Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

01

02

03

04

WWW

"Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia"

Szkoła to nie tylko technikum i klasy wielobranżowe, a edukacja nie kończy się w wieku 20-tu paru lat. Warto uczyć się i podnosić swoje kwalifikacje także w dorosłym życiu. Uczymy się dla podniesienia swoich kwalifikacji, co może pomóc znaleść nową pracę lub chociażby dla własnej satysfakcji!

nauka dla Dorosłych

01 Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Sprzedaż

Technik handlowiec

Informatyka

Technik informatyk

Multimedia

Projektowanie multimediów

Logistyka

Magazynowanie

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy to prosty sposób na zdobycie dodatkowych kwalifikacji. Uczestnikiem KKZ może być każdy, kto ukończył 18 lat. Minimalne wymagane wykształcenie to wykształcenie podstawowe.

+ info

01

02

03

04

Chemia
i ochrona środowiska

3

1

2

4

5

  • Sprzedawca (kwalifikacja HAN.01. Prowadzenie sprzedaży)

  • Handlowiec (kwalifikacja HAN.02. Prowadzenie działań handlowych)

  • Informatyka (kwalifikacja INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych)

  • Informatyka (kwalifikacja INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych)

Obsługa magazynów (kwalifikacja SPL.01 Obsługa magazynów – zawód magazynier – logistyk)

  • Projektowanie multimediów (kwalifikacja PGF.04. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych)

  • Projektowanie multimediów (kwalifikacja PGF.05. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków)

Ochrona środowiska (kwalifikacja CHM.05. Ocena stanu środowiska, planowanie i realizacja zadań w ochronie środowiska)

Nauka na KKZ trwa 3 semestry, z czego połowa odbywa się w systemie zdalnym za pośrednictwem platformy Moodle. Osoba, która ukończy KKZ otrzymuje zaświadczenie o jego ukończeniu, a także może przystąpić do egzaminu zawodowego w zakresie prowadzonej kwalifikacji oraz zdobyć certyfikat kwalifikacji zawodowej.

Nauka w Szkole Policealnej umożliwia zdobycie zawodu w maksymalnie 2 lata! Aby kształcić się w Szkole Policealnej nie jest wymagana matura. Wystarczy ukończenie szkoły średniej! Nauka odbywa się w systemie zaocznym.

02 Szkoła Policealna

01

02

03

04

Lorem ipsum dolor consecteteur

Consectetur adipiscing elit

Lorem ipsum dolor consecteteur

Consectetur adipiscing elit

Lorem ipsum dolor consecteteur

Consectetur adipiscing elit

Lorem ipsum dolor consecteteur

Consectetur adipiscing elit

Lorem ipsum dolor consecteteur

Consectetur adipiscing elit

Lorem ipsum dolor consecteteur

Consectetur adipiscing elit

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy- to zawód w którym znajdziesz pracę w każdym przedsiębiorstwie. Technik bhp może wykonywać zadania w charakterze specjalisty od doradztwa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również świadczyć usługi konsultacyjne.
KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE:
- BPO.01 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy.

Technik usług pocztowych i finansowych- absolwent tego kierunku zajmuje się organizacją przyjmowania, przewozu, doręczania i wydawania przesyłek pocztowych i kurierskich. Zadaniem technika usług pocztowych i finansowych jest także prowadzenie obrotu pieniężnego i usług bankowych.
KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE:
- EKA.08. Świadczenie usług pocztowych i finansowych oraz wykonywanie zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych

Technik usług pocztowych i finansowych- absolwent tego kierunku zajmuje się organizacją przyjmowania, przewozu, doręczania i wydawania przesyłek pocztowych i kurierskich. Zadaniem technika usług pocztowych i finansowych jest także prowadzenie obrotu pieniężnego i usług bankowych.
KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE:
- EKA.08. Świadczenie usług pocztowych i finansowych oraz wykonywanie zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych

Florysta- to zawód dla os lubiących kwiaty i mających poczucie estetyki. Florysta zajmuje się dekorowaniem kwiatami różnych pomieszczeń na takie okazje jak wesela czy rocznice.Florysta przygotowuje także dekoracje świąteczne.
KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE:
- OGR.01. Wykonywanie kompozycji florystycznych

Opiekun medyczny- zajmuje się opieką nad osobą chorą lub niesamodzielną. Jego zadaniem jest także wykonywanie podstawowych zabiegów higienicznych, pielęgnacyjnych i opiekuńczych.
KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE:
- MED.03. Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

Technik masażysta(kształcenie w formie stacjonarnej) - absolwent tego kierunku potrafi wykonać masaż relaksacyjny, sportowy oraz medyczny. Dobiera odpowiednie kosmetyki do pielęgnacji ciała w zależności od rodzaju skóry.
KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE:
- MED.10. Świadczenie usług w zakresie masażu

03 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

01

02

03

04

3

1

4

2

Kto może podjąć naukę w LOD?

  1. Na semestr pierwszy klasy I LOD przyjmuje się kandydatów, którzy ukończyli gimnazjum albo ośmioletnią szkołę podstawową
  2. Kandydaci, którzy posiadają świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej albo branżowej szkoły I stopnia, mogą ubiegać się o przyjęcie do klasy II (semestr trzeci) LOD
  3. Istnieje możliwość zaliczenia nauki na semestrach niższych z poprzedniej szkoły tego samego typu. Decyzje w tej sprawie podejmuje dyrektor szkoły, po analizie przedłożonych dokumentów (odpis arkusza ocen z poprzedniej szkoły

Jakie dokumenty są wymagane w celu przyjęcia do LOD?
- podanie o przyjęcie
- świadectwo ukończenia szkoły
- dwie podpisane fotografie


Wydajemy zaświadczenia do ZUS, KRUS, OPS i inne. Słuchaczom przysługuje legitymacja szkolna uprawniająca do zniżek. Nie ma ukrytych opłat za egzaminy semestralne.

Jak zorganizowana jest nauka?

Nauka odbywa się w systemie zaocznym i trwa 4 lata (8 semestrów). Zajęcia edukacyjne prowadzone są w godzinach popołudniowych przez dwa dni, przeważnie co dwa tygodnie.

Plan zajęć opracowuje się w porozumieniu ze słuchaczami, w miarę możliwości uwzględniając ich potrzeby i sugestie związane z pracą zawodową.

Co daje ukończenie LOD?

Po zakończeniu pełnego cyklu nauczania absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, co uprawnia do przystąpienia do egzaminu maturalnego.

Po zdaniu egzaminu maturalnego absolwent uzyskuje świadectwo dojrzałości wydawane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną we Wrocławiu, które stanowi podstawę ubiegania się o przyjęcie na uczelnie wyższe.

Świadectwo ukończenia LOD potwierdza wykształcenie średnie, które upoważnia do ubiegania się o przyjęcie przyjęcia do szkoły policealnej.

Kontakt

Zespół Szkół im. Jana Pawła II | ul. Góry Św. Anny 21A
47-330 Zdzieszowice
tel./fax 774844997 774844597 sekretariat@zs.zdzieszowice.pl

01

02

03

04