Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

Transcript

CLX LOEKSPERYMENTUJE

WIE 2020

W ramach programu Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne 2020 realizowaliśmy projekt "CLX LO eksperymentuje - rozwijanie ciekawości przyrodniczej poprzez badania terenowe".

Gdzie prowadziliśmy badania:1. Park Szczęśliwicki (Ochota),2. Pola Mokotowskie (Mokotów),3. Łazienki Królewskie (Śródmieście),4. Fort VI Okęcie (Włochy),5. Park Moczydło (Wola),6. Lipków (otulina Kampinoskiego Parku Narodowego).

Badanie wody

Podczas badania wykonaliśmy testy na zawartość w wodzie:- azotanów,- amoniaku,- fosforanów,- jonów żelazaoraz określiliśmy:- ph,- twardość ogólną,- twardość węglanową.

wyniki badań

badane parametry

step 1

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in

+info

step 2

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in

+info

step 3

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in

+info

step 4

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in

+info

step 1

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in

+info

step 1

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in

+info

KROK 2

azotany, amoniak i fosforany

+info

AZOTANY (III i V)W badanych próbka nie wykryto obecności azotanów. Może to wskazywać na to, że badane zbiorniki nie są zanieczyszczone np. ściekami czy w przypadku terenu podmiejskiego spływem nawozów z pól uprawnych. Azotany (III i V) to związki chemiczne o właściwościach silnie utleniających. Nie są toksyczne, ale w przewodzie pokarmowym zwierząt i ludzi ulegają przemianom, tworząc związki zagrażające ich zdrowiu.AMONIAKJest to nieorganiczny związek chemiczny azotu i wodoru. Nie jest niebezpieczny, a jego zapach jest intensywny i nieprzyjemny. Obecność wysokiego stężenia amoniaku w wodzie może świadczyć o zanieczyszczeniu pochodzącym np. z składowiska odpadów czy hodowli zwierząt. Obecność amoniaku w wodzie może również świadczyć o obecności bakterii. Norma dla wód pitnych to 0,5 mg/l.Odnotowane wartości są niewielkie.FOSFORANYSą to związki chemiczne, będące pochodnymi kwasu fosforowego. Ilość fosforanów w wodach powierzchniowych jest nieznaczna. Na terenach bogatych w związki humusowe mogą one zawierać do 0,25 mg/l. Takie wyniki otrzymaliśmy w przypadku dwóch zbiorników - Fort VI Okęcie i otuliny Kampinoskiego Parku Narodowego.

KROK 3

jony żelaza

+info

W badanych próbka nie wykryto obecności jonów żelaza.Występowanie jonów żelaza w wodach powierzchniowych przyczynia się do zmiany jej barwy oraz mętnienia.

KROK 4

Twardość ogólna i węglanowa .

+info

Miarą twardości jest jeden stopień niemiecki - >1°n.Twardość wody°nbardzo miękka0 - 5miękka5 - 10średnio twarda10 - 15znacznie twarda15 - 20twarda20 - 30bardzo twarda> 30Twardość ogólna - całkowita zawartość soli wapnia i magnezu, a także w mniejszym stopniu innych substancji (np. sole wapnia i magnezu).Twardość węglanowa - spowodowana obecnością w wodzie wodorowęglanów, węglanów i wodorotlenków wapnia i magnezu. Mówi się o niej, że jest przemijając, nietrwała, ponieważ podczas gotowania wytrąca się osad węglanowy.

KROK 1

pH wody

+info

W zbiornikach wodnych pH wahało się od 6,8 do 8 - oznacza to, że odczyn badanych próbek zawierał się w przedziale od lekko kwasowego - do lekko zasadowego.

wyniki badań

BADANIA GLEBY

Podczas badania wykonaliśmy testy na zawartość w glebie jonów:- azotu,- fosforu,- potasu,- ołowiu.

pH GLEBYWskazuje na kwasowy lub zasadowy charakter gleby. Wpływa na właściwości chemiczne, biologiczne i fizyczne podłoża.Badane przez nas próbki posiadały pH 7,5 - odczyn zasadowy, z wyjątkiem próbki z miejscowości Lipków, gdzie pH wynosiło 7 - odczyn obojętny.Istotne znaczenie ma pH na ziemiach uprawnych, gdzie nadmierne zakwaszenie prowadzi do słabszego rozwinięcia się systemu korzeniowego i znacznie mniejszej absorpcji niezbędnych składników mineralnych i wody z roztworu glebowego, a w konsekwencji mniejszych plonów.Nasze badania odnoszą się tylko do wykazania obecności wybranych jonów (azotowych, fosforowych i potasowych) w glebie, wskazując jedynie ogólny poziom, bez konkretnych wartości. Użyteczność tych badań może być wykorzystana np. w ogrodnictwie.W każdej badanej próbce stwierdziliśmy obecność jonów ołowiu. Każde z badanych miejsc znajdowało się w pobliżu ulic i mimo, iż obecnie benzyny są bezołowiowe, to istnieje prawdopodobieństwo, że jony ołowiu mogą pochodzić z części mechanicznych samochodów (np. tarcze hamulcowe, klocki hamulcowe).

