centre, Hora del te, Consell Escolar, Consell de Delegats/des, reunions informatives...