Want to make creations as awesome as this one?

Marta Ł.

Transcript

Wąż miedziany zapowiedzią Krzyża

Katecheza 27

Index

1. temat

8. wąż miedziany zapowiedzią jezusa

2. Index

3. modlitwa

4. wprowadzenie

5. słowo klucz

6. słowo boże

7. analiza tekstu biblijnego

9. naucznie kościoła

10. pomyśl

11. zaśpiewaj

12. ćwiczenia

13. modlitwa

14. bibliografia

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus

Uczyńmy znak krzyża i pomódlmy się "Aktem wiary"

MODLITWA

Wprowadzenie

Pan Bóg w czasie wędrówki narodu wybranego do Ziemi Obiecanej wielokrotnie okazywał mu miłosierdzie

i przebaczenie.

Na dzisiejszej katechezie dowiesz się o kolejnym znaku miłości Boga do narodu wybranego, który stał się zapowiedzią Krzyża Chrystusowego.

Słowo klucz

WĄŻ MIEDZIANY

symbol potęgi

i dobroci Bożej


KRZYŻ

znak Chrystusa i Jego męczeństwa;

narzędzie pojednania z Bogiem;

znak wiary


Słowo Boże

„Od góry Hor szli w kierunku Morza Czerwonego, aby obejść ziemię Edom; podczas drogi jednak lud stracił cierpliwość. I zaczęli mówić przeciw Bogu i Mojżeszowi: «Czemu wyprowadziliście nas z Egiptu, byśmy tu na pustyni pomarli? Nie ma chleba ani wody, a uprzykrzył się nam już ten pokarm mizerny». Zesłał więc Pan na lud 153 węże o jadzie palącym, które kąsały ludzi, tak że wielka liczba Izraelitów zmarła. Przybyli więc ludzie do Mojżesza mówiąc: «Zgrzeszyliśmy, szemrząc przeciw Panu i przeciwko tobie. Wstaw się za nami do Pana, aby oddalił od nas węże». I wstawił się Mojżesz za ludem. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: «Sporządź węża i umieść go na wysokim palu; wtedy każdy ukąszony, jeśli tylko spojrzy na niego, zostanie przy życiu». Sporządził więc Mojżesz węża miedzianego i umieścił go na wysokim palu. I rzeczywiście, jeśli kogo wąż ukąsił, a ukąszony spojrzał na węża miedzianego, zostawał przy życiu” (Lb 21,4-9).

Analiza tekstu biblijnego

Izraelici zgrzeszyli i prosili Mojżesza, aby wstawił się za nimi
u Boga. Bóg wierny swoim obietnicom, okazał im miłość
i przebaczenie

Wąż miedziany podwyższony na palu zapowiadał Pana Jezusa.

Pan Jezus był wywyższony na krzyżu i umarł na nim dla zbawienia wszystkich ludzi.

Potwierdził nieskończoną miłość Boga do człowieka.

WĄŻ MIEDZIANY ZAPOWIEDZIĄ PANA JEZUSA

Wąż miedziany

Pan Jezus

Był podwyższony na drzewie dla uratowania Izraelitów.

Kto spojrzał na węża miedzianego
zawieszonego na drzewie odzyskiwał zdrowie.

Był podwyższony na drzewie krzyża dla zbawienia wszystkich ludzi.

Kto łączy się przez wiarę
z Chrystusem Ukrzyżowanym otrzyma życie wieczne.

NAuczanie Kościoła

„Krzyż jest jedyną ofiarą Chrystusa, «jedynego Pośrednika między

Bogiem a ludźmi» (1Tm 2,5)”

(KKK 618).

„Głosząc Krzyż Chrystusa, zawsze starajmy się naśladować bezinteresowną miłość Tego, który ofiarował się za nas na ołtarzu Krzyża, Tego, który jest jednocześnie Kapłanem i Ofiarą (...) On jest naszym życiem, naszym zbawieniem, naszym zmartwychwstaniem”

(Benedykt XVI, Nikozja, 5 czerwca 2010 r.).

pOMYŚL...

Czym dla Ciebie jest krzyż.

Twoją siłą

Bramą do nieba

Znakiem odkupienia

Znakiem zwycięstwa

Znakiem miłości Boga do ludzi

Znakiem naszej wiary

ZAŚPIEWAJ

Ćwiczenia

Uzupełnij zadanie 5 w zeszycie ćwiczeń na str. 57.

Pomyśl:

- Jak często rozmawiasz z Bogiem?

– Jak prosisz Boga o pomoc w przezwyciężaniu zła?

– Jak odpowiadasz na miłość Boga?

MODLITWA NA ZAKOŃCZENIE

Dziekuję za uwagę. Z Bogiem.

Bibliografia i netografia

Podręcznik do religii dla klasy V szkoły podstawowej "Bóg poszukuje człowieka" pod red. ks. Stanisława Łabendowicza, Radom 2020, str. 66-67.

https://www.youtube.com/watch?v=Pd0YVQHdSqw

https://youtu.be/zYSF_Pesavg

https://youtu.be/efRCRbY_E0I

https://learningapps.org/view1737058

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1a4e9d4d5f98

https://www.youtube.com/watch?v=OZXjAqG5GfE&feature=youtu.be

https://youtu.be/FfHF6BQDckE