Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Czasy świetności i upadku.

powtórka z biblinej wstęgi czasu

Stworzenie
świata

Patriarchowie

exodus

podbój

sędziowie

królestwo

wygnanie

powrót

prorocy

Jezus Chrystus

kościół

ewangelizacja

przyszłość

Stary testament nowy testament

królestwo
izraela

Saul
Dawid
Salomon

Najważniejsze

Postaci

Król Dawid

Król Saul

Król
Salomon

970-931 p.n.e.

1030-1010 p.n.e.

prorok Samuel

1010-970 p.n.e.

LOREM IPSUM DOLOR

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit, praesent laoreet faucibus tristique nascetur turpis lacus himenaeos, porttitor hac dictum pharetra posuere quisque. Sagittis conubia magna ornare euismod vestibulum, dapibus varius per quam, sociis viverra lobortis vehicula.

Curae fermentum potenti at enim varius per gravida tincidunt cubilia elementum, nisl placerat auctor lectus montes odio vestibulum lacus nisi, pulvinar facilisis ante praesent phasellus eleifend etiam turpis quisque.

LOREM IPSUM DOLOR

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit, praesent laoreet faucibus tristique nascetur turpis lacus himenaeos, porttitor hac dictum pharetra posuere quisque. Sagittis conubia magna ornare euismod vestibulum, dapibus varius per quam, sociis viverra lobortis vehicula.

Curae fermentum potenti at enim varius per gravida tincidunt cubilia elementum, nisl placerat auctor lectus montes odio vestibulum lacus nisi, pulvinar facilisis ante praesent phasellus eleifend etiam turpis quisque.

LOREM IPSUM DOLOR

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit, praesent laoreet faucibus tristique nascetur turpis lacus himenaeos, porttitor hac dictum pharetra posuere quisque. Sagittis conubia magna ornare euismod vestibulum, dapibus varius per quam, sociis viverra lobortis vehicula.

Curae fermentum potenti at enim varius per gravida tincidunt cubilia elementum, nisl placerat auctor lectus montes odio vestibulum lacus nisi, pulvinar facilisis ante praesent phasellus eleifend etiam turpis quisque.

LOREM IPSUM DOLOR

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit, praesent laoreet faucibus tristique nascetur turpis lacus himenaeos, porttitor hac dictum pharetra posuere quisque. Sagittis conubia magna ornare euismod vestibulum, dapibus varius per quam, sociis viverra lobortis vehicula.

Curae fermentum potenti at enim varius per gravida tincidunt cubilia elementum, nisl placerat auctor lectus montes odio vestibulum lacus nisi, pulvinar facilisis ante praesent phasellus eleifend etiam turpis quisque.

Władcy wskazani przez Boga byli namaszczani olejem wylewanym na głowę.
Izraelski król, w przeciwieństwie do monarchów panujących w innych krajach , nie stawał się bogiem.
Nadal pozostawał człowiekiem-sługą jedynego Boga i poddanych.

KRÓL SAUL

NAMASZCZONY PRZEZ SAMUELA

Saul, dzięki reorganizacji wojska (m.in. utworzył liczną stałą przyboczną gwardię) oraz własnej roztropności i odwadze, odnosił liczne sukcesy w wojnach z Amalekitami, Filistynami i Kananejczykami. Pozostał człowiekiem skromnym; w Gabaa, gdzie mieszkał, nie posiadał pałacu ani dworu; miał tylko jedną żonę. Konflikt z Samuelem oraz groźba proroka, dotycząca odebrania Saulowi władzy z powodu nieprzestrzegania przezeń zasady cheremu wobec zwyciężonych, sprawiły, że monarcha chorobliwie zaczął się lękać o swój tron. Ogarnięty zazdrością prześladował swojego najlepszego dowódcę-Dawida.Poniósłszy dotkliwą klęskę w bitwie z Filistynami pod Gilboa, straciwszy w bitwie synów, ranny, nie chcąc dostać się w ręce wrogów, popełnił samobójstwo. O życiu i losach S. opowiadają 1 i 2 Księgi Samuela oraz 1 Księga Kronik (10; 11,1-3). Po śmierci króla – mimo, że nie obowiązywała zasada ciągłości dynastycznej – na tron wstąpił jego czterdziestoletni syn, Iszbaal (2 Sm 2,8 nn).

