Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Crowdlending ciutadàpas a pas

Guia per al finançament col·lectiu d’instal·lacions d’energies renovables municipalsAquesta infografia serveix com a resum de la Guia completa.El finançament col·lectiu per a l’execució de instal·lacions d’energies renovables mitjançant plataformes de crowfunding/crowlending suposa una font més de finançament per als particulars i sector privat, així com per a administracions d’altres punts d’Europa, però per les administracions locals catalanes encara és un recurs molt poc utilitzat. De fet, se’n coneixen només dues experiències, una a Viladamat al 2017 i una a la ciutat de Barcelona al 2019.Per aquest motiu, i davant l’interès mostrat per diferents municipis, l’Àrea d’acció climàtica va contractar l’elaboració d’una guia per a l’impuls d’aquest tipus de projectes.La guia, elaborada per DAUSS abogados, recull la descripció dels 3 tipus de contractes que s’han de realitzar per a portar a terme un projecte d’aquest tipus: contracte amb la plataforma de finançament participat, contracte de préstec entre l’Ajuntament i la ciutadania, i contracte per executar la instal·lació. Així com un Annex amb clàusules tipus per aquest tipus de contractes.La guia es pot descarregar a:Guia per dur a terme instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic en equipaments públics finançades per la ciutadania. (novembre 2020) La sessió amb la presentació de la guia (a partir del minut 59 ) es pot veure en el vídeoFinançament de les accions de transició energètica local

Contracte PFP

Preparació del projecte

Comunicació

Contracte del préstec

Execució

gUIA COMPLETA

pAS A paS EN pdf

Resum

Cliqueu als dits per saber-ne més de cada pas

ExecucióContracte de l’execució de la instal·lació d’autoconsum en modalitat clau en màQui el promou: L’ens localObjecte: Execució de la instal·lació, és convenient incloure els sistemes de monitoratgeTipus de contracte: contracte d’obres.Procediment: En funció del cost.Cal preparar plecs i licitar, més l’execució: Total 6 a 8 mesos

Campanya de comunicacióCampanya de comunicació prèvia, captació de fons i comunicació durant la vida del projecteHi ha d’haver comunicació prèvia a l’inici del projecte (AJ), durant la captació de fons (PFP) i al llarg de la durada del projecte (AJ+PFP)La comunicació cap a la ciutadania és un element clau a tenir en compte atès que caldrà:1. Explicar què es pretén, els objectius i els beneficis per als participants (ambientals i econòmics)2. Captar ciutadans perquè aportin fons. S’ha de fer entendre molt bé el mecanisme de retorn del “préstec”3. Ser transparent amb tota la informació del projecte i durant el funcionament d ela instal·lació en la producció, estalvis assolits, incidències, etc.4. Disposar d’un sistema de comunicació amb la ciutadania participant fiable i eficaç, que pot aportar la PFP

1. Preparació del projecteIdentificació de l’equipament on es preveu actuarRedacció del projecte executiuEs pot partir d’una valoració preliminar o avantprojecte, sense cost, per tenir una primera estimació del cost. Evidentment si es parteix d’un projecte executiu la comunicació i la transparència envers la ciutadania és més fàcil i clara.Cost: 1.500-2.500€ (contracte menor)Suport: Es pot sol·licitar com a recurs tècnic a la Diputació de BarcelonaDurada: via Catàleg de la Diputació de Barcelona uns 8 mesos des de la data petició. Si ho fa l’Ajuntament directament més curt (3 mesos)

