Want to make creations as awesome as this one?

Verbs irregulars en català.

Transcript

ACTIVITATS DE REPÀS

ACTIVITAT 1

ACTIVITAT 2

ACTIVITAT 3

ACTIVITAT 4

ACTIVITAT 5

ACTIVITAT 6

ACTIVITAT 7

O>U

Tossir > tus

Engolir > engul

Cosir > cus

Collir > cull


PRESENT INDICATIU
PRESENT SUBJUNTIU
IMPERATIU
tus
tusses
tus
tossim
tossiu
tussen
tussa
tusses
tussa

tossim
tossiu
tussen
-
tus
tussa
tossim
tossiu
tussen


E>I

Afegir > afig

Vestir > vist

Fregir > frig

Llegir > llig


PRESENT INDICATIU
PRESENT SUBJUNTIU
IMPERATIU
afig
afiges

afig
afegim
afegiu
afigen
afija
afiges
afija

afegim
afegiu
afigen
-
afig
afija

afegim
afegiu
afigen


Eixir > isc

Lluir > lluu

Oir > pres.ind: oig. Pres.sub: oja.


D'altres d'ús molt comú: fer, haver, poder, saber, ser, veure, voler i dur.

- No porta dièresi en la 3a conjugació: conduir (però aïllar).


- No tots els que en castellà acaben en -ECER (2a conjugació) acaben en -ÉIXER en Valencià; n'hi ha que són de la 3a conjugació.


Conéixer, meréixer, paréixer, aparéixer, créixer, nàixer...Afavorir, envellir, apetir...

- Castellà -IR (3a conjugació) > Valencià -ER (2a conjugació)


Incluir, permitir, ocurrir, batir (i derivats), fundir (i derivats)...Incloure, permetre, ocórrer, batre, fondre...
batem (batim), concloem (concluïm), permetem (permitim), incloem (incluïm)
REGULARS 2a CONJUGACIÓ: -UT/-UDA

- Perdre > perdut

- Creure > cregut

- Tindre > tingut

- Voler > volgut

- Valdre > valgut

- Saber > sabut

- Beure > begut

- Caldre > calgut

- Deure > degut

- Poder > pogut


https://aplicacions.llengua.gencat.cat/itineraris-aprenentatge/suficiencia/scl/scl1/scl16/scl16_07_09.htm


REGULARS 3a CONJUGACIÓ: -IT/-IDA

- Acudir > acudit

- Afegir > afegit

- Llegir > llegit

- Agrair > agraït

- Traduir > traduït

- Resumir > resumit

- Servir > servit


IRREGULARS


2a Conjugació
3a Conjugació
TERMINACIONS
1)
-andre: ÀS romandre > romàs.
-endre: ÉS aprendre > aprés.
-ondre: ÓS confondre > confós....excepte pondre (i derivats:
compost, respost).
2)
-metre: MÉS admetre > admés.
3)
-oldre: OLT resoldre > resolt (excepte doldre > dolgut).

D'ALTRES

* CLOURE (i derivats): ÒS

- cloure > clos

- excloure > exclòs

- incloure > inclòs

- recloure > reclòs


* COMPLETAMENT irregulars:

vist, fet, dut, tret, rist (o rigut)...1)
* Cobrir i Obrir (i derivats): -ERT
- obrir > obert
- descobrir > descobert
* sofrir, establir, complir, omplir... -IT / ERT

Els gerundis VELARITZATS no porten -GU-/-QU- en el radical:


beguent, coneguent, ploguent, apareguent, caiguent, riguent, creguent, traguent, visquent


bevent, coneixent, plovent, apareixent, caient, rient, creient, traient, vivint