Król Dawid- namaszczony przez Samuela

Najmłodszy syn Jessego (1 Sm 16,11-12); jedna z najważniejszych postaci w tradycji żydowskiej. Uchodził za znakomitego pieśniarza i poetę. Na dwór królewski trafił -dzięki swej pięknej grze na cytrze, lub dzięki zwycięstwu nad olbrzymem Goliatem. Przez długie lata starzejący się Saul obawiał się popularności i sławy Dawida.Kilkakrotnie podejmował nawet próbę zamordowania go. Dawid zmuszony był kryć się przez monarchą na pustyni, a potem u Filistynów. Pomimo że Iszbaal, syn Saula, rościł pretensje do sukcesji po ojcu, to na króla Judy wybrano Dawida. Oobejmując tron miał 30 lat. Po zdobyciu na Jebusytach Jerozolimy, zwanej później Miastem Dawidowym, otoczył ją murami i uczynił centrum religijnym i politycznym (wcześniej, przez 7 lat, sprawował władzę w Hebronie), a Izrael – mocarstwem, jednocząc rozproszone dotychczas dwanaście plemion w jeden organizm państwowy (por. Dwanaście Plemion Izraelskich); zbudował aparat administracyjny, umożliwiający sprawowanie władzy i prężne funkcjonowanie państwa, wprowadził zmiany w organizacji wojsk, m.in. tworząc osobistą gwardię, będącą rodzajem nacz. rady wojskowej.W tradycji judaistycznej panowanie Dawida uważane jest za złoty wiek Izraela.

Królowi temu przypisuje się: opracowanie planów Świątyni Jerozolimskiej, którą potem wzniósł jego syn Salomon, ustalenie zasad wykonywania muzyki świątynnej napisanie:
a) lamentacji po śmierci Saula, Jonatana i Awnera (2 Sm 1,19-27; 3,33-34; 22,2-51);
b) tzw. Testamentu Dawida (2 Sm 23,2-7);
c) Psalmów (które w istocie pochodzą z późniejszego okresu).
Zgodnie z tą tradycją, dzięki Przymierzu, jakie Bóg zawarł z Dawidem, jego potomkowie mieli zapewnioną sukcesję (sprawowali rządy przez cztery stulecia, aż do czasów niewoli babilońskiej). Oczekiwanego Mesjasza Żydzi określają mianem Syna Dawidowego, bowiem zgodnie z przepowiednią proroka Natana (2 Sm 7,11-16) ma on pochodzić z rodu Dawida,ale jego ojcem będzie Bóg. W Jerozolimie na górze Syjon znajduje się jego grób, przez wieki stanowił on cel pielgrzymek Żydów, pochodzących z krajów wschodnich.

król salomon namaszczony przez Sadoka i Natana

Dziełami Salomona były: Pierwsza Świątynia Jerozolimska, budowana przez siedem lat, kompleks budowli pałacu królewskiego, zbrojownia i skarbiec, zwany „Domem Lasu Libanu”, sala posiedzeń sądu i uroczystych ceremonii, pałac dla córki faraona (żony Salomona). Król ten także ufortyfikował Jerozolimę, wzmocnił jej mury, odbudował ze zniszczeń miasto Gezer, zbudował kilka pustynnych warowni oraz „miasta-spichrze”, zorganizował liczną armię, wyposażając ją w rydwany, zbudował flotę morską. Za jego czasów został wprowadzony do powszechnego użytku pług z żelaznym lemieszem, co wpłynęło na wzrost wydajności upraw.