Contracte PFP Contracte de la Plataforma de Finançament Participatiu per recaptar i gestionar el fons (Ajuntament - PFP)Qui el promou: Ajuntament o ens localObjecte del contracte: Organització de la recaptació de fons per fer front al subministrament i instal·lació d’una FV [a on sigui].Cost: < 35.000€Durada del contracte: 5 anys (de 1 a 5 anys)Tipus de contracte: Prestació de serveisTràmits: Redacció de plecs i licitacióProcediment: Obert simplificat sumari establert en l’article 159.6 LCSPDurada del procediment: de 2 a 4 mesosDurada de la preparació de la licitació: de 2 a 6 mesosServeis contractats:- Recepció i publicació a la seva web del/s projecte/s a finançar.- Acompanyament de la campanya de promoció juntament amb l’Ajuntament promotor de l’actuació.- Desenvolupament de canals de comunicació entre la ciutadania i la PFP.- Elaboració del model de contracte de préstec que servirà de base per l´operació de préstec, contracte que haurà de ser validat i al seu cas modificat seguint els indicacions dels serveis municipals.- Formalització contractual de la relació entre l’Ajuntament i la ciutadania inversora (mitjançant contracte de préstec), que es basa en l’establiment previ de la relació de representació entre la PFP i la ciutadania inversora (mitjançant un contracte de mandat representatiu).- Recaptació del finançament i gestió de pagaments als ciutadans inversors durant el període de retorn prefixat.- Atenció als inversor i informes periòdics de seguiment de l’evolució de la inversió.Les PFP hauran d’haver obtingut prèviament l’autorització preceptiva de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) i hauran d’estar inscrites en el corresponent registre, d’acord amb el que assenyala l’article 48.1 de la Llei 5/2015 esmentada

Contracte del préstecContracte del préstec entre l'Ajuntament i la ciutadaniaQui el promou: Redacció i provisió a càrrec de la Plataforma de finançament participat amb el vist-i-plau de l’ens local (Ajuntament)Objecte: Establir les condicions del préstec col·lectiu entre la PFP , la ciutadania i l’ens local [cal dir-ho bé!]Import: L’import és el necessari per dur a terme la instal·lació FVDurada: Inferior o igual a la durada del contracte amb la PFPTipus de contracte: PréstecDurada del procediment: 15 dies a 1 mesosDurada de l'elaboració del contracte: 1 mesRequisits previs de formalització i condicions del préstec: Depèn de la situació financera del municipi concret, consultar guia i treballar amb l´interventor

Preparació del projecteIdentificació de l’equipament on es preveu actuarRedacció del projecte executiuEs pot partir d’una valoració preliminar o avantprojecte, sense cost, per tenir una primera estimació del cost. Evidentment si es parteix d’un projecte executiu la comunicació i la transparència envers la ciutadania és més fàcil i clara.Cost: 1.500-2.500€ (contracte menor)Suport: Es pot sol·licitar com a recurs tècnic a la Diputació de BarcelonaDurada: via Catàleg de la Diputació de Barcelona uns 8 mesos des de la data petició. Si ho fa l’Ajuntament directament més curt (3 mesos)

Contracte PFP Contracte de la Plataforma de Finançament Participatiu per recaptar i gestionar el fons (Ajuntament - PFP)Qui el promou: Ajuntament o ens localObjecte del contracte: Organització de la recaptació de fons per fer front al subministrament i instal·lació d’una FV [a on sigui].Cost: < 35.000€Durada del contracte: 5 anys (de 1 a 5 anys)Tipus de contracte: Prestació de serveisTràmits: Redacció de plecs i licitacióProcediment: Obert simplificat sumari establert en l’article 159.6 LCSPDurada del procediment: de 2 a 4 mesosDurada de la preparació de la licitació: de 2 a 6 mesosServeis contractats:- Recepció i publicació a la seva web del/s projecte/s a finançar.- Acompanyament de la campanya de promoció juntament amb l’Ajuntament promotor de l’actuació.- Desenvolupament de canals de comunicació entre la ciutadania i la PFP.- Elaboració del model de contracte de préstec que servirà de base per l´operació de préstec, contracte que haurà de ser validat i al seu cas modificat seguint els indicacions dels serveis municipals.- Formalització contractual de la relació entre l’Ajuntament i la ciutadania inversora (mitjançant contracte de préstec), que es basa en l’establiment previ de la relació de representació entre la PFP i la ciutadania inversora (mitjançant un contracte de mandat representatiu).- Recaptació del finançament i gestió de pagaments als ciutadans inversors durant el període de retorn prefixat.- Atenció als inversor i informes periòdics de seguiment de l’evolució de la inversió.Les PFP hauran d’haver obtingut prèviament l’autorització preceptiva de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) i hauran d’estar inscrites en el corresponent registre, d’acord amb el que assenyala l’article 48.1 de la Llei 5/2015 esmentada