POMIAR ZANIECZYSZCZEŃ

Podczas pomiarów wykorzystaliśmy urzadzenie rejestrujące poziom:- pyły zawieszone - PM 1.0, PM 2.5 i PM 10,- CHCO - stężenie formaldehydu,- TVOC - lotne związki organiczne,oraz dodatkowo- temperaturę powietrza,- wilgotność powietrza.

wyniki badań

pOMIARY ZANIECZYSZCZEŃ

1

2

3

HCHO

TVOC

2

3

PYŁY ZAWIESZONE

t

+info

Pyły zawieszoneTo mieszanina stałych i ciekłych , organicznych i nieorganicznych substancji. Są główny składnik smogu i w zależności od frakcji cząsteczek wyróżniamy: PM 1.0, PM 2.5 i PM 10. Pył zawieszony może zawierać substancje toksyczne (np. bezno(a)piren).PM 1.0 - to pyły o niewielkich rozmiarach ( poniżej 1 mikrometra) i dlatego są bardzo niebezpieczne, gdyż przenikają z płuc do naczyń krwionośnych i wędrują po naszym organizmie. Nie znaleźliśmy norm dla tej frakcji PM.PM 2,5 - jest pyłem bardzo drobnym (poniżej 2,5 mikrometra). Mogą docierać do dróg oddechowych, płuc oraz przenikać do krwi. Norma dobowa to 25 mikrogramów na metr sześcienny.PM 10 - największe spośród badanych pyłów (poniżej 10 mikrometrów). Może docierać do dróg oddechowych i płuc. Norma dzienna to 50 mikrogramów na metr sześcienny.Z naszych badań wynika, że na podobnym poziomie oscylowały wyniki uzyskane w Parku Szczęśliwickim, na Polach Mokotowskich, w Łazienkach Królewskich oraz w Forcie VI Okęcie. Znacznie niższe wartości uzyskaliśmy w Parku Moczydło, gdzie mogło to być spowodowane miejscem pomiaru - staw, koło którego uzyskaliśmy te wyniki mieści się na znacznie obniżonym terenie. Duża ilość drzew na wzniesieniach może filtrować powietrze. Bardzo niskie wartości uzyskaliśmy w Lipkowie, co wiążemy z bliskością lasu (ok. 150 m od pomiaru), który stanowi olbrzymi filtr.

+info

HCHO - formaldehyd, jest to związek powszechnie wykorzystywany do produkcji przedmiotów codziennego użytku. Ma bardzo charakterystyczny zapach. W niewielkich stężeniach nie jest szkodliwy, ale w wyższych stężeniach jest rakotwórczy.Podczas naszych pomiarów w dwóch miejscach badania nie wykazały obecności HCHO, w czterech pozostałych jego ilość w powietrzu była niewielka.

+info

TVOC - całkowita zawartość związki organiczne, łatwo przechodzące w stan gazowy. Są istotną frakcją zanieczyszczeń gazowych na obszarach zurbanizowanych. Biorą udział w wielu reakcjach fotochemicznych, w których powstają szkodliwe, a nawet toksyczne produkty.

wyniki badań

poszukiwanie POROSTów

Podczas naszych poszukiwań odnależliśmy porosty 2 strefy na obszarach Warszawy i 3 strefy - obszar otuliny Kampinoskiego Parku Narodowego.W wynikach zamieściliśmy skalę porostową - czyli 7 stref oceny stężenia dwutlenku siarki w odniesieniu do porostów rosnących na korze drzew, wykazujących różną wrażliwość na obecność w/w zanieczyszczenia.

POMIAR HAŁASU

Zgodnie z założeniami najniższy poziom dziwięków odnotowaliśmy w miejscowości znajdującej sie w otulinie Kampinoskiego Paku Narodowego, najwyższy w Forcie VI Okęcie, w pobliżu lotniska.

wyniki badań

Dla porównania zamieszczamy poniższą tabelę.

I TO JUŻ KONIEC!