Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

A les sessions d' Educació física...

1. Moviment

2. Rol docent

3. Accesibilitat, inclusió i èxit

4. Salut

5. Seguretat

6. Propostes obertes

7. Valors

8. Avaluació formadora

9. Metodologia cooperativa

Grup de formadors i investigació en metodologies globalitzadores, estratègies cooperatives i avaluació formativa en l'Educació Física.

L'observació, l'escoltai laflexibilitatpermetenapropar les activitats a les necessitats dels infantsper tal que tots puguin tenirèxit. Hem de tendir a no adaptar lesactivitatssinó que aquestes siguinaccessiblesper a tothom.

Les activitats proposades han de tenir en compte criteris de seguretat(materials, espais, accions, contactes…), per minimitzar els riscos.

Les activitats han d’anar orientades aldesenvolupament holístici a lasalutpersonal [entesa com un estat de complet benestar físic, psíquic (mental) i social, i no solament l’absència d’afeccions o malalties (OMS)];generant dinàmiques que fomentin hàbits saludables. S’han de poder justificar des d’un punt de vista motriu, emocional, cognitiu i social.

La major part de la sessió s’ha de dedicar a lapràctica motriu(com a mínim ⅔ parts del temps). En la mesura del possible, hi ha d’haver unavinculació real,transferible,amb el dia a dia dels infants. [Una possible estructuratipusde sessió podria ser:introducció(proposta d’activitats, lligam amb sessions anteriors o coneixements previs…);desenvolupamentde les pràctiques motrius (amb moments puntuals de regulació/feedback quan calgui);valoració i tancament(reflexió, avaluació, conclusions finals…)].

Les/els mestres hem dedissenyar propotes i facilitar contextosque fomentin el gust per l’activitat física imotivinl’aprenentatge; acompanyant els infants durant el procés.

Les propostes han d’afavorir l’autonomia, l’esforç, laresponsabilitati elcompromísdels aprenents, així com la conscienciació de la seva progressiva adquisició, tant a nivell individual com grupal. L’aprenentatge cooperatiu facilita l'assoliment d’aquests objectius.

Les activitats d’autoavaluacióico-avaluaciósobre les tasques desenvolupades (individualment i cooperativament) són facilitadores de la reflexió metacognitiva i, per tant, de l’autoregulació i millora per a l’assoliment de les competències.

L’educació física ha de col·laborar en millorar la societat (trencant estereotips i rols segregadors, fomentant l’empatia i la inclusió, l’autocrítica i l’autoestima...). En aquest sentit la metodologiacooperativa és el millor camí.

Com a criteri general, convé tendir a fer propostes obertesque afavoreixen la indagació i la recerca de solucionscreativesi diverses, lareflexiói l’esperit crític, tant a nivell individual com social.