REKONSTRUKCJA
ŚWIĄTYNI
SALOMONA

HISTORIA ŚWIĄTYNI

Król Salomon wzniósł ją w ciągu 7 lat na miejscu wskazanym uprzednio przez króla Dawida, na wzgórzu Moria („święta skała”) w północno-wschodniej części Jerozolimy, gdzie Abraham miał złożyć w ofierze na żądanie Boga Jahwe swego syna Izaaka. Do Świątyni, otoczonej kilkoma dziedzińcami, przylegał od południa zespół pałacowy.

Losy Świątyni

na przestrzeni dziejów

II Świątynia

966 - 586 p.n.e.

520-20 p.n.e.

III Świątynia -
Świątynia Heroda

20 p.n.e. - 70 n.e.

691 n.e.

Zbudowanie na miejscu Świątyni meczetu
Złota Kopuła

Świątynia Salomona

Obecnie w Izraelu istnieją grupy osób poważnie myślące o budowie Trzeciej Świątyni. Istnieje Instytut Świątynny, który kształci kapłanów, odtwarza stroje i przybory liturgiczne oraz instrumenty dla orkiestry Lewitów. Na przeszkodzie tym planom stoi muzułmańska Kopuła na Skale (znana też jako Meczet Omara), która prawdopodobnie przykrywa teren, na którym znajdowało się „Święte Świętych” starożytnej Świątyni. Jednak wielu nie widzi tej przeszkody, ponieważ na podstawie badań Wzgórza Świątynnego promieniami rentgenowskimi i podczerwonymi uważają, że Świątynia mieściła się na południe od Kopuły Skały, pomiędzy Kopułą a Meczetem Al-Aksa.

Jednak nawet gdyby istniała techniczna możliwość pomieszczenia świątyń obydwu religii na wzgórzu jej odbudowanie jest mało prawdopodobne ze względu na toczący się od lat konflikt żydowsko-muzułmański. W 2009 roku Żydzi z osiedla Micpe Jerycho na Zachodnim Brzegu Jordanu, rozpoczęli budowę naturalnej wielkości repliki Świątyni Jerozolimskiej.

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet

Od VII w.n.e. miejsce po Świątyni Jerozolimskiej zajmuje meczet Złota Kopuła (ineczej nazywany Kopuła na skale).

Jedyną pozostałością po Świątyni jest fragment zachodniego muru, okalającego świątynne wzgórze. Dla Żydów jest to miejsce święte.

ŚWIĄTYNIA JEROZOLIMSKA

składała się z trzech części:
a.przedsionka,
b. miejsca świętego ze stołem na chleby pokładne, dziesięcioma świecznikami i złotym ołtarzem kadzielnym,
c.miejsca najświętszego -Święte Świętych gdzie znajdowała się Arka Przymierza.
Dla Żydów jest ona jedyną świątynią i jedynym miejscem, w którym można było składać ofiary ze zwierząt. Funkcjonariuszami Świątyni byli kapłani na czele z arcykapłanem,musieli pochodzić z rodu kapłańskiego.

SYNAGOGA

stanowi miejsce modlitw, nigdy nie pełniła takich funkcji, jak Świątynia Jerozolimska.
W synagogach główną rolę odgrywają rabini, którzy wcale nie muszą pochodzić z rodu kapłańskiego jak to było w przypadku świątyni.Najważniejszym miejscem jest
Aron ha-kodesz czyli święta szafa nazywana także arką. W niej zamknięte są zwoje Tory.
W centrum synagogi znajduje się Bima, czyli odpowiednik ambony, z której głosi się kazania i odczytuje Torę.Torę zaś czyta się za pomocą specjalnego wskaźnika zwanego „jad”, aby nie dotykać zwojów od środka.

+ INFO

+ INFO

ROZPAD PAŃSTWA
w 931 roku p.n.e.

KRÓLESTWO JUDY
przetrwało do 586 p.n.e.

KRÓLESTWO IZRAELA
upadło w latach 722-721 p.n.e.

Podziekuj Bogu za to, że w każdej chwili możesz pójść do Kościoła i uwielbiać Go obecnego w Tabernakulum.

"Gdyby ludzie znali wartość Eucharystii, służby porządkowe musiałyby kierować ruchem u wejścia do kościołów".
(św. Teresa z Lisieux)