Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

predmetnik
splošne gimnazije

START

Gimnazijski program zagotavlja splošno izobraženost in spodbuja interes za splošna znanja.

Dijake pripravlja za nadaljnji univerzitetni študij.

Zaključi se s splošno maturo iz 5 predmetov.

+info

Krepimo (z eno uro na teden) posamezne obvezne predmete za maturo (slovenščino v 2. letniku in matematiko v 3. letniku).

Dijaki si jih izberejo glede na interese oz. sposobnosti kot dodatne ure obveznih predmetov in kot pripravo na maturo v 4. letniku.

IZBIRNI PREDMETI V 2., 3. IN 4. LETNIKU

2. IN 3. LETNIK

+info

Dijaki lahko v obsegu 2 ur tedensko izbirajo med naravoslovjem (projektno delo z osnovami raziskovalnega dela – fizika z robotiko), družboslovjem (projektno delo z osnovami raziskovalnega dela – družboslovje za pravično družbo) in tretjim tujim jezikom (španščina, ruščina).

Dijaki lahko v obsegu 2 ur tedensko izbirajo med naslednjimi predmeti: naravoslovje (projektno delo z osnovami raziskovalnega dela – fizika z robotiko), tretji tuji jezik (španščina, ruščina) in vzgoja za solidarnost.

3. LETNIK

2. LETNIK

Priprave na maturo iz 5 predmetov obveznega in izbirnega dela mature.
Predmeti obveznega dela mature: slovenščina, matematika in tuji jezik (angleščina, nemščina ali španščina).
Predmeti izbirnega dela mature: dijak si izbere 2 predmeta, dijakom zagotavljamo možnost opravljanja mature iz vseh predmetov po predmetniku (nemščina in španščina (osnovni in višji nivo), zgodovina, geografija, fizika, kemija, biologija, informatika, psihologija, sociologija in filozofija).

Pri matematiki in angleščini potekajo priprave na maturo na osnovni in višji ravni, ki so organizirane v obliki nivojskega pouka (delo v ločenih skupinah glede na raven priprave na maturo). Prav tako izvajamo nivojski pouk pri izbirnem predmetu nemščina.ruščina, španščina) in vzgoja za solidarnost

4. LETNIK

MATEMATIKA IN ANGLEŠČINA