Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

חומרי למידהודגמי הוראה

הנגשתחומרי למידה

כלים טכנו-פדגוגיים

סביבות למידהבמרחבים מגוונים

שינויתפיסותהוראה, למידה והערכה

היבטיםרגשיים וחברתיים

קהילות מוריםולמידת עמיתים

מקוונים רחוק

משתפים מניסיונם של עמיתים

לכל ההרצאות

למפגשי הדיון

מבט על

המזכירות הפדגוגית

תשפ"א

כתבו לנו