Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

הבא

כתיבה ועריכה שרית סמואל

חזרה לפני מבחן

חקירת פולינום-תרגילי סיכום

לחץ לסרטון סיכום

קביעת סוג הקיצון על ידי טבלה

הזזה אופקית ואנכית

תחום הגדרה

נקודות קיצון חשודות

שרטוט

נקודות חיתוך עם הצירים

תחומי עליה וירידה

קביעת סוג הקיצון ע"י נגזרת שניה

תתי נושאים שנלמדו

בחזרה לתתי הנושאים

x כל

שכן ניתן להציב בפונקציה כל איקס שנבחר ללא הגבלה

תחום ההצבה בפונקצית פולינום

הקלד את ערכי האיקס שקיבלת עם חיתוך ציר האיקס בלי פסיקים מנמוך לגבוה

subtitle here

בחזרה לתתי הנושאים

x למציאת נקודת חיתוך עם ציר ה y= 0 נציב

y למציאת נקודת חיתוך עם ציר ה x = 0 נציב

נקודות חיתוך עם הצירים

הקלד את ערכי האיקס בערך מוחלט של נקודות הקיצון מנמוך לגבוה

בחזרה לתתי הנושאים

נגזור את הפונקציה ונשווה לאפס

נקודות קיצון חשודות

הקלד בעברית את סוג הקיצון של הנקודה עם שיעור האיקס שערכו המוחלט הוא הנמוך ביותר

בחזרה לתתי הנושאים

צפה בסרטון לאחריו רשום מה סוג הקיצון שקיבלת עבור הנקודה עם שיעור האיקס שערכו המוחלט הוא הנמוך ביותר

קביעת סוג נקודות הקיצון ע"י טבלה

בחזרה לתתי הנושאים

פונקציה יורדת

פונקציה עולה

חשד לקיצון

נגזרת שווה אפס

נגזרת חיובית

נגזרת שלילית

מתח קוים

להוראות לפתירת הקוד נא ללחוץ על השמע

בחזרה לתתי הנושאים

קביעת סוג הקיצון ע"י נגזרת שניה

שרטט את המראה הכללי של הפונקציה כדי לפתוח את המנעול

בחזרה לתתי הנושאים

לפניך שאלת חקירה מלאה חקור את הפונקציה ושרטט

בחזרה לתתי הנושאים

בהנתן שהגרף האדום הוא הגרף המקורי לחץ על סדר ההזזות שמופיעות בתרגול בסרטון

צפה בסרטון האנימציה הבא

סרטון סיכום

VIDEO

create by sarit samuel

THANKS!