Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

3

חקירת פולינום-תרגילי סיכום

חזרה לפני מבחן

כתיבה ועריכה שרית סמואל

2

1

4

הבא

תתי נושאים שנלמדו

קביעת סוג הקיצון ע"י נגזרת שניה

6

תחומי עליה וירידה

נקודות חיתוך עם הצירים

2

5

שרטוט

נקודות קיצון חשודות

3

7

תחום הגדרה

1

הזזה אופקית ואנכית

8

קביעת סוג הקיצון על ידי טבלה

4

לחץ לסרטון סיכום

1

תחום ההצבה בפונקצית פולינום

שכן ניתן להציב בפונקציה כל איקס שנבחר ללא הגבלה

x כל

בחזרה לתתי הנושאים

2

נקודות חיתוך עם הצירים

y למציאת נקודת חיתוך עם ציר ה x = 0 נציב

x למציאת נקודת חיתוך עם ציר ה y= 0 נציב

בחזרה לתתי הנושאים

subtitle here

הקלד את ערכי האיקס שקיבלת
עם חיתוך ציר האיקס בלי פסיקים מנמוך לגבוה

נקודות קיצון חשודות

נגזור את הפונקציה ונשווה לאפס

בחזרה לתתי הנושאים

3

הקלד את ערכי האיקס בערך מוחלט של נקודות הקיצון מנמוך לגבוה

קביעת סוג נקודות הקיצון ע"י טבלה

צפה בסרטון לאחריו רשום מה סוג הקיצון שקיבלת עבור הנקודה עם שיעור האיקס שערכו המוחלט הוא הנמוך ביותר

בחזרה לתתי הנושאים

4

הקלד בעברית את סוג הקיצון

של הנקודה עם שיעור האיקס שערכו המוחלט הוא הנמוך ביותר

מתח קוים

נגזרת שלילית

נגזרת חיובית

נגזרת שווה אפס

חשד לקיצון

פונקציה עולה

פונקציה יורדת

בחזרה לתתי הנושאים

5

קביעת סוג הקיצון ע"י נגזרת שניה

בחזרה לתתי הנושאים

6

להוראות לפתירת הקוד נא ללחוץ על השמע

לפניך שאלת חקירה מלאה

חקור את הפונקציה ושרטט

7

בחזרה לתתי הנושאים

שרטט את המראה הכללי של הפונקציה כדי לפתוח את המנעול

צפה בסרטון האנימציה הבא

בהנתן שהגרף האדום הוא הגרף המקורי לחץ על סדר ההזזות שמופיעות בתרגול בסרטון

בחזרה לתתי הנושאים

VIDEO

סרטון סיכום

3

2

1

4

THANKS!

create by sarit samuel