Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

“Tot el que deman és un vaixell ben alt i una estrella que em guiï.” John Masefield

PRojecte educatiu de centre

"Com amarres d'un vaixellque el lliguen al seu norai,l'escola és el dolç fermallque encorda l'ensenyamentel que el connecta amb la terraque fa que al mateix temps que arrelaabasti la llibertat."

Un projecte construït amb el temps...

Introducció

Referències normatives

Difusió, seguiment i avaluació

Documents que en formen part

Participació dels alumnes al CE

Coordinació amb serveis i institucions

Estructura organitzativa

Tractament transversal

Programes de centre i línia metodològica

Objectius i indicadors

Valors

Característiques de l'entorn/ Trets d'identitat

Cultura escolar innovadoraEsperit renovador i investigador de nous mètodes pedagògics

Sostenibilitat del projecte inicial a través del temps

Alternativa a l'escola tradicionalMetodologies inclusivesFlexibilitat educativaTreball en equipEscola constructivistaSense llibres de text!!!

1986: els inicis

Una història de fa molt de temps...

coherència metodològica(des de 3 anys fins a 6è)

alumne: centre del aprenentatge

tallers d'àrea

material en comú

altres idees que han perdurat a través del temps...

la trajectòria del ceip norai...

Guix, Cantabou, pàgina web UIB, revista pròpia...

Publicacions en revistes

Altres CEIPs, CEPs, UIB...

Ponències a altres centres educatius

UIB, CESAG, Ajuntament d'Alcúdia, CENTMAT, CEPs...

Reconeixement i col·laboració des de diferents institucions

Des del programa de Millora i Transformació de la Conselleria d'Educació

Xarxa de fonamentació

Des del curs 2018-19

Centre PIP

Temàtica: Sostenibilitat de les innovacions educatives als centres escolars.

Tesi doctoral

la trajectòria del ceip norai...

Tasca del docent basada en evidències i no en simples opinions o creences sense fonament,

Actualització de coneixements

Ponències per part de mestres que han realitzat formació externa al centre. Tots ens enriquim.

Foment de la formació externa

En col·laboració amb el CEPDarreres temàtiques: competències bàsiques, avaluar competències, avaluar per aprendre, matemàtiques manipulatives, ensenyar ciències avui.

Formació en centre

224 ALUMNES DES DE 3 ANYS FINS A 6èDOS PERFILS DE FAMÍLIES:- INTERESSADES EN EL PEC- QUE VIUEN AL PORT D'ALCÚDIANIVELL SOCIOECONÒMIC MIG-BAIXFAMÍLIES QUE TREBALLEN PEL TURISME I L'HOTELERIAMAJORITÀRIAMENT CASTELLANOPARLANTSALTA IMPLICACIÓ EN ACTIVITATS DEL CENTREIMPLICACIÓ EN L'APRENENTATGE DELS SEUS FILLS DESIGUAL

L'entorn del CEIP Norai

Saludable

promotora de l'aprenentatge competencial

oberta a l'entorn

que inclou les famílies

Solidària

democràtica i progressista

que gestiona el talent

afavoridora del treball en equip

investigadora i renovadora de mètodes pedagògics

No consumista

escola comprensiva

promotora de la responsabilitat i l'esforç

escola normalitzadora i inclusiva

laica i aconfessional

educadora per a la igualtat de sexes

catalanoparlant

que es basa en els principis d'aprendre a aprendre

ELS VALORS DEL CEIP NORAI

-Escola de qualitat, familiar i innovadora-Inclusiva-Amb identitat pròpia-Que col·labora amb l'entorn-Que integra les famílies- Formadora de persones competents-Que sostén els valors i les metodologies del seu PEC-Mestres implicats

són les aspiracions...

-Educació en valors-Desenvolupar al màxim les capacitats-L'alumne com a centre del procés d'E-A-Formació permanent-Participació i col·laboració de tota la comunitat educativa

són les finalitats...

VISIÓ DEL CENTRE

MISSIÓ DEL CENTRE

- Promoure les competències bàsiques en l'alumnat per poder ser, conviure, fer i conèixer- Millorar l'èxit escolar- Donar sostenibilitat als valors i metodologies que sustenten el PEC i que formen part de la seva identitat.

ÀMBIT PEDAGÒGIC I DIDÀCTIC

Objectius del PEC

OBJECTIUS DEL PEC

Millorar i adaptar les infraestructures del centre als seus valors i metodologies.

ÀMBIT DE GESTIÓ

ÀMBIT ORGANITZATIU

Fomentar una organització de centre que afavoreixi la participació de tota la comunitat educativa baix un bon clima de convivència.

PROGRAMES PEDAGÒGICS DE CENTRE

PROGRAMES PEDAGÒGICS DE CENTRE

PROGRAMES PEDAGÒGICS DE CENTRE

autoavaluacióicoavaluació

feedback

avaluació competencial

avaluació formativa

avaluacióformadora

tractament de l'avaluació

varietat d'instruments d'avaluació

Ajudar en el control de la classe

Coordinació amb els mestres del taller

Participar i aporatar en les sessions d'avaluació

Suport sempre dins els tallers

Conèixer les adaptacions curriculars

Relacionar-se i interessar-se també per alumnes que no són de suport

Preparar material amb el mestre del taller

Tenir iniciatives i fer aportacions a la classe

Participar de les rutines de la classe

Com hem de fer els suports al CEIP Norai?

L'organització del centre es basa en els cicles antics: EI, 1rC, 2nC, 3rCLes cotutories es basen en els cicles antics.

Presència de persones de l'equip de suport dins les aules: PTs, ALs...Coordinació entre docents que intervenen dins un grup és imprescindible.Funcionament pedagògic basats en equips de cicle, intercicles i comissions de feina.

Taller de català-ciències, taller matemàtiques-castellà, taller d'anglès, taller de música, taller d'artística.

Cada taller està ambientat en relació a les àrees que s'hi treballen.

ESTRUCTURA ORGANITZATIVA BASADA EN TALLERS

Gràcies a tots!