Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Zabawy z językiem niemieckim

Innowacja pedagogiczna

AUTOR: SONIA HARTMAN

Adresatami innowacji są uczniowie klasy II b. Czas realizacji innowacji obejmuje rok szkolny 2020/2021


Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach bezpłatnych zajęć dodatkowych on-line na platformie GOOGLE CLASSROOM. Niniejsza innowacja ma na celu szerzenie umiejętności posługiwania się dodatkowym językiem obcym z jednoczesnym wykorzystaniem technologii internetowych i metod kształcenia na odległość.

Nauczyciel prowadzący zajęcia będzie zobowiązany zamieszczać na wyżej wymienionej platformie materiały w postaci kart pracy, materiałów ćwiczeniowych, nagrań, filmików gier dydaktycznych. Do każdych zajęć zamieszczana będzie instrukcja według której uczeń ma pracować. Uczniowie pod nadzorem rodziców/ opiekunów wykonują konkretne zadania (słuchają nagrań, uzupełniają ćwiczenia). Po wykonaniu zadań nauczyciel dokonuje kontroli wiedzy i umiejętności ucznia. Udział w innowacji jest dobrowolny i bezpłatny.

CELE INNOWACJI:

- rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem obcym
- doskonalenie czytania ze zrozumieniem i aktywnego słuchania
- pogłębianie ogólnej wiedzy uczniów, wzbogacanie słownictwa oraz doskonalenie poszczególnych sprawności językowych
- kształtowanie postawy tolerancji i otwartości na inne kultury
- rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości i wiary we własne możliwości językowe
- rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią komputerową i internetową

pRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA

  • motywacja do samodzielnej nauki w domu
  • rozwijanie umiejętności informatycznych
  • rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem obcym
  • rozwijanie swoich zainteresowań
  • rozwijanie umiejętności planowania i wykorzystywania czasu wolnego

Cancel

POCZĄTEK