Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

ינואר

פברואר

מרץ

אפריל

יולי

קיץ

מאי

מתניעים פרוייקט בביה"ס לתשפ"א

עבודה על נתונים

הערכתלמידה

העמקה במדע אזרחי

הערכות לתשפ"ב

TCSS כנס קיץ

מתניעים פרוייקט בביה"ס לתשפ"ב

מיועד לכלל TCSS קהילת

מידע נוסף

המפגשים יתקיימו בזום בשעות אחהצ. מועד מדוייק יישלח לנרשמים לקראת כל המפגשההרשמה לכל מפגש דרך הקישור המצורףהמפגשים ללא עלותקיום המפגשים מותנה במינימום נרשמיםכל מפגש עונה על צרכים שונים ועשוי להתאים לאנשים שונים

תוכנית מפגשים לצוותי חינוך המפעילים פרוייקטי מדע אזרחי בבית הספר לתשפ"א

הקליקו על הכפתורים בתרשים לקבלת מידע אודות

?מה התוכן

?למי מיועד

?רוצה להרשם למפגש

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat

למי מיועד?צוותי חינוך שמתכננים להפעיל פרוייקט מדע אזרחיעוד השנהוצריכים סיוע בהתנעה, תכנון או העמקת תוכנית הלמידה

תוכן מרכזי למפגשמהמייחד פרויקט מדע אזרחי מפרוייקט חקר בבי"הס - רווח הדדי גם לביה"ס וגם למדעמרכיבים מרכזיים בהתנעה והובלה של פרויקט מדע אזרחי בביה"סעבודה לפי פרוייקטים: עיצוב רצף למידה בהתאמה לצורכי ביה"ס ולצורכי המחקר המדעי הספציפי

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat

צוותי חינוךשהפרוייקט שהם מובילים כרוך בעבודה עם נתונים

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat

למי מיועד?צוותי חינוך שמפעילים פרוייקט מדע אזרחי בביה"ס ורוצים לפתח כלים להערכת הלמידה בפרוייקט

למי מיועדצוותי חינוך ששוקלים להפעיל פרוייקט מדע אזרחי במהלך תשפ"ב (חדשים ומנוסים)

למי מיועד?צוותי חינוך שמתכננים להפעיל פרוייקט מדע אזרחי בביה"ס במהלך תשפ"ב, בחרו פרוייקט ובשלים להתניע!

למי מיועד?כלל קהילת TCSS

למי מיועד?כלל קהילת TCSS (צוותי חינוך, חוקרים, מדענים ועוד) שרוצים להרחיב ולהעשיר את הידע שלהם בהכרות עם המדע האזרחי

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat

תוכן מרכזי למפגש:מה מייחד עבודה עם נתונים כחלק מפרוייקט מדע אזרחי בביה"סכלים ופעילויות לעבודה עם נתונים כחלק מרצף הלמידה של הפרוייקט (חלוקה לבסיסי / מתקדם לפי תמהיל המשתתפים)מה אפשר לעשות עם התובנות?

תוכן מרכזי למפגשמדע אזרחי - כן או לא? העמקה במאפיינים המייחדים את המדע אזרחי באמצעות חקר מקריםהכרות עם סביבת ה insight בפיתוח של מרכז TCSS - שיתוף תובנות מתוך העשייההרחבת ההכרות עם פרויייקטים של מדע אזרחי בעולםהכרות עם העשייה המחקרית של מרכז TCSS

יפורסם בהמשך:)

תוכן מרכזי למפגשמרכיבים מרכזיים בהתנעה והובלה של פרויקט מדע אזרחי בביה"סחלוקה לפרוייקטים: עיצוב רצף למידה בהתאמה לצורכי המחקר המדעי הספציפי וצורכי ביה"ס - עבודה עם סביבת הלמידה המתוקשבתשל מרכז TCSS ותכנוןמודל התמיכה לאורך השנה

תוכן מרכזי למפגשמה מייחד פרוייקט מדע אזרחי מפרוייקט חקר בביה"ס?חשיפה לסביבות הלמידה של המרכז למדע אזרחי בבתי ספר למסלולים ולפרוייקטים הפעילים בתשפ"בזום אין להכרות פרוייקטים ומובילים לפי ענייןבחירה אישית פרוייקט להפעלה בתשפ"ב למעוניינים (לקראת מפגש יוני)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat

תוכן מרכזי למפגשמה הרווחים האפשריים ללמידה בפרוייקטי מדע אזרחי?התבוננות על מטרות הלמידה ורצף הלמידה בפרוייקטפיתוח כלים לשימוש המורה להערכת הלמידה במהלך הפרוייקט ובסיומו

המפגשים יתקיימו בזום בשעות אחהצ. מועד מדוייק יישלח לנרשמים לקראת כל המפגשההרשמה לכל מפגש דרך הקישור המצורףקיום המפגשים מותנה במינימום נרשמים. המפגשים - ללא עלותכל מפגש עונה על צרכים שונים ועשוי להתאים לאנשים שונים