Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

Transcript

תיכון בן צביברוכים הבאיםלערב פתוח 18.1.21

מידע כללי

תערוכת תוצרים

תוכנית הערב

מפגש עם ציפי רוזנבויםמנהלת בית הספרבשעה 19:00

מפגש עםרכזי מגמות, מסלולים ובעלי תפקידים החל מהשעה 19:45

לכניסה- לחץ על המיליםבאדום

19:00

מפגש עם ציפי רוזנבוים מנהלת ביה"ס

19:45

סבב א' עם רכזיהמסלוליםוהמגמות

תכנית הערב

20:15

20:45

סבב ב' עם רכזיהמסלוליםוהמגמות

סבב ג' עם רכזיהמסלוליםוהמגמות

תיכון בן צביברוכים הבאיםלערב הפתוח

מידע כללי

תערוכת תוצרים

תוכנית הערב

מפגש עם ציפי רוזנבויםמנהלת בית הספרבשעה 19:00

מפגש עםרכזי מגמות, מסלולים ובעלי תפקידים החל מהשעה 19:45

לכניסה- לחץ על המיליםבאדום

תחנת מידע כללי

מבנהתעודת בגרות

מרכזהעצמה

אפליקצית רישוםלתיכון

מידע על מבחניהתאמהלמגמות

אתר אינטרנטתיכון בן צבי

מייל לשאלות

rishum@b-zvi.com

טופס מקוון לרישוםלמבחניהתאמהלמגמות

תיפתח בסיום מחצית א

מידע לנרשמים חדשים באתר אינטרנטתיכון בן צבי

הטופס יפתח בתאריך 19.1.21

תיכון בן צביברוכים הבאיםלערב הפתוח

מידע כללי

תערוכת תוצרים

תוכנית הערב

מפגש עם ציפי רוזנבויםמנהלת בית הספרבשעה 19:00

מפגש עםרכזי מגמות, מסלולים ובעלי תפקידים החל מהשעה 19:45

לכניסה- לחץ על המיליםבאדום

מבנה תעודת בגרות

עברית 2 יח"להיסטוריה 2 יח"לתנ"ך 2 יח"לספרות 2 יח"לאזרחות 2 יח"למתמטיקה 3-4-5 יח"לאנגלית 3-4-5 יח"למקצוע מורחב 5 יח"לחינוך גופנישני מקצועות השכלה כלליתמקצוע מדעימעורבות חברתית 180 שעות סיום בהצטיינות חברתית

Return

תחנת מידע כללי

מבנהתעודת בגרות

מרכזהעצמה

אפליקצית רישוםלתיכון

מידע על מבחניהתאמהלמגמות

אתר אינטרנטתיכון בן צבי

מייל לשאלות

rishum@b-zvi.com

טופס מקוון לרישוםלמבחניהתאמהלמגמות

תיפתח בסיום מחצית א

מידע לנרשמים חדשים באתר אינטרנטתיכון בן צבי

הטופס יפתח בתאריך 19.1.21

מידע כללי

תערוכת תוצרים

תוכנית הערב

מפגש עם ציפי רוזנבויםמנהלת בית הספרבשעה 19:00

מפגש עםרכזי מגמות, מסלולים ובעלי תפקידים החל מהשעה 19:45

תיכון בן צביברוכים הבאיםלערב פתוח 18.1.21

לכניסה- לחץ על המיליםבאדום

לפגישה עםרכזי מקצועות עיונייםלבחירהבכיתה י"א

לפגישה עםרכזי המגמות המתחילותבכיתה יוד

לפגישה עםרכזות התאמות לימודיות, מורי כיתת תקשורת ,ASDמנהלת מרכז העצמה, יועצותומענה לשאלות כלליות

אפליקצית רישום- רישומון

Return

הרישום יפתח בתום מחצית א