Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Dan ljudskih prava

10.decembar

"Priznanje urođenog dostojanstva te jednakih i neotuđivih prava svih članova ljudske porodice temelj je slobode, pravde i mira u svijetu"

Opća deklaracija o ljudskim pravima

10.decembra 1948.godine Opća skupština Ujedinjenih nacija usvojila je i proglasila Opću deklaraciju o ljudskim pravima.

Šta su to ljudska prava?

Ljudska prava predstavljaju međunarodni koncenzus o minimumu uslova koji su potrebni čovjeku da živi slobodno.

Ljudska prava pripadaju svakoj osobi podjednako, univerzalno i vječno.

Ljudska prava su neotuđiva: ne možete ih izgubiti isto kao što ne možete prestati biti ljudsko biće.

Narušavanje nečijih ljudskih prava znači odnositi se prema toj osobi kao da nije ljudsko biće.

Odgoj i obrazovanje za ljudska prava treba sve nas potaknuti na osvještavanje prava koja nam pripadaju a to je nezamislivo bez učenja odgovornosti.


Učenje o ljudskim pravima teži ka njegovanju osjećaja povjerenja i tolerancije.

Osnovni temelji su: cijeniti sebe i druge

prepoznati i poštivati ljudska prava u svakodnevnom životu
cijeniti i poštovati različitosti.


Koje su teme vezane za ljudska prava?

Demokratija, obrazovanje, porodica, mir, zdravlje, rodna ravnopravnost, mediji, internet, socijalna zaštita.


Ljudska prava su moralna prava opće naravi, pripadaju svima bez obzira na spol, godine,rasnu ili etničku pripadnost.

Ljudska prava su i pravna zaštita ljudskog dostojanstva.

Ljudska prava posjeduju:

Prirodnost, univerzalnost,

neotuđivost, nedjeljivost.

Dokument kojim se ističu osnovna ljudska prava usvojen je davne 1789.godine. Ta prava su : vjerska tolerancija, političke slobode, građanska jednakost, sloboda štampe.

Deklaracija o pravima čovjeka i građanina

Prva generacija - prava na slobodu

druga generacija - prava na jednakost
treća generacija - prava na solidarnost
četvrta generacija - prava na dobru vladavinu.

Kroz prošlost su se izmjenule četiri generacije ljudskih prava:

Odgoj i obrazovanje za ljudska prava su cjeloživotni proces.

Zapamtimo:

Ne posjedujete ljudska prava zato što ste pripadnik određene države, nego zato što ste pripadnik čovječanstva.

To znači da djeca imaju ljudska prava kao i odrasli.

LJUDSKA PRAVA

Hvala na pažnji!

Pripremila nastavnica Mediha Biber