Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Ești părintele unui copil cu tulburări specifice de învățare (TSI) ?

6

1

2

3

4

5

TSI

educație incluzivă de calitate, pentru toți copiii

Te invităm să aflăm împreună :* Ce sunt tulburările specifice de învățare?* Cine diagnostichează copilul?* Ce sprijin îi poate oferi școala?* Ce drepturi și obligații aveți voi ca părinți și respectiv copilul vostru?

 • << clinck aici >>

+info

Copilul tău, depistat cu tulburări specifice de învățare, are dreptul la educație incluzivă de calitate, la sprijin educațional individualizat și personalizat, astfel încât să își dezvolte maxim potențialul propriu. Școala în care învață, întreaga echipă de cadre didactice împreună cu profesorul de sprijin, cu logo-pedul și cu profesorul consilier școlar sunt cei care îi pot asigura măsuri didactice de susținere, îl pot sprijini pentru reducerea dificul-tăților relaționale și emoționale, pot adapta strategiile de evaluare la necesitățile lui, asigurându-i astfel oportunități egale de dezvoltare a tuturor capacităților, ca și tuturor celorlalți copii.

Dragă părinte,

CE SUNT TULBURĂRILE SPECIFICE DE ÎNVĂȚARE?

6

1

2

3

4

5

Tulburările specifice de învăţare (TSI) reprezintă un grup de tulburări de origine biologică, ce afectează procesul achiziţie a abilităţilor şcolare (de citire, exprimare în scris şi matematice). Tulburările specifice de învățare sunt: dislexia, disgrafia și discalculia. Tulburările specifice de învățare NU SUNT: * o consecință a lipsei oportunităților de învățare sau a lipsei motivației pentru învățare; * rezultatul unei dizabilități intelectuale, sau a unui intelect liminar, a unui deficit senzorial (de exemplu, auditiv, vizual, motor), a tulburărilor afective și emoționale de natură psihiatrică, a altor tulburări dezvoltare (de exemplu, tulburări de spectru autist, sau ADHD); * nu sunt cauzate de nici o formă de traumă cerebrală.

tulburările specifice de învățare

+info

+info

+info

DISLEXIA

DISGRAFIA

DISCALCULIA

Sunt un părinte responsabil.Vreau să știu ce sunt tulburările specifice de învățare

6

1

2

3

4

5

** Discalculia este o tulburare specifică de învățare care se exprimă prin perturbări ale procesului tipic de achiziție a abilități-lor matematice (simt numeric, memorarea tablei adunării şi înmulțirii, calcul corect sau fluent, raționament matematic).

** Disgrafia cuprinde toate formele de perturbări ale procesului tipic de achiziție a exprimării în scris (erori la nivelul literelor, erori sintactice şi erori de punctuație, organizarea grafică a paragrafelor).

** Dislexia este o tulburare specifică a abilităţilor de citire (în privința corectitudinii, fluenței, înțelegerii textului), abilități care nu sunt dezvoltate la nivelul așteptat prin raportare la nivelul de dezvoltare intelectuală, nivelul de școlarizare şi vârsta copilului.

+info

+info

Cine și când evaluează copilul, pentru diagnosticarea TSI?

1. Evaluarea psihopedagogică

2. Evaluarea complexă

Ce presupune evaluarea complexă? Evaluarea complexă este realizată de un specialist care poate certifica prezenta a cel puțin unei tulburări specifice de învățare și cuprinde: - evaluarea psihologică; - evaluarea logopedică; - evaluarea medicală. În urma evaluării complexe se eliberează certificatul de diagnostic, cu specificarea nivelului/gradului de severitate. După eliberarea certificatului de diagnostic, părintele/tutorele/reprezentantul legal al elevului cu TSI se adresează CJRAE în vederea orientării școlare şi profesionale a elevului. Diagnosticul de dislexie, respectiv diagnosticul de disgrafie se stabilesc, de regulă, în clasa a II-a, după ce elevul a parcurs învățarea tuturor literelor. Diagnosticul de discalculia se stabilește, de regulă, în clasa a III-a.