Contracte del préstecContracte del préstec entre l'Ajuntament i la ciutadaniaQui el promou: Redacció i provisió a càrrec de la Plataforma de finançament participat amb el vist-i-plau de l’ens local (Ajuntament)Objecte: Establir les condicions del préstec col·lectiu entre la PFP , la ciutadania i l’ens local [cal dir-ho bé!]Import: L’import és el necessari per dur a terme la instal·lació FVDurada: Inferior o igual a la durada del contracte amb la PFPTipus de contracte: PréstecDurada del procediment: 15 dies a 1 mesosDurada de l'elaboració del contracte: 1 mesRequisits previs de formalització i condicions del préstec: Depèn de la situació financera del municipi concret, consultar guia i treballar amb l´interventor

Campanya de comunicacióCampanya de comunicació prèvia, captació de fons i comunicació durant la vida del projecteHi ha d’haver comunicació prèvia a l’inici del projecte (AJ), durant la captació de fons (PFP) i al llarg de la durada del projecte (AJ+PFP)La comunicació cap a la ciutadania és un element clau a tenir en compte atès que caldrà:1. Explicar què es pretén, els objectius i els beneficis per als participants (ambientals i econòmics)2. Captar ciutadans perquè aportin fons. S’ha de fer entendre molt bé el mecanisme de retorn del “préstec”3. Ser transparent amb tota la informació del projecte i durant el funcionament d ela instal·lació en la producció, estalvis assolits, incidències, etc.4. Disposar d’un sistema de comunicació amb la ciutadania participant fiable i eficaç, que pot aportar la PFP

ExecucióContracte de l’execució de la instal·lació d’autoconsum en modalitat clau en màQui el promou: L’ens localObjecte: Execució de la instal·lació, és convenient incloure els sistemes de monitoratgeTipus de contracte: contracte d’obres.Procediment: En funció del cost.Cal preparar plecs i licitar, més l’execució: Total 6 a 8 mesos

Crowdlending ciutadàen resum

Preparació del projecte

Contracte PFP

Contracte del préstec

Execució

Comunicació

2 a 8 mesos

AJ: AjuntamentPFP: Plataforma de finançament participat

4 mesos

2 mesos

6 a 8 mesos

AJ

AJ + PFP

AJ

AJ

AJ + PFP

pas a pas

L'exposició virtualActuem amb energiaens mostrarà: 1. Com, a partir d'un recurs que es troba a la natura, podem acabar encenent un llum 2. Els avantatgesi els inconvenientsderivats d'aquest procés 3. Com es pot veure influenciat per l'estalvi i l'ús eficient de l'energia en el nostre dia a dia 4. I com les administracions locals, nacionals i internacionals hi tenen un paper important. El canvi climàtic és un problema que ja ens afecta i cada cop ens afectarà més. El dia després del confinament també. La resposta al canvi climàtic passa per una transició energètica i una acció climàtica. Cal actuar perquè com hem pogut comprovar, els problemes globals ens afecten localment. > Seguiu l'enllaç per visitar l'exposició virtual Actuem amb energia

Preparació del projecteIdentificació de l’equipament on es preveu actuarRedacció del projecte executiuEs pot partir d’una valoració preliminar o avantprojecte, sense cost, per tenir una primera estimació del cost. Evidentment si es parteix d’un projecte executiu la comunicació i la transparència envers la ciutadania és més fàcil i clara.Cost: 1.500-2.500€ (contracte menor)Suport: Es pot sol·licitar com a recurs tècnic a la Diputació de BarcelonaDurada: via Catàleg de la Diputació de Barcelona uns 8 mesos des de la data petició. Si ho fa l’Ajuntament directament més curt (3 mesos)

