Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

חדר אנגלית

חדר אמנות ומוסיקה

שכבה צעירה א'-ג'

חדר מחשבים

גינת בית הספר

שכבה בוגרת ד'-ו'

חדר מדעים

חצר בית הספר

ספריה

מגרש ספורט

מרכז למידה

כתה ד' 1 - קישור כניסה לזוםכתה ד' 2 - קישור כניסה לזוםכתה ה' 1 - קישור כניסה לזוםכתה ה' 2 - קישור כניסה לזוםכתה ו' 1 - קישור כניסה לזוםכתה ו' 2 - קישור כניסה לזוםכתה ו' 3 - קישור כניסה לזוםכתה ו' 4 - קישור כניסה לזום