3

Etape în evaluarea TSI

1

6

2

4

5

Ce presupune evaluarea psihopedagogică a copilului ? Realizată de cadrul didactic doar pentru elevii care prezintă dificultăți de învățare și demonstrează întârzieri în achiziția abilităților școlare, această evaluare se referă la:

 • stabilirea nivelului de cunoștințe la care se situează elevul, în raport cu nivelul de școlarizare;
 • stabilirea nivelului de intensitate a sprijinului necesar pentru a face față cerințelor din curriculumul național;
 • stabilirea impactului pe care deficitul funcțional în ariile citire, scriere sau calcul matematic îl are asupra performanței lui școlare în ansamblu;
 • identificarea strategiilor de învățare pe care elevul le aplică.
În realizarea acestei evaluări, cadrul didactic va folosi: observarea la clasă, observarea performanțelor atipice ale copilului și observarea stilului de învățare adoptat de acesta, iar informațiile astfel culese, pe parcursul observării copilului timp de minim 6 luni consecutive, le va utiliza pentru completarea datelor din chestionarul de evaluare psihopedagogică (propus ca Anexa 1 la Ordinul 3124 pe 2017). După completarea chestionarului, cadrul didactic semnalează întârzierile în achiziția abilităților școlare ale elevului părintelui/tutorelui/reprezentantului legal, profesorului psiholog, profesorului de sprijin, logopedului, profesorului consilier școlar și recomandă efectuarea unei evaluări complexe, dacă este cazul.

Evaluarea complexă este realizată de un specialist care poate certifica prezența a cel puțin unei tulburări specifice de învățare și cuprinde: - evaluarea psihologică, - evaluarea logopedică, - evaluarea medicală. În urma evaluării complexe se eliberează certificatul de diagnostic, cu specificarea nivelului/gradului de severitate. După eliberarea certificatului de diagnostic, părintele/ tutorele/reprezentantul legal al elevului cu TSI se adresează CJRAE în vederea orientării școlare şi profesionale a elevului. Diagnosticul de dislexie, respectiv diagnosticul de disgrafie se stabilesc, de regulă, în clasa a II-a, după ce elevul a parcurs învățarea tuturor literelor. Diagnosticul de discalculia se stabilește, de regulă, în clasa a III-a.

CE INTERVENȚII DE SPRIJIN OFERĂ ȘCOALA COPILULUI MEU CU TSI?

măsuri de dispensare

Măsurile de dispensare sunt intervenţii care permit elevului să nu realizeze anumite activităţi care, din cauza tulburării specifice de învăţare, devin extrem de dificile şi care nu îmbunătăţesc procesul de învăţare. Printre acestea se numără:

 • dispensarea cititului cu voce tare în faţa clasei;
 • dispensarea citirii autonome a unor texte a căror lungime şi complexitate nu sunt compatibile cu nivelul de abilitate al copilului;
 • cantitatea excesivă de teme pentru acasă;
 • memorarea poeziilor, formulelor, tabelelor, definiţiilor;
 • dispensarea studierii limbilor străine în forma scrisă sau citită;
 • efectuarea mai multor teste/evaluări la puţină vreme unele după altele;
 • dispensarea scrierii rapide după dictare;
 • dispensarea luării de notiţe scrise;
 • dispensarea copierii de pe tablă, recopierea textelor;
 • dispensarea respectării timpilor pentru realizarea sarcinilor de lucru în scris;
 • scrierea de mână a temelor pentru acasă pentru cazurile severe de disgrafie (se acceptă scrierea pe calculator sau transcriere de către părinte.);
 • dispensarea memorării tablei înmulţirii;
 • dispensarea copierii textelor (de exemplu, probleme matematice) de pe tablă sau manuale - compensare cu texte pregătite anticipat, printate şi lipite pe caiete (sau lucru direct pe fişe);
 • altele, la decizia cadrului didactic.

măsuri compensatorii

Măsurile compensatorii reprezintă strategii de adaptare curriculară care îi permit elevului să compenseze, din punct de vedere funcțional, carențele determinate de prezența tulburării specifice de învățare. Exemple de măsuri compensatorii (conf. Ordinului 1324/2017) de care pot beneficia copiii cu TSI:

 • computer/tabletă cu sofware - sintetizator vocal, care transformă tema de citire într-o temă de ascultare;
 • aparat de înregistrare care permite elevului să îşi completeze notiţele în timpul lecţiei (tabletă, reportofon etc.), cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
 • hărţi mentale, mape conceptuale ale unităţii de studiu;
 • manuale şi cărţi în format digital (audio-book), dicţionare, vocabulare digitale;
 • tabele cu: lunile anului, anotimpurile, zilele săptămânii, alfabetul, formule, definiţii etc.;
 • texte cu imagini, sinteze, scheme;
 • prezenţa cadrului didactic care să citească itemii textului din manual, sarcinile de rezolvat, chestionarele cu răspunsuri multiple;
 • computer cu program de scriere video, cu corector ortografic, care permite realizarea unor texte suficient de corecte fără un efort suplimentar de recitire şi de corectare a eventualelor greşeli;
 • software pentru realizarea hărţilor mentale, mape conceptuale;
 • fotocopii adecvate ale unităţii de studiu;
 • dicţionar digital (sub formă de tabletă sau pe computer);
 • calculator care să faciliteze operaţiile de calcul;
 • alte instrumente tehnologice mai puţin evoluate, cum ar fi tabela pitagoreică, de măsuri, tabel cu formule matematice, scheme conceptuale etc.;
 • altele, la decizia cadrului didactic.

