Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

ZENPRESENTATION

W R I T E A S U B T I T L E H E R E

KRŠENJE LJUDSKIH PRAVA U RH

Terezija Supan, Anja Došlić, 4.d

Ljudsko pravo

Ljudska prava se odnose na pravnu, filozofsku i političku ideju prema kojoj svako ljudsko biće samim činom rođenja, bez obzira na svoj spol, porijeklo ili državljanstvo, stiče određena neotuđiva prava.

Najvažniji dokumenti

Opća deklaracija o pravima čovjeka UN-a(1948.) prvi članak: Sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima. Ona su obdarena razumom i sviješću i trebaju jedno prema drugome postupati u duhu bratstva.Europska konvencija o ljudskim pravima(1953.) - temeljni dokument Vijeća Europe. Europska konvencija navodi ljudska prava detaljnije od Opće deklaracije, a kao najznačajniju novinu uvodi mogućnost pojedincima da za povrede svojih prava tuže države članice Vijeća Europe na Europskom sudu za ljudska prava.Ustav Republike Hrvatske,četrnaesti članak: Svatko u Republici Hrvatskoj ima prava i slobode, neovisno o njegovoj rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama. Svi su pred zakonom jednaki.

Udruge i institucije za zaštitu ljudskih prava u RH

Pučki pravobranitelj Vlada Republike Hrvatske ima Ured za ljudska prava. Centar za ljudska prava, Zagreb Centar za mir, nenasilje i ljudska prava, Osijek Hrvatski helsinški odbor za ljudska prava, Zagreb B.a.B.e. Grupa za ženska ljudska prava, Zagreb Republika Hrvatska - Pravobranitelj za djecu Ženska mreža Hrvatske, mreža 40 feminističkih udruga zazaštitu ženskih ljudskih prava

Centar za mirovne studije, Zagreb Udruga za zaštitu i promicanje prava ljudi treće životne dobi Documenta - Centar za suočavanje s prošlošću Kuća ljudskih prava Zagreb Domine - Udruga za razvoj civilnog društva i promicanje ženskih prava, Split Udruga za promicanje i zaštitu ljudskih prava "SMS-sve možeš sam" www.cok.hr Projekt građanskih prava Sisak

PRIMJERI

Hvala na pozornosti!