Contracte PFP Contracte de la Plataforma de Finançament Participatiu per recaptar i gestionar el fons (Ajuntament - PFP)Qui el promou: Ajuntament o ens localObjecte del contracte: Organització de la recaptació de fons per fer front al subministrament i instal·lació d’una FV [a on sigui].Cost: < 35.000€Durada del contracte: 5 anys (de 1 a 5 anys)Tipus de contracte: Prestació de serveisTràmits: Redacció de plecs i licitacióProcediment: Obert simplificat sumari establert en l’article 159.6 LCSPDurada del procediment: de 2 a 4 mesosDurada de la preparació de la licitació: de 2 a 6 mesosServeis contractats:- Recepció i publicació a la seva web del/s projecte/s a finançar.- Acompanyament de la campanya de promoció juntament amb l’Ajuntament promotor de l’actuació.- Desenvolupament de canals de comunicació entre la ciutadania i la PFP.- Elaboració del model de contracte de préstec que servirà de base per l´operació de préstec, contracte que haurà de ser validat i al seu cas modificat seguint els indicacions dels serveis municipals.- Formalització contractual de la relació entre l’Ajuntament i la ciutadania inversora (mitjançant contracte de préstec), que es basa en l’establiment previ de la relació de representació entre la PFP i la ciutadania inversora (mitjançant un contracte de mandat representatiu).- Recaptació del finançament i gestió de pagaments als ciutadans inversors durant el període de retorn prefixat.- Atenció als inversor i informes periòdics de seguiment de l’evolució de la inversió.Les PFP hauran d’haver obtingut prèviament l’autorització preceptiva de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) i hauran d’estar inscrites en el corresponent registre, d’acord amb el que assenyala l’article 48.1 de la Llei 5/2015 esmentada

Contracte del préstecContracte del préstec entre l'Ajuntament i la ciutadaniaQui el promou: Redacció i provisió a càrrec de la Plataforma de finançament participat amb el vist-i-plau de l’ens local (Ajuntament)Objecte: Establir les condicions del préstec col·lectiu entre la PFP , la ciutadania i l’ens local [cal dir-ho bé!]Import: L’import és el necessari per dur a terme la instal·lació FVDurada: Inferior o igual a la durada del contracte amb la PFPTipus de contracte: PréstecDurada del procediment: 15 dies a 1 mesosDurada de l'elaboració del contracte: 1 mesRequisits previs de formalització i condicions del préstec: Depèn de la situació financera del municipi concret, consultar guia i treballar amb l´interventor

Campanya de comunicacióCampanya de comunicació prèvia, captació de fons i comunicació durant la vida del projecteHi ha d’haver comunicació prèvia a l’inici del projecte (AJ), durant la captació de fons (PFP) i al llarg de la durada del projecte (AJ+PFP)La comunicació cap a la ciutadania és un element clau a tenir en compte atès que caldrà:1. Explicar què es pretén, els objectius i els beneficis per als participants (ambientals i econòmics)2. Captar ciutadans perquè aportin fons. S’ha de fer entendre molt bé el mecanisme de retorn del “préstec”3. Ser transparent amb tota la informació del projecte i durant el funcionament d ela instal·lació en la producció, estalvis assolits, incidències, etc.4. Disposar d’un sistema de comunicació amb la ciutadania participant fiable i eficaç, que pot aportar la PFP

ExecucióContracte de l’execució de la instal·lació d’autoconsum en modalitat clau en màQui el promou: L’ens localObjecte: Execució de la instal·lació, és convenient incloure els sistemes de monitoratgeTipus de contracte: contracte d’obres.Procediment: En funció del cost.Cal preparar plecs i licitar, més l’execució: Total 6 a 8 mesos