adaptarea evaluării

Adaptarea evaluării elevilor cu TSI se realizează în funcţie de evoluţia acestora și de gradul de severitate a TSI, pe parcursul semestrelor fiind luate măsuri precum:

 • testele şi verificările se anunţă cu cel puţin 24 de ore înainte;
 • se asigură timp suplimentar (30 - 60 de minute) pentru execuţia probelor sau se asigură verificări cu mai puţine cerinţe;
 • se introduc probe informatizate;
 • se asigură citirea cu voce tare de către profesor a sarcinilor de efectuat în timpul verificărilor; subiectele se citesc pe rând, în ordinea în care se elaborează lucrarea;
 • se asigură folosirea instrumentelor compensatorii atât la probele scrise, cât şi la cele orale;
 • se vor prevedea verificări orale ca alternativă la cele scrise (mai cu seamă la limbile străine);
 • în notarea la probele orale se va ţine cont de capacităţile lexicale şi expresive ale elevului;
 • în funcţie de situaţie, evaluările vor fi concepute astfel încât să limiteze scrisul (de exemplu, exerciţii cu spaţiu de completat, exerciţii de bifat, unit etc.);
 • la notarea/evaluarea testelor scrise se va ţine cont de conţinut, nu de formă;
 • se asigură folosirea calculatorului de buzunar/birou, tablă pitagoreică sau tabele cu formule.

După obținerea de la CJRAE a certificatului de orientare școlară și profesională, părintele se adresează școlii de masă în care este înscris copilul, pentru întocmirea Planului educaţional persona-lizat (PEP). Copilul cu TSI va putea beneficia de măsuri și intervenții educaționale adap-tate nevoilor lui.

6

1

2

3

4

5

+info

+info

DREPTURI ȘI ÎNDATORIRI ALE COPILULUI CU TSI

DREPTURI ȘI ÎNDATORIRI ALE FAMILIEI COPILULUI CU TSI

6

2

3

4

5

DREPTURI ȘI ÎNDATORIRI ALE COPILULUI CU TSI

 • * acces la o informare clară în privința diverselor modalități de învățare şi strategii care le pot fi de ajutor pentru a-şi atinge maximul potențialului lor;
 • * abordare educațională individualizată/personalizată, precum şi adoptarea instrumentelor adecvate compensatorii, a măsurilor de dispensare şi a evaluării adaptate;
 • * acolo unde vârsta şi maturitatea o permit, pot sugera profesorilor strategii de învățare pe care le-au descoperit şi dezvoltat automat;
 • * datoria de a depune un efort adecvat în procesul de învățare.

FAMILIA COPILULUI CU TSI:

 • informează școala despre dificultățile copilului, solicitând să fie luat sub observație/ monitorizat/ sprijinit;
 • este informată de către unitatea de învățământ în legătură cu dificultățile persistente ale propriului fiu sau fiice;
 • cere, din proprie inițiativă (sau la semnalarea medicului/psihologului, cadrului didactic/ logopedului/profesorului consilier școlar/profesorului de sprijin) ca elevul să fie evaluat conform modalităților prevăzute de metodologia din cadrul Ordinului 3124/2017;
 • pune la dispoziția unității de învățământ diagnosticul primit ca urmare a evaluării complexe a copilului;
 • este de acord cu elaborarea documentării parcursurilor didactice individualizate şi personalizate și este chemată să întocmească împreună cu școala contractul educațional care prevede autorizarea tuturor cadrelor didactice din consiliul clasei - cu respectarea intimității şi rezervei asupra cazului - să aplice orice instrument compensatoriu şi strategiile de dispensare considerate potrivite, prevăzute de metodologia în vigoare, ținând cont de resursele disponibile;
 • susține motivația elevului în efortul școlar de acasă;
 • verifică în mod regulat îndeplinirea temelor încredințate;
 • verifică aducerea la școală de către elev a materialelor cerute;
 • încurajează dobândirea unui grad tot mai mare de autonomie în gestionarea timpilor de studiu, a efortului școlar şi a relațiilor cu cadrele didactice;
 • apreciază nu numai semnificația din punctul de vedere al notării, dar şi cea formativă a fiecărei discipline.

Ești părintele unui copil cu tulburări specifice de învățare (TSI) ?

1

6

2

3

4

5

TSI

educație incluzivă de calitate, pentru toți copiii

Te invităm să afli mai multe despre reglementările legislative care privesc copiii cu TSI, citind ORDINUL Nr. 3124/2017 din 20 ianuarie 2017 privind aprobarea Metodologiei pentru asigurarea suportului necesar elevilor cu tulburări de învăţare .